Changes between Version 1 and Version 2 of cs/Terminologie


Ignore:
Timestamp:
Mar 3, 2014, 3:55:02 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Terminologie

  v1 v2  
  11= Stručný terminologický slovník počítačové lingvistiky = #Stru.2BAQ0-n.2BAP0_terminologick.2BAP0_slovn.2BAO0-k_po.2BAQ0A7Q-ta.2BAQ0-ov.2BAOk_lingvistiky
  2 '''Adjektivum''' přídavné jméno   
   2'''Adjektivum''' přídavné jméno
  33
  4 '''Comparativ''' druhý stupeň   
   4'''Comparativ''' druhý stupeň
  55
  6 '''Condicional''' podmiňovací   
   6'''Condicional''' podmiňovací
  77
  8 '''Desambiguací''' se rozumí proces, v němž je zjednoznačněn výstup  analyzátoru podle kontextu, v němž se slovo v textu nalézá.   
   8'''Desambiguací''' se rozumí proces, v němž je zjednoznačněn výstup  analyzátoru podle kontextu, v němž se slovo v textu nalézá.
  99
  10 '''Homografie'''  - z jednoho slovního tvaru lze bez ohledu na kontext vytvořit dva tvary  základní. Například tvaru ' ubrus' lze jako základní tvar přiřadit  nominativ substantiva 'ubrus' nebo infinitiv slovesa 'ubrousit'.   
   10'''Homografie'''  - z jednoho slovního tvaru lze bez ohledu na kontext vytvořit dva tvary  základní. Například tvaru ' ubrus' lze jako základní tvar přiřadit  nominativ substantiva 'ubrus' nebo infinitiv slovesa 'ubrousit'.
  1111
  12 '''Homonymie'''   - dvě slova nelišící se v žádném z tvarů mají přitom dva různé  významy. Kupříkladu slovo zámek označující  panské sídlo nebo součást  dveřního kování.   
   12'''Homonymie'''   - dvě slova nelišící se v žádném z tvarů mají přitom dva různé  významy. Kupříkladu slovo zámek označující  panské sídlo nebo součást  dveřního kování.
  1313
  14 '''Imperativ''' rozkazovací způsob                           
   14'''Imperativ''' rozkazovací způsob
  1515
  16 '''Imperfektum''' nedokonavý vid   
   16'''Imperfektum''' nedokonavý vid
  1717
  18 '''Infinitiv''' neurčitek                   
   18'''Infinitiv''' neurčitek
  1919
  20 '''Jazyk''' je systém znaků sloužící k výměně a vyrovnávání obsahů lidského  vědomí.           
   20'''Jazyk''' je systém znaků sloužící k výměně a vyrovnávání obsahů lidského  vědomí.
  2121
  22 '''Jazykový styl'''  je způsob cílevědomého výběru a uspořádání jazykových  prostředků,  který se uplatňuje při genezi textu; v hotovém komunikátu se pak   projevuje jako princip organizace jazykových jednotek, který z částí a   jednotlivostí tvoří jednotu vyhovující komunikačnímu záměru autora.           
   22'''Jazykový styl'''  je způsob cílevědomého výběru a uspořádání jazykových  prostředků,  který se uplatňuje při genezi textu; v hotovém komunikátu se pak   projevuje jako princip organizace jazykových jednotek, který z částí a   jednotlivostí tvoří jednotu vyhovující komunikačnímu záměru autora.
  2323
  24 '''Kmen''' je ta část slovního tvaru, která zbývá po odtržení koncovky.   
   24'''Kmen''' je ta část slovního tvaru, která zbývá po odtržení koncovky.
  2525
  26 '''Koncovka''' je tvarotvorná přípona stojící v absolutním konci slova (pádová, osobní, infinitivní).   
   26'''Koncovka''' je tvarotvorná přípona stojící v absolutním konci slova (pádová, osobní, infinitivní).
  2727
  28 '''Korpusem'''  se rozumí rozsáhlý vnitřně strukturovaný a ucelený soubor textů  daného  jazyka elektronicky uložený a zpracovávaný. Texty jsou v korpusu   strukturovány a organizovány se zřetelem k využití pro určitý cíl, vůči  němuž  pak je korpus považován za reprezentativní...  Podle uložených  dat mohou korpusy obsahovat pouze holé texty nebo texty různě   označkované (anotované).   
   28'''Korpusem'''  se rozumí rozsáhlý vnitřně strukturovaný a ucelený soubor textů  daného  jazyka elektronicky uložený a zpracovávaný. Texty jsou v korpusu   strukturovány a organizovány se zřetelem k využití pro určitý cíl, vůči  němuž  pak je korpus považován za reprezentativní...  Podle uložených  dat mohou korpusy obsahovat pouze holé texty nebo texty různě   označkované (anotované).
  2929
  30 '''Morfémy'''  jsou elementární znaky jazyka. V praxi rozlišujeme různé typy morfémů:  kořeny - nesamostatné morfémy nesoucí elementární lexikální významy;  afixy, které se dále dělí        podle funkce na          gramatické a  lexikální,         podle postavení vzhledem ke kořeni na                 prefixy - morfémy stojící před kořenovým                                 morfémem,                 sufixy  - morfémy připojované za kořenové                                 morfémy,                  postfixy  -  slovotvorné morfémy                                připojované až za  gramatický sufix   
   30'''Morfémy'''  jsou elementární znaky jazyka. V praxi rozlišujeme různé typy morfémů:  kořeny - nesamostatné morfémy nesoucí elementární lexikální významy;  afixy, které se dále dělí        podle funkce na          gramatické a  lexikální,         podle postavení vzhledem ke kořeni na                 prefixy - morfémy stojící před kořenovým                                 morfémem,                 sufixy  - morfémy připojované za kořenové                                 morfémy,                  postfixy  -  slovotvorné morfémy                                připojované až za  gramatický sufix
  3131
  32 '''Morfologický analyzátor''' - automat, který ke každému slovnímu tvaru poskytuje množinu základních tvarů - lemmat  a gramatických značek.   
   32'''Morfologický analyzátor''' - automat, který ke každému slovnímu tvaru poskytuje množinu základních tvarů - lemmat  a gramatických značek.
  3333
  34 '''Participium''' 
   34'''Participium'''
  3535
  36 '''Perfectum''' dokonavý vid     
   36'''Perfectum''' dokonavý vid
  3737
  38 '''Počítačová lingvistika'''  je oborem jazykovědy, který se zabývá strojovým zpracováním přirozeného  jazyka. Primárním cílem počítačové lingvistiky je automatizace procesu  porozumění přirozenému jazyku, a to jak v mluvené, tak i v psané formě.     
   38'''Počítačová lingvistika'''  je oborem jazykovědy, který se zabývá strojovým zpracováním přirozeného  jazyka. Primárním cílem počítačové lingvistiky je automatizace procesu  porozumění přirozenému jazyku, a to jak v mluvené, tak i v psané formě.
  3939
  40 '''Reflexivní''' zvratný                         
   40'''Reflexivní''' zvratný
  4141
  42 '''Slovní tvar'''  je lineární segment promluvy, charakterizovaný celistvostí jak  významově funkční,         tak i zvukovou a grafickou, se zásadní  samostatností, projevující se v jeho přemístitelnosti (omezené ovšem  zákonitostmi pořádku slov ve větě).   
   42'''Slovní tvar'''  je lineární segment promluvy, charakterizovaný celistvostí jak  významově funkční,         tak i zvukovou a grafickou, se zásadní  samostatností, projevující se v jeho přemístitelnosti (omezené ovšem  zákonitostmi pořádku slov ve větě).
  4343
  44 '''Slovo'''  jako potenciální jednotka jazyka (jazykového systému), která je slovem v  předchozím smyslu reprezentována. Z této definice vyplývá též  rozlišování slova        textového  a slova  systémového, nebo také   slovoformy a  lexému. Textové slovo je realizací systémového slova.   
   44'''Slovo'''  jako potenciální jednotka jazyka (jazykového systému), která je slovem v  předchozím smyslu reprezentována. Z této definice vyplývá též  rozlišování slova        textového  a slova  systémového, nebo také   slovoformy a  lexému. Textové slovo je realizací systémového slova.
  4545
  46 '''Slovo''' jako reálně vyčlenitelná jednotka jazykového projevu (textu), jako sled, řetězec morfů.   
   46'''Slovo''' jako reálně vyčlenitelná jednotka jazykového projevu (textu), jako sled, řetězec morfů.
  4747
  48 '''Stylistický korektor'''  definujeme jako  prostředek pro automatickou detekci stylistických a  stylových prohřešků, který pracuje nad elektronicky uchovaným textem  přirozeného jazyka.         
   48'''Stylistický korektor'''  definujeme jako  prostředek pro automatickou detekci stylistických a  stylových prohřešků, který pracuje nad elektronicky uchovaným textem  přirozeného jazyka.
  4949
  50 '''Stylistika'''  je jazykovědná disciplína, která styl studuje a na základě   jednotlivých textů dochází ke zobecnění zákonitostí stylizace jazykových   projevů.   
   50'''Stylistika'''  je jazykovědná disciplína, která styl studuje a na základě   jednotlivých textů dochází ke zobecnění zákonitostí stylizace jazykových   projevů.
  5151
  52 '''Substantivum''' podstatné jméno   
   52'''Substantivum''' podstatné jméno
  5353
  54 '''Superlativ''' třetí stupeň           
   54'''Superlativ''' třetí stupeň
  5555
  56 '''Textové slovo'''  je vzhledem k zaměření morfologické analýzy na psaný text definováno  jako posloupnost znaků (písmen) ohraničená po obou stranách mezerou.  Textová slova jsou realizacemi systémových slov, která jsou definována  ve slovníku kmenových základů.   
   56'''Textové slovo'''  je vzhledem k zaměření morfologické analýzy na psaný text definováno  jako posloupnost znaků (písmen) ohraničená po obou stranách mezerou.  Textová slova jsou realizacemi systémových slov, která jsou definována  ve slovníku kmenových základů.
  5757
  58 '''Tvarotvorný základ''' je                 lexikální složka slovního tvaru, která je všem tvarům ohebného slova společná.   
   58'''Tvarotvorný základ''' je                 lexikální složka slovního tvaru, která je všem tvarům ohebného slova společná.
  5959
  60 Prameny:![[BR]]Čechová M., Chloupek J., Krčmová M., Minářová E.: Stylistika současné češtiny, Praha, ISV, 1997.
   60Prameny: Čechová M., Chloupek J., Krčmová M., Minářová E.: Stylistika současné češtiny, Praha, ISV, 1997.