Opened 12 years ago

Closed 10 years ago

#5 closed task (fixed)

Článek na TSD, dvoufázové strojové učení

Reported by: Jan Rygl Owned by: Jan Rygl
Priority: major Milestone:
Component: component1 Keywords:
Cc: Due Date:

Description

Místo ručně nastavené heuristiky u autorských charakteristik použít strojové učení a změřit rozdíl. Napsat o tom.

Change History (2)

comment:1 Changed 12 years ago by Jan Rygl

Owner: changed from somebody to Jan Rygl
Status: newaccepted

comment:2 Changed 10 years ago by Jan Rygl

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.