wiki:cs/Vyzkum

Version 37 (modified by x413827, 7 years ago) (diff)

--

Výzkum

Centrum zpracování přirozeného jazyka se zaměřuje na výzkum a aplikace v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními pracovišti podobného zaměření, výsledky publikujeme na mezinárodních konferencích, mnoho výsledků v podobě softwaru nebo datových zdrojů si můžete vyzkoušet.

Ve výzkumu se zajímáme jak o metody zpracování konkrétních jazyků, tak o metody jazykově nezávislé. Mezi konkrétními jazyky jsou v centru naší pozornosti čeština, angličtina a slovenština, některé vědecké výsledky se však týkají také jiných slovanských jazyků, tádžické perštiny apod.

Počítačové zpracování přirozeného jazyka obvykle probíhá odděleně na jednotlivých jazykových a mimojazykových úrovních. V každé z následujících sekcí popisujeme stručně dosažené aplikované výsledky (tj. software nebo datové zdroje).

metodika a software pro budování korpusů, zaměřený na webové korpusy, detekce kódování, detekce duplicit (deduplikace), korpusy "na jedno kliknutí", indexování korpusů, korpusový manažer SketchEngine ?

slovníková platforma DEB, specializované elektronické slovníky, multimédia, překladové slovníky, slovník slovesných rámců VerbaLex ?

morfologický analyzátor pro slovanské jazyky a pro angličtinu

syntaktické analyzátory pro češtinu, slovenštinu a angličtinu, úplná syntaktická analýza, parciální analýza, experimentální a výukové syntaktické analyzátory

lexikální a sémantické sítě, český WordNet , ontologie, rozpoznání tématu, rozpoznání anaforických vztahů, parafráze, logika a odvozování, textové vyplývání

Projekty a jejich výsledky

informace o grantových projektech, na kterých se CZPJ podílí nebo podílelo jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel

recenzované publikace členů CZPJ na národních a mezinárodních konferencích a workshopech, včetně bibliografického záznamu

vyzkoušejte si některé lingvistické nástroje, které jsme v CZPJ vyvinuli

Další informace