Opened 9 years ago

#35 new defect

Chyby a nejasnosti ve vyhodnocení u metod pro rozšiřování TM

Reported by: xbusta1 Owned by: Ales Horak
Priority: major Milestone:
Component: NLPlab Keywords: tm
Cc: pary, Miloš Jakubíček, Vít Baisa, xmedved1 Due Date:

Description

Například:
Proč u segmentu 310 (2015-01-27---22-50-41/html/2015-01-27---22-50-41-clicking0.html) chybí překlad slova "výskytu"?

Odpověď: není tam kvůli metodě SUBSTITUTE (podrobněji při rozkliknutí překladu u této metody)

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.