Opened 12 years ago

Closed 10 years ago

#1 closed enhancement (fixed)

Vzorový projekt

Reported by: Zuzana Nevěřilová Owned by: Zuzana Nevěřilová
Priority: major Milestone:
Component: component1 Keywords: projekty PR
Cc: Due Date:

Description

Změnit stránku projektu Visual Browser tak, aby byla VZOREM pro ostatní projekty.
Přidat: klíčová slova, demo, screenshot, odkazy na publikace do ISu, screencast?

Change History (2)

comment:1 Changed 12 years ago by Ales Horak

+licence (asi GPLv3?)

alespon finalne [depends:vitek+vasek+adam] by to nemelo byt (jenom) na strance Visual Browseru, ale v atributech projektu v NLPISu a tim (hezky) zobrazitelne v nlp.fi.muni.cz/projekty

comment:2 Changed 10 years ago by Zuzana Nevěřilová

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.