Opened 11 years ago

Closed 10 years ago

#25 closed task (duplicate)

Konverze starých .conc souborů pro CPA

Reported by: Vít Baisa Owned by: Vít Baisa
Priority: major Milestone:
Component: NLPlab Keywords:
Cc: Due Date:

Description

Konvertovat všechny .conc soubory, se kterými pracovali Pražáci v rámci CPA a které jsou ve starém formátu. Nyní je nelze zobrazovat v rozhraní SkE.

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by Vít Baisa

Resolution: duplicate
Status: newclosed

Moved to CPA trac.

Note: See TracTickets for help on using tickets.