Changes between Version 8 and Version 9 of cs/Terminologie


Ignore:
Timestamp:
May 26, 2014, 1:40:13 PM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Terminologie

  v8 v9  
  1818'''Antecedent''' (''antecedent'') sémantická jednotka v textu, která je později odkazována (anafora)
  1919
   20'''Antonymie''' (''antonymy'') vztah významové opozitnosti vyjadřující protiklad (např. rychlý-pomalý)
   21
  2022'''Dativ''' (''dative'') třetí pád
  2123
   
  2830'''Genitiv''' (''genitive'') druhý pád
  2931
   32'''Holonymie''' (''holonymy'') významový vztah mezi celkem (holonymum) a částí (meronymum)
   33
  3034'''Homografie''' (''homography'') - z jednoho slovního tvaru lze bez ohledu na kontext vytvořit dva tvary  základní. Například tvaru ' ubrus' lze jako základní tvar přiřadit  nominativ substantiva 'ubrus' nebo infinitiv slovesa 'ubrousit'.
  3135
  3236'''Homonymie''' (''homonymy'') - dvě slova nelišící se v žádném z tvarů mají přitom dva různé  významy. Kupříkladu slovo zámek označující  panské sídlo nebo součást  dveřního kování.
   37
   38'''Hyperonymie''' (''hypernymy'') významový vztah nadřazenosti, mimo počítačovou lingvistiku se uvádí také termín nadtřída, nebo relace ISA (is-a)
   39
   40'''Hyponymie''' (''hyponymy'') významový vztah podřazenosti
  3341
  3442'''Imperativ''' rozkazovací způsob (''imperative'')
   
  5058'''Komparativ''' druhý stupeň stupňování adjektiv nebo adverbií (např. krásnější, hůře)
  5159
   60'''Komplementárnost''' vztah významové opozitnosti vyjadřující doplněk (např. muž-žena)
   61
  5262'''Koncovka''' je tvarotvorná přípona stojící v absolutním konci slova (pádová, osobní, infinitivní).
  5363
   
  5565
  5666'''Konsonant''' (''consonant'') souhláska
   67
   68'''Konverznost''' vztah významové opozitnosti vyjadřující opozitnost rolí (např. otec-syn)
  5769
  5870'''Koreference''' (''coreference'') jazykový jev, kdy více různých výrazů odkazuje na tutéž sémantickou jednotku
   
  6678'''Matice záměn''' (''confusion matrix'') způsob vyhodnocení klasifikační úlohy. Matice dává do souvislosti výsledky klasifikace nějakých dat s informací o „správném“ zařazení těchto příkladů do tříd (true positives, true negatives, false negatives, false positives). Pomocí matice záměn lze spočítat přesnost, pokrytí, celkovou správnost a F-míry.
  6779
   80'''Meronymie''' (''meronymy'') významový vztah mezi částí (meronymum) a celkem (holonymum)
   81
  6882'''Morfémy'''  jsou elementární znaky jazyka. V praxi rozlišujeme různé typy morfémů:  kořeny - nesamostatné morfémy nesoucí elementární lexikální významy;  afixy, které se dále dělí        podle funkce na          gramatické a  lexikální,         podle postavení vzhledem ke kořeni na                 prefixy - morfémy stojící před kořenovým                                 morfémem,                 sufixy  - morfémy připojované za kořenové                                 morfémy,                  postfixy  -  slovotvorné morfémy                                připojované až za  gramatický sufix
  6983
   
  7589
  7690'''Nominativ''' (''nominative'') první pád
   91
   92'''Opozitnost''' významový vztah popisující významovou blízkost v určitém ohledu, avšak ne shodu ve významu
  7793
  7894'''Participium''' (''participle'') - příčestí, tj. neurčitý tvar slovesa. Spolu s dalšími částmi sloves tvoří např. pasivní konstrukce, minulý čas nebo kondicionál.
   
  114130'''Superlativ''' třetí stupeň (např. nejchytřejší)
  115131
   132'''Synonymie''' (''synonymy'') vztah významové blízkosti v určitém kontextu. Úplná synonymie (synonymie ve všech kontextech) je vzácná (např. šeřík-bez).
   133
  116134'''Syntaktický analyzátor''' (''syntactic parser'') - program, jehož vstupem je věta a výstupem je syntaktický strom
  117135