Changes between Version 4 and Version 5 of cs/Terminologie


Ignore:
Timestamp:
May 26, 2014, 10:11:16 AM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Terminologie

  v4 v5  
  1010'''Aktivum''' (''active voice'') činný rod
  1111
   12'''Akuzativ''' (''accusative'') čtvrtý pád
   13
   14'''Dativ''' (''dative'') třetí pád
   15
  1216'''Desambiguací''' (''disambiguation'') se rozumí proces, v němž je zjednoznačněn výstup  analyzátoru podle kontextu, v němž se slovo v textu nalézá.
   17
   18'''Duál''' dvojné číslo (např. oba)
   19
   20'''Femininum''' (''feminine'') ženský rod
   21
   22'''Genitiv''' (''genitive'') druhý pád
  1323
  1424'''Homografie''' (''homography'') - z jednoho slovního tvaru lze bez ohledu na kontext vytvořit dva tvary  základní. Například tvaru ' ubrus' lze jako základní tvar přiřadit  nominativ substantiva 'ubrus' nebo infinitiv slovesa 'ubrousit'.
   
  3646'''Korpusem''' (''corpus'', ''corpora'') se rozumí rozsáhlý vnitřně strukturovaný a ucelený soubor textů  daného  jazyka elektronicky uložený a zpracovávaný. Texty jsou v korpusu   strukturovány a organizovány se zřetelem k využití pro určitý cíl, vůči  němuž  pak je korpus považován za reprezentativní. Podle uložených  dat mohou korpusy obsahovat pouze holé texty nebo texty různě   označkované (anotované).
  3747
   48'''Maskulinum''' (''masculine'') mužský rod
   49
  3850'''Morfémy'''  jsou elementární znaky jazyka. V praxi rozlišujeme různé typy morfémů:  kořeny - nesamostatné morfémy nesoucí elementární lexikální významy;  afixy, které se dále dělí        podle funkce na          gramatické a  lexikální,         podle postavení vzhledem ke kořeni na                 prefixy - morfémy stojící před kořenovým                                 morfémem,                 sufixy  - morfémy připojované za kořenové                                 morfémy,                  postfixy  -  slovotvorné morfémy                                připojované až za  gramatický sufix
  3951
  4052'''Morfologický analyzátor''' - automat, který ke každému slovnímu tvaru poskytuje množinu základních tvarů - lemmat  a gramatických značek.
   53
   54'''Neutrum''' (''neuter'') střední rod
   55
   56'''Nominativ''' (''nominative'') první pád
  4157
  4258'''Participium''' (''participle'') - příčestí, tj. neurčitý tvar slovesa. Spolu s dalšími částmi sloves tvoří např. pasivní konstrukce, minulý čas nebo kondicionál.
   
  7692'''Verbum''' (''verb'') sloveso
  7793
   94'''Vokál''' (''vowel'') samohláska
   95
   96'''Vokativ''' (''vocative'') pátý pád
   97
  7898Prameny: Čechová M., Chloupek J., Krčmová M., Minářová E.: Stylistika současné češtiny, Praha, ISV, 1997.