Changes between Version 2 and Version 3 of cs/Terminologie


Ignore:
Timestamp:
May 26, 2014, 9:57:01 AM (10 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Terminologie

  v2 v3  
  1 = Stručný terminologický slovník počítačové lingvistiky = #Stru.2BAQ0-n.2BAP0_terminologick.2BAP0_slovn.2BAO0-k_po.2BAQ0A7Q-ta.2BAQ0-ov.2BAOk_lingvistiky
  2 '''Adjektivum''' přídavné jméno
   1= Stručný terminologický slovník
   2= #Stru.2BAQ0-n.2BAP0_terminologick.2BAP0_slovn.2BAO0-k_po.2BAQ0A7Q-ta.2BAQ0-ov.2BAOk_lingvistiky
  33
  4 '''Comparativ''' druhý stupeň
   4Tento slovníček obsahuje základní lingvistické termíny (určené zejména počítačovým lingvistům) a počítačové lingvistiky (''kurzívou'' jsou uvedeny anglické termíny)
  55
  6 '''Condicional''' podmiňovací
   6'''Adjektivum''' přídavné jméno (''adjective'')
  77
  8 '''Desambiguací''' se rozumí proces, v němž je zjednoznačněn výstup  analyzátoru podle kontextu, v němž se slovo v textu nalézá.
   8'''Aktivum''' (''active voice'') činný rod
  99
  10 '''Homografie'''  - z jednoho slovního tvaru lze bez ohledu na kontext vytvořit dva tvary  základní. Například tvaru ' ubrus' lze jako základní tvar přiřadit  nominativ substantiva 'ubrus' nebo infinitiv slovesa 'ubrousit'.
   10'''Desambiguací''' (''disambiguation'') se rozumí proces, v němž je zjednoznačněn výstup  analyzátoru podle kontextu, v němž se slovo v textu nalézá.
  1111
  12 '''Homonymie'''   - dvě slova nelišící se v žádném z tvarů mají přitom dva různé  významy. Kupříkladu slovo zámek označující  panské sídlo nebo součást  dveřního kování.
   12'''Homografie''' (''homography'') - z jednoho slovního tvaru lze bez ohledu na kontext vytvořit dva tvary  základní. Například tvaru ' ubrus' lze jako základní tvar přiřadit  nominativ substantiva 'ubrus' nebo infinitiv slovesa 'ubrousit'.
  1313
  14 '''Imperativ''' rozkazovací způsob
   14'''Homonymie''' (''homonymy'') - dvě slova nelišící se v žádném z tvarů mají přitom dva různé  významy. Kupříkladu slovo zámek označující  panské sídlo nebo součást  dveřního kování.
  1515
  16 '''Imperfektum''' nedokonavý vid
   16'''Imperativ''' rozkazovací způsob (''imperative'')
  1717
  18 '''Infinitiv''' neurčitek
   18'''Imperfektum''' nedokonavý vid (''imperfective'')
   19
   20'''Infinitiv''' neurčitek (''infinitive'')
  1921
  2022'''Jazyk''' je systém znaků sloužící k výměně a vyrovnávání obsahů lidského  vědomí.
   
  2224'''Jazykový styl'''  je způsob cílevědomého výběru a uspořádání jazykových  prostředků,  který se uplatňuje při genezi textu; v hotovém komunikátu se pak   projevuje jako princip organizace jazykových jednotek, který z částí a   jednotlivostí tvoří jednotu vyhovující komunikačnímu záměru autora.
  2325
  24 '''Kmen''' je ta část slovního tvaru, která zbývá po odtržení koncovky.
   26'''Kmen''' (''stem'') je ta část slovního tvaru, která zbývá po odtržení koncovky.
   27
   28'''Komparativ''' druhý stupeň stupňování adjektiv nebo adverbií (např. krásnější, hůře)
  2529
  2630'''Koncovka''' je tvarotvorná přípona stojící v absolutním konci slova (pádová, osobní, infinitivní).
  2731
  28 '''Korpusem'''  se rozumí rozsáhlý vnitřně strukturovaný a ucelený soubor textů  daného  jazyka elektronicky uložený a zpracovávaný. Texty jsou v korpusu   strukturovány a organizovány se zřetelem k využití pro určitý cíl, vůči  němuž  pak je korpus považován za reprezentativní...  Podle uložených  dat mohou korpusy obsahovat pouze holé texty nebo texty různě   označkované (anotované).
   32'''Kondicionál''' podmiňovací způsob u sloves
   33
   34'''Korpusem''' (''corpus'', ''corpora'') se rozumí rozsáhlý vnitřně strukturovaný a ucelený soubor textů  daného  jazyka elektronicky uložený a zpracovávaný. Texty jsou v korpusu   strukturovány a organizovány se zřetelem k využití pro určitý cíl, vůči  němuž  pak je korpus považován za reprezentativní. Podle uložených  dat mohou korpusy obsahovat pouze holé texty nebo texty různě   označkované (anotované).
  2935
  3036'''Morfémy'''  jsou elementární znaky jazyka. V praxi rozlišujeme různé typy morfémů:  kořeny - nesamostatné morfémy nesoucí elementární lexikální významy;  afixy, které se dále dělí        podle funkce na          gramatické a  lexikální,         podle postavení vzhledem ke kořeni na                 prefixy - morfémy stojící před kořenovým                                 morfémem,                 sufixy  - morfémy připojované za kořenové                                 morfémy,                  postfixy  -  slovotvorné morfémy                                připojované až za  gramatický sufix
   
  3238'''Morfologický analyzátor''' - automat, který ke každému slovnímu tvaru poskytuje množinu základních tvarů - lemmat  a gramatických značek.
  3339
  34 '''Participium'''
   40'''Participium''' - příčestí, tj. neurčitý tvar slovesa. Spolu s dalšími částmi sloves tvoří např. pasivní konstrukce, minulý čas nebo kondicionál.
  3541
  36 '''Perfectum''' dokonavý vid
   42'''Pasivum''' (''passive voice'') trpný rod (např. být viděn)
   43
   44'''Perfektum''' (''perfective'') dokonavý vid
  3745
  3846'''Počítačová lingvistika'''  je oborem jazykovědy, který se zabývá strojovým zpracováním přirozeného  jazyka. Primárním cílem počítačové lingvistiky je automatizace procesu  porozumění přirozenému jazyku, a to jak v mluvené, tak i v psané formě.
  3947
  40 '''Reflexivní''' zvratný
   48'''Reflexivní''' (''reflexive'') zvratný
  4149
  42 '''Slovní tvar''' je lineární segment promluvy, charakterizovaný celistvostí jak  významově funkční,         tak i zvukovou a grafickou, se zásadní  samostatností, projevující se v jeho přemístitelnosti (omezené ovšem  zákonitostmi pořádku slov ve větě).
   50'''Slovní tvar''' (''word form'') je lineární segment promluvy, charakterizovaný celistvostí jak  významově funkční,         tak i zvukovou a grafickou, se zásadní  samostatností, projevující se v jeho přemístitelnosti (omezené ovšem  zákonitostmi pořádku slov ve větě).
  4351
  4452'''Slovo'''  jako potenciální jednotka jazyka (jazykového systému), která je slovem v  předchozím smyslu reprezentována. Z této definice vyplývá též  rozlišování slova        textového  a slova  systémového, nebo také   slovoformy a  lexému. Textové slovo je realizací systémového slova.
   
  5260'''Substantivum''' podstatné jméno
  5361
  54 '''Superlativ''' třetí stupeň
   62'''Superlativ''' třetí stupeň (např. nejchytřejší)
  5563
  5664'''Textové slovo'''  je vzhledem k zaměření morfologické analýzy na psaný text definováno  jako posloupnost znaků (písmen) ohraničená po obou stranách mezerou.  Textová slova jsou realizacemi systémových slov, která jsou definována  ve slovníku kmenových základů.