Changes between Version 9 and Version 10 of cs/Terminologie


Ignore:
Timestamp:
May 26, 2014, 1:54:36 PM (9 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Terminologie

  v9 v10  
  3434'''Homografie''' (''homography'') - z jednoho slovního tvaru lze bez ohledu na kontext vytvořit dva tvary  základní. Například tvaru ' ubrus' lze jako základní tvar přiřadit  nominativ substantiva 'ubrus' nebo infinitiv slovesa 'ubrousit'.
  3535
  36 '''Homonymie''' (''homonymy'') - dvě slova nelišící se v žádném z tvarů mají přitom dva různé  významy. Kupříkladu slovo zámek označující  panské sídlo nebo součást  dveřního kování.
   36'''Homonymie''' (''homonymy'') označuje slova, která mají stejný tvar, avšak různý význam (tj. víceznačnost). Různé významy nevznikají přenesením významu jako u polysémie, ale náhodou (např. kolej, význam kovová dráha je slovanského původu, ubytovna je z francouzštiny a dále latiny).
  3737
  3838'''Hyperonymie''' (''hypernymy'') významový vztah nadřazenosti, mimo počítačovou lingvistiku se uvádí také termín nadtřída, nebo relace ISA (is-a)
   
  8080'''Meronymie''' (''meronymy'') významový vztah mezi částí (meronymum) a celkem (holonymum)
  8181
   82'''Metafora''' (''metaphor'') jazyková konstrukce přenášející význam na základě vnější podobnosti (např. softwarový ''klient'', tj. ten, kdo je obsloužen)
   83
   84'''Metonymie''' (''metonymy'') přenos označení na základě vnitřní souvislosti, např. významové podobnosti (metafora) nebo vztahu část-celek (synekdocha)
   85
  8286'''Morfémy'''  jsou elementární znaky jazyka. V praxi rozlišujeme různé typy morfémů:  kořeny - nesamostatné morfémy nesoucí elementární lexikální významy;  afixy, které se dále dělí        podle funkce na          gramatické a  lexikální,         podle postavení vzhledem ke kořeni na                 prefixy - morfémy stojící před kořenovým                                 morfémem,                 sufixy  - morfémy připojované za kořenové                                 morfémy,                  postfixy  -  slovotvorné morfémy                                připojované až za  gramatický sufix
  8387
   
  101105
  102106'''Plurál''' (''plural'', ''plural form'') množné číslo
   107
   108'''Polysémie''' (''polysemy'') víceznačnost, kde je mezi jednotlivými významy určitý vztah. Typicky vzniká přenesením významu (např. kohout). Lingvisté odlišují homonymii a polysémii (typicky na základě historického srovnání).
  103109
  104110'''Počítačová lingvistika'''  je oborem jazykovědy, který se zabývá strojovým zpracováním přirozeného  jazyka. Primárním cílem počítačové lingvistiky je automatizace procesu  porozumění přirozenému jazyku, a to jak v mluvené, tak i v psané formě.
   
  130136'''Superlativ''' třetí stupeň (např. nejchytřejší)
  131137
   138'''Synekdocha''' (''synecdoche'') významový posun na základě vztahu část-celek. Synekdoch existuje několik druhů, nejčastějsí jsou: pars pro toto (část za celek), např. občan ve významu všichni občané; totum pro parte (celek za část), např. vláda ve významu členové vlády.
   139
  132140'''Synonymie''' (''synonymy'') vztah významové blízkosti v určitém kontextu. Úplná synonymie (synonymie ve všech kontextech) je vzácná (např. šeřík-bez).
  133141
   
  142150'''Verbum''' (''verb'') sloveso
  143151
   152'''Víceznačnost''' (''ambiguity'') typická vlastnost jazyka, kdy jeden znak (morfém, slovo, věta) má více významů. U slov lingvisté rozlišují polysémii a homonymii.
   153
  144154'''Vokál''' (''vowel'') samohláska
  145155