Changes between Version 5 and Version 6 of cs/Terminologie


Ignore:
Timestamp:
May 26, 2014, 10:30:44 AM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Terminologie

  v5 v6  
  1111
  1212'''Akuzativ''' (''accusative'') čtvrtý pád
   13
   14'''Anotace''' (''anotation'') značkování
  1315
  1416'''Dativ''' (''dative'') třetí pád
   
  3234'''Infinitiv''' neurčitek (''infinitive'')
  3335
   36'''Instrumentál''' (''instrumental'') sedmý pád
   37
  3438'''Jazyk''' je systém znaků sloužící k výměně a vyrovnávání obsahů lidského  vědomí.
  3539
   
  4448'''Kondicionál''' podmiňovací způsob u sloves
  4549
   50'''Konsonant''' (''consonant'') souhláska
   51
  4652'''Korpusem''' (''corpus'', ''corpora'') se rozumí rozsáhlý vnitřně strukturovaný a ucelený soubor textů  daného  jazyka elektronicky uložený a zpracovávaný. Texty jsou v korpusu   strukturovány a organizovány se zřetelem k využití pro určitý cíl, vůči  němuž  pak je korpus považován za reprezentativní. Podle uložených  dat mohou korpusy obsahovat pouze holé texty nebo texty různě   označkované (anotované).
   53
   54'''Lokativ''' (''locative'') šestý pád
  4755
  4856'''Maskulinum''' (''masculine'') mužský rod
  4957
   58'''Matice záměn''' (''confusion matrix'') způsob vyhodnocení klasifikační úlohy. Matice dává do souvislosti výsledky klasifikace nějakých dat s informací o „správném“ zařazení těchto příkladů do tříd (true positives, true negatives, false negatives, false positives). Pomocí matice záměn lze spočítat přesnost, pokrytí, celkovou správnost a F-míry.
   59
  5060'''Morfémy'''  jsou elementární znaky jazyka. V praxi rozlišujeme různé typy morfémů:  kořeny - nesamostatné morfémy nesoucí elementární lexikální významy;  afixy, které se dále dělí        podle funkce na          gramatické a  lexikální,         podle postavení vzhledem ke kořeni na                 prefixy - morfémy stojící před kořenovým                                 morfémem,                 sufixy  - morfémy připojované za kořenové                                 morfémy,                  postfixy  -  slovotvorné morfémy                                připojované až za  gramatický sufix
  5161
  52 '''Morfologický analyzátor''' - automat, který ke každému slovnímu tvaru poskytuje množinu základních tvarů - lemmat  a gramatických značek.
   62'''Morfologický analyzátor''' (''morphological analyser'') - automat, který ke každému slovnímu tvaru poskytuje množinu základních tvarů - lemmat  a gramatických značek.
   63
   64'''Morfologický disambiguátor''' (''tagger'') - program, který na základě pravidel, statistiky nebo pomocí hybridního přístupu vybere ze značek a lemmat poskytnutých morfologickým analyzátorem jednu dvojici (lemma, značky).
  5365
  5466'''Neutrum''' (''neuter'') střední rod
   
  6779
  6880'''Počítačová lingvistika'''  je oborem jazykovědy, který se zabývá strojovým zpracováním přirozeného  jazyka. Primárním cílem počítačové lingvistiky je automatizace procesu  porozumění přirozenému jazyku, a to jak v mluvené, tak i v psané formě.
   81
   82'''Pokrytí''' (''recall'') poměr true positives k součtu true positives a false positives
   83
   84'''Přesnost''' (''precision'')  poměr true negatives k součtu true negatives a false positives
  6985
  7086'''Reflexivní''' (''reflexive'') zvratný
   
  96112'''Vokativ''' (''vocative'') pátý pád
  97113
  98 Prameny: Čechová M., Chloupek J., Krčmová M., Minářová E.: Stylistika současné češtiny, Praha, ISV, 1997.
   114== Prameny ==
   115
   116Čechová M., Chloupek J., Krčmová M., Minářová E.: Stylistika současné češtiny, Praha, ISV, 1997.
   117
   118https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_and_recall