Changes between Initial Version and Version 1 of cs/Terminologie


Ignore:
Timestamp:
Mar 3, 2014, 3:54:50 PM (8 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Terminologie

  v1 v1  
   1= Stručný terminologický slovník počítačové lingvistiky = #Stru.2BAQ0-n.2BAP0_terminologick.2BAP0_slovn.2BAO0-k_po.2BAQ0A7Q-ta.2BAQ0-ov.2BAOk_lingvistiky
   2'''Adjektivum''' přídavné jméno   
   3
   4'''Comparativ''' druhý stupeň   
   5
   6'''Condicional''' podmiňovací   
   7
   8'''Desambiguací''' se rozumí proces, v němž je zjednoznačněn výstup  analyzátoru podle kontextu, v němž se slovo v textu nalézá.   
   9
   10'''Homografie'''  - z jednoho slovního tvaru lze bez ohledu na kontext vytvořit dva tvary  základní. Například tvaru ' ubrus' lze jako základní tvar přiřadit  nominativ substantiva 'ubrus' nebo infinitiv slovesa 'ubrousit'.   
   11
   12'''Homonymie'''   - dvě slova nelišící se v žádném z tvarů mají přitom dva různé  významy. Kupříkladu slovo zámek označující  panské sídlo nebo součást  dveřního kování.   
   13
   14'''Imperativ''' rozkazovací způsob                           
   15
   16'''Imperfektum''' nedokonavý vid   
   17
   18'''Infinitiv''' neurčitek                   
   19
   20'''Jazyk''' je systém znaků sloužící k výměně a vyrovnávání obsahů lidského  vědomí.           
   21
   22'''Jazykový styl'''  je způsob cílevědomého výběru a uspořádání jazykových  prostředků,  který se uplatňuje při genezi textu; v hotovém komunikátu se pak   projevuje jako princip organizace jazykových jednotek, který z částí a   jednotlivostí tvoří jednotu vyhovující komunikačnímu záměru autora.           
   23
   24'''Kmen''' je ta část slovního tvaru, která zbývá po odtržení koncovky.   
   25
   26'''Koncovka''' je tvarotvorná přípona stojící v absolutním konci slova (pádová, osobní, infinitivní).   
   27
   28'''Korpusem'''  se rozumí rozsáhlý vnitřně strukturovaný a ucelený soubor textů  daného  jazyka elektronicky uložený a zpracovávaný. Texty jsou v korpusu   strukturovány a organizovány se zřetelem k využití pro určitý cíl, vůči  němuž  pak je korpus považován za reprezentativní...  Podle uložených  dat mohou korpusy obsahovat pouze holé texty nebo texty různě   označkované (anotované).   
   29
   30'''Morfémy'''  jsou elementární znaky jazyka. V praxi rozlišujeme různé typy morfémů:  kořeny - nesamostatné morfémy nesoucí elementární lexikální významy;  afixy, které se dále dělí        podle funkce na          gramatické a  lexikální,         podle postavení vzhledem ke kořeni na                 prefixy - morfémy stojící před kořenovým                                 morfémem,                 sufixy  - morfémy připojované za kořenové                                 morfémy,                  postfixy  -  slovotvorné morfémy                                připojované až za  gramatický sufix   
   31
   32'''Morfologický analyzátor''' - automat, který ke každému slovnímu tvaru poskytuje množinu základních tvarů - lemmat  a gramatických značek.   
   33
   34'''Participium''' 
   35
   36'''Perfectum''' dokonavý vid     
   37
   38'''Počítačová lingvistika'''  je oborem jazykovědy, který se zabývá strojovým zpracováním přirozeného  jazyka. Primárním cílem počítačové lingvistiky je automatizace procesu  porozumění přirozenému jazyku, a to jak v mluvené, tak i v psané formě.     
   39
   40'''Reflexivní''' zvratný                         
   41
   42'''Slovní tvar'''  je lineární segment promluvy, charakterizovaný celistvostí jak  významově funkční,         tak i zvukovou a grafickou, se zásadní  samostatností, projevující se v jeho přemístitelnosti (omezené ovšem  zákonitostmi pořádku slov ve větě).   
   43
   44'''Slovo'''  jako potenciální jednotka jazyka (jazykového systému), která je slovem v  předchozím smyslu reprezentována. Z této definice vyplývá též  rozlišování slova        textového  a slova  systémového, nebo také   slovoformy a  lexému. Textové slovo je realizací systémového slova.   
   45
   46'''Slovo''' jako reálně vyčlenitelná jednotka jazykového projevu (textu), jako sled, řetězec morfů.   
   47
   48'''Stylistický korektor'''  definujeme jako  prostředek pro automatickou detekci stylistických a  stylových prohřešků, který pracuje nad elektronicky uchovaným textem  přirozeného jazyka.         
   49
   50'''Stylistika'''  je jazykovědná disciplína, která styl studuje a na základě   jednotlivých textů dochází ke zobecnění zákonitostí stylizace jazykových   projevů.   
   51
   52'''Substantivum''' podstatné jméno   
   53
   54'''Superlativ''' třetí stupeň           
   55
   56'''Textové slovo'''  je vzhledem k zaměření morfologické analýzy na psaný text definováno  jako posloupnost znaků (písmen) ohraničená po obou stranách mezerou.  Textová slova jsou realizacemi systémových slov, která jsou definována  ve slovníku kmenových základů.   
   57
   58'''Tvarotvorný základ''' je                 lexikální složka slovního tvaru, která je všem tvarům ohebného slova společná.   
   59
   60Prameny:![[BR]]Čechová M., Chloupek J., Krčmová M., Minářová E.: Stylistika současné češtiny, Praha, ISV, 1997.