Opened 11 years ago

Closed 10 years ago

#18 closed task (fixed)

Skript na zpracování korpusu CEMAT

Reported by: x333279 Owned by: x333279
Priority: major Milestone:
Component: Morfologická segmentace češtiny Keywords:
Cc: Due Date:

Description

  • z dat vytvořit slovník překladových dvojic

Change History (4)

comment:1 Changed 11 years ago by x333279

Type: defecttask

comment:2 Changed 11 years ago by x333279

Owner: changed from Vít Baisa to x333279
Status: newassigned

comment:3 Changed 11 years ago by Vít Baisa

Dášo, mrkni se do skriptů přiložených k tomu korpusu, možná bude některý z nich dělat přesně to, co potřebuješ. Případně dohledáš bakalářku nebo diplomku, v rámci které ten CEMAT vznikl a tam se o tom třeba dočteš.

Note: See TracTickets for help on using tickets.