wiki:cs/DigiLing

Version 33 (modified by Ales Horak, 4 weeks ago) (diff)

--

Studijní program Digitální lingvistika

Studijní program Digitální lingvistika (Digital Linguistics, DigiLing) je magisterský program typu Joint Degree, tzn. získaný magisterský titul je společně garantován třemi partnerskými univerzitami:

 • Masarykova univerzita, Fakulta informatiky a Filozofická fakulta, Brno
 • University of Ljubljana, Filozofická fakulta, Lubljana, Slovinsko
 • University of Zagreb, více fakult, Zagreb, Chorvatsko

Společné informace jsou dostupné na webu digiling.university.

Studijní program propojuje informatické vzdělání s humanitním/lingvistickým, navazuje na bakalářské studium obou těchto oborů, vzájemně je doplňuje a propojuje.

Kontakty

S jakýmikoliv dotazy nebo problém ve vztahu k programu se můžete obrátit na garanta programu doc.Aleše Horáka nebo ko-garantku na filozofické fakultě dr.Hanu Žižkovou.

Užitečné odkazy

Studium

Struktura a podmínky programu se řídí konzorciálni smlouvou. Předměty programu napříč všemi partnerskými univerzitami jsou uspořádány do společného schématu:

Foundations:

Methods & Tools:

Research &
Applications:

1st
&
2nd
semester

 • Programming & IT
 • Linguistics
 • Digital Media
 • Multilingual Communication
 • Digital Content Authoring
 • Text Analysis
 • Statistics
 • Ethics & Law
 • Application-oriented Techniques
 • Project I / Internship

3rd
semester

Special Topics in: Programming & IT /
Linguistics / Digital Media / Multilingual Communication

 • Elective Topics from Digital Humanities
 • Free Electives

Project II

4th
semester

Recent Advances in Digital Linguistics

Research & Master Thesis


Všechny programové bloky obsahují předměty z oblasti informatiky a lingvistiky. Předpokládá se, že studenti si budou zapisovat zejména ty volby, kterým se nevěnovali v předchozím bakalářském studiu (tedy studenti s předchozím informatickým vzděláním zejména lingvistické předměty a naopak). Předměty je také vhodné volit tak, aby studenti získali znalosti požadované při státní závěrečné zkoušce.

Postup do druhého ročníku

Program má o něco přísnější podmínky po postup z 1. do 2. ročníku (z 2. do 3. semestru), tedy před nástupem na výjezdní semestr v zahraničí. Studenti musí splnit alespoň 90% povinností předepsaných učebním plánem a učebními osnovami jednotlivých předmětů pro první dva semestry v celkové hodnotě 54 z 60 kreditů (započítávají se všechny úspěšně ukončené kredity, ne jen kredity za povinné a povinně volitelné předměty). Ve výjimečných případech mohou studenti podat žádost o zápis do 2. ročníku/3. semestru i v případě, že splnili jen 85% studijních povinností, tedy 51 kreditů.

Třetí semestr v zahraničí

Třetí semestr studia probíhá výuka v angličtině na zvolené partnerské univerzitě. Předměty ve výměnném semestru jsou vyučovány v angličtině.

Financování semestru v zahraničí probíhá pomocí programu Erasmus. Studenti si musí podat přihlášku na pobyt v průběhu 2.semestru (obvykle v únoru). V Erasmus přihlášce je vzhledem k finanční podpoře nutné vyplnit všechny požadované náležitosti (např. motivační dopis), i když logicky vyplývají z požadavků programu. V přihlášce zatrhněte volbu "double degree: yes", i když technicky se jedná o joint degree program. Vzhledem k Erasmu se tím vyjadřuje navázání mobility na požadavky studijního programu.

Státní závěrečná zkouška

Tématické okruhy ke státní závěrečné zkoušce (SZZ):

 • 8 okruhů (4 z informatiky, 4 z lingvistiky)
 • s uvedenými předměty povinnými i volitelnými, které je pokrývají
 • u zkoušky se typicky vybírají 2 okruhy (1 z informatiky, 1 z lingvistiky)

Zdroje ke studiu

(Bohemistická) lingvistika

Korpusy

Základy matematiky

Další

Časté otázky

Studuji obor ..., zajímám se o počítačové zpracování jazyka. Ráda bych věděla, zda by byl pro mě studijní program Digitální lingvistika vhodný.

Hlavní myšlenka programu Digitální lingvistika je, že do něj vstupují studenti, kteří mají z bakalářského studia znalosti a zájem buď o jazyk nebo o informatiku a chtějí oba tyto směry prohloubit. Předběžné znalosti z "té druhé" oblasti potřebné nejsou, ale je dobré počítat s tím, že studium části informatiky (nebo lingvistiky) "ve zkratce" bude vyžadovat koncentraci a vůli učit se nové věci.

Systém IS neumožňuje řádně podat přihlášku bez přiložení všech požadovaných dokumentů, přitom potvrzení budu mít až …

Podle informací ze studijního oddělení do přihlášky na požadované pozici můžete vložit libovolný text, ve kterém uvedete, že ten správný dokument dodáte na studijní oddělení v termínu ..., po zkoušce apod.

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip