Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#17 closed task (fixed)

Vyčištění GNU-FDL slovníku

Reported by: x333279 Owned by: x333279
Priority: major Milestone:
Component: Morfologická segmentace češtiny Keywords:
Cc: Due Date:

Description

  • odstranění nepřeložených slov
  • vyfiltrování dvojic anglická zkratka a co to je v angličtině je
  • odstranění dvojic "anglický název města" - "hl.m. státu"
  • vyfiltrování položek delší než 3 slova, případně vytvoření různých verzí slovníku

Change History (1)

comment:1 Changed 11 years ago by x333279

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.