Changes between Version 12 and Version 13 of cs/Terminologie


Ignore:
Timestamp:
May 26, 2014, 2:16:28 PM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Terminologie

  v12 v13  
  7474'''Korpusem''' (''corpus'', ''corpora'') se rozumí rozsáhlý vnitřně strukturovaný a ucelený soubor textů  daného  jazyka elektronicky uložený a zpracovávaný. Texty jsou v korpusu   strukturovány a organizovány se zřetelem k využití pro určitý cíl, vůči  němuž  pak je korpus považován za reprezentativní. Podle uložených  dat mohou korpusy obsahovat pouze holé texty nebo texty různě   označkované (anotované).
  7575
   76'''Lemma''' (''lemma'', ''lemmas'' i ''lemmata'') základní tvar slova, v každém jazyce stanoven konvencí. V češtině je to např. nominativ singuláru (pokud existuje) u jmen, infinitiv u sloves.
   77
  7678'''Lokativ''' (''locative'') šestý pád
  7779
   
  8688'''Metonymie''' (''metonymy'') přenos označení na základě vnitřní souvislosti, např. významové podobnosti (metafora) nebo vztahu část-celek (synekdocha)
  8789
  88 '''Morfémy''' jsou elementární znaky jazyka. V praxi rozlišujeme různé typy morfémů:  kořeny - nesamostatné morfémy nesoucí elementární lexikální významy;  afixy, které se dále dělí        podle funkce na          gramatické a  lexikální,         podle postavení vzhledem ke kořeni na                 prefixy - morfémy stojící před kořenovým                                 morfémem,                 sufixy  - morfémy připojované za kořenové                                 morfémy,                  postfixy  -  slovotvorné morfémy                                připojované až za  gramatický sufix
   90'''Morfémy''' (''morpheme'') jsou elementární znaky jazyka. V praxi rozlišujeme různé typy morfémů:  kořeny - nesamostatné morfémy nesoucí elementární lexikální významy;  afixy, které se dále dělí        podle funkce na          gramatické a  lexikální,         podle postavení vzhledem ke kořeni na                 prefixy - morfémy stojící před kořenovým                                 morfémem,                 sufixy  - morfémy připojované za kořenové                                 morfémy,                  postfixy  -  slovotvorné morfémy                                připojované až za  gramatický sufix
  8991
  9092'''Morfologický analyzátor''' (''morphological analyser'') - automat, který ke každému slovnímu tvaru poskytuje množinu základních tvarů - lemmat  a gramatických značek.
   
  110112'''Plurál''' (''plural'', ''plural form'') množné číslo
  111113
   114'''Pojmenovaná entita''' (''named entity'') slovo nebo slovní spojení označující určitou instanci, typicky jména osob, institucí, míst, zboží, uměleckých děl, telefonní čísla, e-mailové adresy, zkratky, jednotky apod.
   115
  112116'''Polysémie''' (''polysemy'') víceznačnost, kde je mezi jednotlivými významy určitý vztah. Typicky vzniká přenesením významu (např. kohout). Lingvisté odlišují homonymii a polysémii (typicky na základě historického srovnání).
  113117
   
  128132'''Slovní tvar''' (''word form'') je lineární segment promluvy, charakterizovaný celistvostí jak  významově funkční,         tak i zvukovou a grafickou, se zásadní  samostatností, projevující se v jeho přemístitelnosti (omezené ovšem  zákonitostmi pořádku slov ve větě).
  129133
  130 '''Slovo''' jako potenciální jednotka jazyka (jazykového systému), která je slovem v  předchozím smyslu reprezentována. Z této definice vyplývá též  rozlišování slova        textového  a slova  systémového, nebo také   slovoformy a  lexému. Textové slovo je realizací systémového slova.
   134'''Slovo''' (''word'') jako potenciální jednotka jazyka (jazykového systému), která je slovem v  předchozím smyslu reprezentována. Z této definice vyplývá též  rozlišování slova        textového  a slova  systémového, nebo také   slovoformy a  lexému. Textové slovo je realizací systémového slova.
  131135
  132136'''Slovo''' jako reálně vyčlenitelná jednotka jazykového projevu (textu), jako sled, řetězec morfů.
   
  138142'''Stylistika'''  je jazykovědná disciplína, která styl studuje a na základě   jednotlivých textů dochází ke zobecnění zákonitostí stylizace jazykových   projevů.
  139143
  140 '''Substantivum''' podstatné jméno
   144'''Substantivum''' (''noun'') podstatné jméno
  141145
  142146'''Superlativ''' třetí stupeň (např. nejchytřejší)