Čeština
English
 • Vítejte na stránkách NLP Centra!
 • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
 • Analýza přirozeného jazyka
 • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
 • Studujte jednu ze specializací!
 • Členové laboratoře

Popis metainformací


Korpusová data jsou uložena v textové podobě jako tzv. vertikální texty (zkráceně "vertikály") (*.vert) a metainformace (*.meta). Tento dokument popisuje strukturu těch druhých - metainformací, označovaných zde jako "meta-vertikály". Každý meta-vertikál obsahuje formátované informace vztahující se k příslušnému vertikálu.

Struktura meta-vertikálu

Obecné informace

Každý meta-vertikál může mít dvě části:

První, volitelná, se nazývá "sekce common". Je ohraničena párovými značkami <common> a atributy zde uvedené jsou společné pro všechny dokumenty ve vertikálu. Sekce common je nepovinná, a pokud je použita, musí být na začátku souboru. Používá se tehdy, obsahuje-li soubor více dokumentů, které mají některé atributy stejné - například Source, D_Publ.

 • V druhé části jsou uvedeny atributy k jednotlivým dokumentům.
  Každý dokument začíná atributem "Doc : ", následují další atributy a na konci je vždy jeden prázdný řádek. Většina atributů může mít násobnou hodnotu, každý středník je považován za oddělovač násobných hodnot.

Dva příklady meta-vertikálu

Varianta se společnými atributy:

============ Začátek ===================================
<common>
Source: http://www.trafika.cz/mf/1999/990517/all.html
Medium: net
Lang : cs
D_Publ: 1999-05-17
M_Auth: html;cstocs 1250 il2;apk_prevod
M_Date: 1999-05-18
M_Desc: odstranění &-sekvencí;změna kódování;konverze html-->vert,meta
</common>

Doc  : mf/1999/05/17/1
Title : Sněmovna zasedala
T_Orig: Titulní strana
T_Main: ALT
T_Sub : ALT
Auth_N: Karol Wolf

Doc  : mf/1999/05/17/121
Title : Sparta prohrála
T_Orig: Příloha Sport
T_Main: sport
T_Sub : spo
Auth_N: MARTIN HAŠEK

============== Na konci je prázdný řádek ==============

Nebo varianta bez společných atributů:

============= Začátek ===================================
Doc  : mf/1999/05/17/1
Title : Sněmovna zasedala
Source: http://www.trafika.cz/mf/1999/990517/all.html
Medium: net
Lang : cs
D_Publ: 1999-05-17
M_Auth: html;cstocs 1250 il2;apk_prevod
M_Date: 1999-05-18
M_Desc: odstranění &-sekvencí;změna kódování;konverze html-->vert,meta
T_Orig: Titulní strana
T_Main: ALT
T_Sub : ALT
Auth_N: Karol Wolf

============== Na konci je prázdný řádek ==============

Gramatika popisující meta-vertikál

Konvence pro gramatiku

Neteminály jsou ohraničeny znaky <> např: <DOC>
Terminály jsou ohraničeny znaky "" např: "\n", ""
? 0 nebo 1 výskyt
+ 1 nebo více výskytů
* 0 nebo více výskytů

Kód gramatiky

<META-VERTIKAL> --> <SEKCE COMMON> ? <DOKUMENT> +

<SEKCE COMMON> --> "<common>" "\n" 
             <ATRIBUT> + 
             "<common>" "\n" 
             "\n"

<DOKUMENT>    --> <ATRIBUT> + 
             "\n"

<ATRIBUT>     --> <JMENO> ": " <SEZNAM_HODNOT> "\n"

<SEZNAM_HODNOT> --> <HODNOTA> ( ";" <HODNOTA> ) * 

<JMENO>      --> viz Atributy a jejich hodnoty
<HODNOTA>     --> viz Atributy a jejich hodnoty

Další podmínky

 • Každé jméno atributu je doplněno mezerami na 6 znaků (pak následuje ': ')
 • První atribut v každém dokumentu je "Doc"
 • Atribut "Doc" se neobjevuje v sekci common
 • Atributy se nesmí předefinovat, to znamená, že ty, co byly uvedeny buď v sekci common, nebo již dříve v tom samém dokumentu, se nesmí objevit znovu. Výjimkou jsou atributy M_Auth, M_Date a M_Desc, které se mohou předefinovat, navíc se uvádějí vždy spolu ve trojici.
 • Následující atributy nepřipouštějí násobné hodnoty:
  Doc, Size, Date, F_Publ, D_Publ, M_Date

Které atributy se mají používat?

 • Všechny, které jsou označeny jako povinné (pokud nejsou zjistitelné, použijte jako hodnotu Y - viz níže)
  Povinné jsou: Doc, Title, Source, T_Main, T_Sub, D_Publ, Auth_N, Lang.
 • Všechny, které je možné ze zdroje zjistit (i když jsou nepovinné)

Atributy a jejich hodnoty

Seznam atributů

Doc, 
Title, 
Avail, 
Source, 
T_Orig, T_Main, T_Sub, 
Form, 
Medium, 
Auth_N, Auth_S, 
Tran_N, Tran_S, 
Lang, S_Lang, 
Date, 
F_Publ, D_Publ, 
M_Auth, 
M_Date, 
M_Desc, 
Signat, 
Size, 
Lemmat, 
Offset 

Univerzální hodnoty

Tyto hodnoty mají speciální význam, lze je použít všude kromě atributu Doc a Size

 • X hodnota nezjištěna
 • Y hodnota nezjistitelná
 • NA neaplikovatelný
 • MIX směs ze specifikovaných atributů
 • ALT jiný než specifikovaný atribut

Popis atributů

 1. Doc
  • identifikátor
  • povinný
  • první atribut
  • musí být jedinečný v rámci všech dokumentů
  • skládá se ze složek oddělených ‘/', u novin : kód/rok/měsíc/den/pořadové_číslo
  • např. "Doc : mf/1998/11/16/121"
  • hodnota má být stručná a výstižná
 2. Title
  • název dokumentu
  • povinný
  • např. "Title : Volič chce senátora hájícího silný stát"
 3. Avail
  • šiřitelnost
  • nepovinný
  • možné hodnoty : free, restrict={zde bude text omezení}
  • např. "Avail : restrict={uvést vždy autora}"
 4. Source
 5. T_Orig
  • typ dokumentu, jak byl uveden ve zdroji
  • nepovinný
  • např. "T_Orig: Burzovní zprávy"
 6. T_Main
  • typ dle obsahu dokumentu
  • povinný
  • hodnoty sci1, sci2, sport, sct, lit, eco
  • sci1 - přírodní vědy (inf, phy, geo, ggr, mat, che, bio, med, agr)
  • sci2 - humanitní vědy (eth, lin, lit, pol, art, soc, psy, edu, phi, mil, jur, his, rel)
  • sport - sport (spo)
  • sct - dění ve společnosti (sct, amu, hou, tvf, the, mus, dra)
  • lit - literární díla (son, ver, nov, crm, sci, adv, ero, bio, tra, tab, fab, hum, jun, ess, chr, exc)
  • eco - ekonomie, státní správa (eco, ind, adm)
 7. T_Sub
  • subtyp dle obsahu dokumentu
  • povinný
  • hodnoty: inf, phy, geo, ggr, mat, che, bio, med, agr, eth, lin, lit, pol, art, soc, psy, edu, phi, mil, jur, his, rel, spo, sct, amu, hou, tvf, the, mus, dra, son, ver, nov, crm, sci, adv, ero, bio, tra, tab, fab, hum, jun, ess, chr, exc, eco, ind, adm
  • son - písňové texty
  • ver - poezie
  • nov - romány a povídky
  • crm - detektivní příběhy
  • sci - vědecko-fantastická literatura
  • adv - dobrodružná literatura
  • ero - erotická a pornografická literatura
  • bio - (auto)biografie, vzpomínky, dopisy, deníky
  • tra - cestopisy (od neodborníků)
  • tab - bulvární, pokleslá literatura
  • fab - báje, pověsti, legendy, pohádky, bajky
  • hum - humor, satira, parodie, anekdoty
  • jun - literatura pro děti a mládež
  • ess - eseje, fejetony, sloupky
  • chr - kroniky, letopisy, ročenky
  • exc - excentrická literatura
  • dra - dramata, inscenace, televizní seriály, rozhlasové pořady
  • mus - hudba
  • tvf - televize a film
  • jur - právo, kriminalistika
  • his - dějiny, odborné biografie
  • psy - psychologie
  • edu - výchova, vzdělání, vyučování, osvěta
  • soc - sociologie
  • mil - vojenství
  • phi - filozofie
  • art - výtvarné umění, architektura, užité umění
  • the - divadlo, balet
  • pol - politologie
  • lit - literatura, literární věda
  • lin - lingvistika
  • eth - etnografie, antropologie
  • agr - zemědělství, lesnictví, chov, pěstování
  • med - medicína
  • bio - biologie, botanika, zoologie
  • che - chemie
  • mat - matematika, logika
  • ggr - geografie, cestopisy (od odborníků)
  • phy - fyzika, astronomie
  • geo - geologie, meteorologie, hydrologie
  • ind - průmysl, technika, stavebnictví, energetika, doprava, řemesla
  • inf - informace, informatika, počítače
  • eco - ekonomie, obchod, bankovnictví
  • adm - administrativa, veřejná správa, řízení, parlament
  • rel - náboženství, teologie
  • hou - domácí hospodářství (stravování, byt, odívání)
  • spo - sport
  • sct - společenský život (společenské chování, drby)
  • amu - zábava, hry
 8. Form
  • stylistická forma
  • nepovinný
  • hodnoty:
  • txb - textbook
  • enc - dictionary, encyclopedia
  • pop - popular style
  • cri - critique
  • adv - advertisment
  • sho - short texts (krátké zprávy navzájem oddělené <p>)
 9. Medium
  • médium zdroje
  • nepovinný
  • hodnoty:
  • b - book
  • nws - newspaper
  • j - journal (periodic)
  • scr - screenplay
  • net - Internet
  • oc - occassional
  • cdrom - eletronic medium
 10. Auth_N
  • Author name
  • povinný
 11. Auth_S
  • Author sex
  • nepovinný
  • hodnoty:
  • m - muž
  • f - žena
 12. Tran_N
  • Translator name
  • nepovinný
 13. Tran_S
  • Translator sex
  • nepovinný
  • hodnoty:
  • m - muž
  • f - žena
 14. Lang
  • jazyk
  • povinný
  • hodnoty: jazyky se kódují dle normy ISO 639:1988
  • několik běžných hodnot:
  • cs - Czech
  • de - German
  • en - English
  • sk - Slovak
  • ru - Russian
 15. S_Lang
  • jazyk, z kterého bylo překládáno
  • nepovinný
  • hodnoty: jazyky se kódují dle normy ISO 639:1988
 16. Date
  • datum zařazení do korpusu
  • nepovinný
  • hodnoty jsou podmnožinou normy ISO 8601, jsou tři možnosti:
  • yyyy-mm-dd např. 1998-07-14
  • yyyy-mm např. 1998-07
  • yyyy např. 1998
 17. F_Publ
  • datum 1. publikování dokumentu
  • nepovinný
  • hodnoty: viz "Date"
 18. D_Publ
  • datum publikování zdrojového dokumentu
  • povinný
  • hodnoty: viz Date
 19. M_Auth
  • jméno autora nebo programu, který provedl nějaké transformace, které se podílely na výsledném tvaru odpovídajícího vertikálu
  • povinný, pokud byla provedena nějaká transformace
 20. M_Date
  • datum transformace
  • uvést za každým M_Auth
 21. M_Desc
  • popis transformace
  • uvést za každým M_Date
 22. Signat
  • signatura dokumentu - 8 znaků
  • nepoužívat - přidá samostatný program!
  • slouží ke kontrole duplicit
  • např. "Signat: A1B72E55"
 23. Size
  • rozsah dokumentu
  • nepoužívat - přidá samostatný program!
  • udává počet pozic
  • např. "Size : 172"
 24. Lemmat
  • kvalita dokumentu
  • nepoužívat - přidá samostatný program!
  • udává poměr korektních českých pozic k pozicím, která jsou slovy, a k celkovému počtu pozic, s využitím morfologického analyzátoru
  • např. "Lemmat : 88%;78%"
 25. Offset
  • umístění dokumentu - vertikálu v souboru *.vert
  • nepoužívat - přidá samostatný program!
  • udává začátek dokumentu a jeho délku
  • slouží jako parametry pro seek() a read()
  • např. "Offset: 0,12345"