Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 24)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#17 fixed Vyčištění GNU-FDL slovníku x333279 x333279
Description
  • odstranění nepřeložených slov
  • vyfiltrování dvojic anglická zkratka a co to je v angličtině je
  • odstranění dvojic "anglický název města" - "hl.m. státu"
  • vyfiltrování položek delší než 3 slova, případně vytvoření různých verzí slovníku
#18 fixed Skript na zpracování korpusu CEMAT x333279 x333279
Description
  • z dat vytvořit slovník překladových dvojic
#19 fixed Napsat teoretickou část BP x333279 x333279
Description
  • přehled a srovnání morfologie aj a čj
  • suffixová pole
  • popis dat (CEMAT, GNU-FDL)
1 2 3 4 5 6 7 8
Note: See TracQuery for help on using queries.