wiki:WikiStart

Version 35 (modified by Jan Bušta, 10 years ago) (diff)

add nlpis2

Centrum zpracování přirozeného jazyka

Centrum zpracování přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat. Podstatným cílem pedagogickým je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů v nově vznikajícím pomezním oboru, pro který se ujal název jazykové inženýrství (language engineering).

Zajímavé aktuality

Nedávno (2013) vyšla v MIT PRESS kniha světově známého lexikografa Patricka Hankse, který v minulosti (2006-2008) působil v Centru ZPJ na FI MU v rámci grantu podporovaného Akademií věd České republiky. Patrick Hanks v ní nabízí rozsáhlé empirické zkoumání užití slov a významu v jazyce a rovněž i teoretický přístup založený na textových korpusech, který pomáhá lidem porozumět, jak se slova pojí do kolokací a konstrukcí. Plný název: Lexical Analysis: Norms and Exploitations, MIT PRESS 2013, Cambridge Mass., 462 s.

Co najdete na nlp.fi.muni.cz?

Na čem pracujeme v NLP centru?

A co vlastně mohou mít společného počítače a jazyk? Vyzkoušejte si naše jazykové nástroje.

Pro zájemce o spolupráci:

Studium:

NLP:

Obecné informace:

Informační systém NLP centra -- NLPIS

Vybrané projekty

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip