Changes between Initial Version and Version 1 of cs/Pravidla


Ignore:
Timestamp:
Feb 26, 2014, 2:47:43 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Pravidla

  v1 v1  
   1= Pravidla provozu NLPlab = #Pravidla_provozu_NLPlab
   2[[BR]]   Jakmile se ocitnete v provozu NLPlab, měli byste dodržovat určitá pravidla, abyste nenabourali. Tady jsou:
   3
   4=== Informační systém NLPlab - nlpis === #Informa.2BAQ0-n.2BAO0_syst.2BAOk-m_NLPlab_-_nlpis
   5Na URL https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/  najdete informační systém NLPlab označovaný jako nlpis.  Pro přístup  použijte stejné heslo, jako máte na serveru aurora. V systému prosím  zkontrolujte veškeré údaje  spojené s vaší osobou a průběžně  aktualizujte informace o vámi řešených projektech, případně úkolech.
   6
   7=== Zprávy o činnosti === #Zpr.2BAOE-vy_o_.2BAQ0-innosti
   8Povinností  každého studenta spolupracujícího s NLPlab je pravidelně posílat zprávu  o činnosti za uplynulý měsíc. Tato zpráva se zasílá přes webové  rozhraní přístupné na https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/zpravy/   Postgraduální studenti posílají zprávy na konci každého měsíce,  ostatní mají tuto povinnost vždy na konci října, listopadu, prosince,  února, března, dubna a května. Zpráva je členěna podle jednotlivých  projektů, na jejichž řešení se student podílí.  Přehled zpráv za  uplynulé měsíce je možné získat [https://guest:guest@nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/reports--list.php zde]
   9
   10Vzhledem  k tomu, že každý student má právo číst zprávy o činnosti ostatních  spolupracovníků, měl by mít každý možnost zjistit, na jakých úkolech a  jak intenzivně se v NLPlab pracuje. Zprávy nemají tedy výhradně  kontrolní funkci, ta je naopak tou poslední. Především by měly sloužit  jako inspirace, jako informace, kdo řeší podobné problémy a kdo vám bude  schopen pomoci, pokud máte výborný nápad, ale nemůžete "pohnout" s  nějakým problémem.
   11
   12=== Práce na projektech v NLPlab === #Pr.2BAOE-ce_na_projektech_v_NLPlab
   13Každý student, který spolupracuje s NLPlab, má přidělen jeden nebo více projektů ze seznamu na adrese https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/auth/tasks-list.php.  Tento seznam obsahuje celou škálu projektů s velmi rozdílnou složitostí  - od (někdy, pro někoho) jednoduchého zprovoznění existujícího  software, přes projekty vhodné pro bakalářské, případně diplomové práce,  až po rozsáhlé projekty postgraduálních studentů, případně celých  skupin řešitelů.
   14
   15Všechny soubory, které se projektu týkají, musí být v adresáři `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/`.  Zadavatel zprostředkuje vytvoření tohoto adresáře a nastavení  vlastníka. Dále v systému nlpis vyplní řešitele a do URL dá odkaz na `http://nlp.fi.muni.cz/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/`.  Výjimkou z pravidla o uložení všech relevantních souborů na jedno místo  mohou být velké datové soubory, které jsou vstupem/výstupem nějakých  programů daného projektu a které se nacházejí v adresářích k tomu přímo  určených (např. `/nlp/corpora/*`).
   16
   17V adresáři `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/` vytvoří student podadresář `public_html/`, do nějž umístí soubory, které mají být zveřejněny na adrese `http://nlp.fi.muni.cz/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/`. V adresáři `public_html/` vytvoří dále soubor, případně symbolický odkaz `index.html`,  kde zachytí zpočátku cíle a plán projektu na další období, stanoví  etapy a kontrolní body a, zejména, průběžně (nejméně na konci každého  měsíce, v němž je projekt řešen) aktualizuje "changelog" projektu.
   18
   19Pokud bude v adresáři `public_html/` a jeho podadresářích další dokumentace projektu, musí být přístupná pomocí standardních odkazů ze souboru `index.html`. Například jako poslední "změna stavu" se v souboru `index.html` objeví informace o odevzdání diplomové práce spolu s odkazy na HTML podobu práce, postscriptový soubor atd.
   20
   21=== Jak vypadá splněný úkol, resp. korektně uzavřený projekt === #Jak_vypad.2BAOE_spln.2BARs-n.2BAP0_.2BAPo-kol.2C_resp._korektn.2BARs_uzav.2BAVk-en.2BAP0_projekt
   22V adresáři `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/` je povinně soubor `README`,  který obsahuje minimálně základní informace o projektu: název projektu,  stručné zadání, řešitele. Pokud byly v projektu použity ještě jiné  zdroje (data), než jsou v adresáři projektu, musí být v tomto souboru  také popsány. Soubor `README` slouží pouze pro rychlou informaci, když k adresáři projektu nepřistupujeme přes web. Pokud má být projekt viditelný na http://nlp.fi.muni.cz/projekty/ musí jej zadavatel projektu označit v [https://nlp.fi.muni.cz/nlpis nlpis].
   23
   24V adresáři projektu je dále soubor `Makefile`, pomocí kterého se standardními prostředky (`make`) dají spustit minimálně akce:
   25
   26 * `make tar` - vytvoří soubor `OZNACENI_PROJEKTU.tgz`, který bude obsahovat všechny potřebné soubory k přenesení   projektu na jiný počítač;
   27
   28 * `make install` - nainstaluje programy do zadaného adresáře, resp. adresářů;
   29
   30 * `make doc`  - vytvoří dokumentaci ve všech možných formátech (ps, html, txt).  Tato  akce má smysl, pokud píšete dokumentaci v SGML (to by bylo nejlepší)  nebo TeXu.   Dokumentace by měla mimo jiné  obsahovat podrobnější zadání, způsob   řešení, popis použití výsledných  programů. Příklady souborů `Makefile`, které definují některé z výše uvedených akcí, lze nalézt v adresářích:  [ aurora:~pary/src/cqplib] a [ aurora:~pary/src/utils].
   31
   32 * Pokud existuje HTML podoba finální verze dokumentace projektu, umístí se do adresáře `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/public_html/html/`. Pokud se hlavní soubor přímo nejmenuje `index.html`, vytvoří se na hlavní soubor symbolický link. Postscript se uloží jako `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/public_html/OZNACENI_PROJEKTU.ps`, PDF jako `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/public_html/OZNACENI_PROJEKTU.pdf`, sbalené zdrojové kódy ke stažení jako `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/public_html/OZNACENI_PROJEKTU.tgz`, text ve formátu MS Word jako `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/public_html/OZNACENI_PROJEKTU.doc`. Zdrojové kódy v (La)TeXu patří do `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/public_html/tex/`, povinný je `Makefile` v tomto adresáři.[[BR]][[BR]]Pokud neexistuje soubor `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/public_html/index.html`, kde by byly odkazy na další soubory s dokumentací, zobrazí se při přístupu na `http://nlp.fi.muni.cz/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/` standardní výpis adresáře `/nlp/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/public_html/`.  Odkaz na `http://nlp.fi.muni.cz/projekty/OZNACENI_PROJEKTU/` je v systému nlpis (informačním systému NLPlab) zadán v položce ‘URL'.
   33
   34=== Odpovědnost za data === #Odpov.2BARs-dnost_za_data
   35Aby  mohla mít NLPlab přístup k některým zdrojům, zavazuje se v mnoha  případech, že zabrání neoprávněnému užití dat. Proto je každý odpovědný  za ochranu  svěřených dat, která používá při své práci.  To zahrnuje  mimo jiné i odpovědnost za správné nastavení přístupových práv ke  spravovaným souborům a adresářům.
   36=== Datový prostor === #Datov.2BAP0_prostor
   37Na  disku, kde jsou domovské adresáře, funguje systém uživatelských kvót.  Pokud v průběhu řešení nějakého úkolu zjistíte, že potřebujete větší  diskový prostor, než povoluje vaše současná kvóta, požádejte zadavatele  úkolu, aby zařídil její zvýšení. Větší projekty bývají umísťovány do  zvláštního prostoru, kde se zpravidla systém kvót neaplikuje. Přesto i  zde platí přísný zákaz  použití přiděleného prostoru pro jiné účely, než  bylo dohodnuto. Porušení tohoto zákazu může mít za následek pozastavení  účtu (a byl už [http://nlp.fi.muni.cz/cs/pravidla?action=AttachFile&do=view&target=poruseni_pravidel.txt takový případ]),  případně definitivní zrušení spolupráce s NLPlab.
   38
   39Počítače  aurora a charon "vyvážejí" prostřednictvím protokolu SAMBA část  diskového prostoru (/home/samba/) pro připojení z MS Windows jako  (\\aurora\home\samba\, resp. \\charon\home\samba\). Soubory a adresáře  umístěné do tohoto prostoru mohou být kdykoliv bez varování smazány.  Přesto se doporučuje používat pro data s omezenou životností adresář  tmp, který je v případě potřeby mazán přednostně. Do prostředí MS  Windows je zakázáno instalovat nový software bez předchozí domluvy se  správci laboratorních počítačů.
   40=== Ohleduplné chování === #Ohledupln.2BAOk_chov.2BAOE-n.2BAO0-
   41Práce  mnoha lidí na počítačích NLPlab předpokládá ohleduplné jednání všech  uživatelů. Před spuštěním jakéhokoliv programu s většími nároky na  zdroje (ať už na paměť, procesor nebo diskové prostory) si prosím vždy  ověřte, že nepatřičným způsobem neomezíte práci jiných uživatelů. Pokud  je to možné, nezatěžujte zbytečně laboratorní server aurora spouštěním  programů, které mohou běžet na jednotlivých stanicích. Jinak používejte v  maximální míře  unixového příkazu `nice` pro snížení priority vašich procesů a ověřujte si diskové možnosti pomocí programů `df` a `du`.   Jste na unixu, využívejte jeho výhod. Velké soubory není například  překvapivě třeba kopírovat, stačí vytvořit odkaz pomocí programu `ln`.
   42=== Zákaz spouštění dlouhodobě běžících procesů === #Z.2BAOE-kaz_spou.2BAWE-t.2BARs-n.2BAO0_dlouhodob.2BARs_b.2BARsBfgDt-c.2BAO0-ch_proces.2BAW8-
   43Vzhledem  k problémům Linuxu s dlouhodobě běžícími procesy se v NLPlab zakazuje  spouštění dlouhodobě běžících procesů bez předchozí domluvy se správci  laboratorních počítačů. Za obzvláště zavrženíhodné porušení tohoto  zákazu se považuje spouštění programů typu rc5des, SETI, crack apod.
   44=== Pobyt v NLPlab o víkendu a v noci === #Pobyt_v_NLPlab_o_v.2BAO0-kendu_a_v_noci
   45Pokud  usilovně pracujete na nějakém úkolu a rádi byste chodili do laboratoře o  víkendu, případně zde setrvávali do pozdních nočních hodin, napište nám  a my zařídíme doplnění příslušného seznamu oprávněných osob, který mají   k dispozici vrátní. Provozní doba laboratoře tedy není omezená,  nicméně o víkendech a o svátcích, resp. v nočních hodinách pracovních  dnů, se musíte hlásit na vrátnici a nechat si laboratoř odstřežit. Při  odchodu potom požádejte o opětné zastřežení.
   46=== Tisk v NLPlab === #Tisk_v_NLPlab
   47V  NLPlab je spousta vybavení, např. barevná laserová tiskárna, které je  vám k dispozici. Je jistě účelné tato zařízení využívat, nicméně je  potřeba zamyslet se, jestli činnost, kterou provádíte, slouží přímo ku  prospěchu akademického poslání NLPlab. Jinak totiž dochází k  neodůvodněnému čerpání  např. spotřebního materiálu - papíry, toner, ...   Je ovšem možné, že jde o činnost, která slouží zájmům NLPlab jaksi  nepřímo. A protože existují v životě Laboratoře události, které  nespadají přímo do její akademické náplně,  a přesto posilují jejího  ducha (např. "Makrely"), vznikl nápad, jak je nepřímo podporovat.   Pokud  nemáte úplně čisté svědomí co se týče tisku, případně dalších výhod  pobytu v NLPlab, můžete ulevit svému svědomí vložením odpustků do  Kasičky. Nenajdete-li ji, zeptejte se kolegů. Vás příspěvek se určitě  projeví ve zlepšené atmosféře celé Laboratoře.   Bylo  stanoveno, že jedna stránka barevného tisku ve fotografické kvalitě s  pokrytím odpovídajícím bookletu CD má hodnotu 10 Kč.  Vás příspěvek  nechť je přiměřený pokrytí stránky.
   48=== Jak se zachovat, když v laboratoři zazvoní telefon === #Jak_se_zachovat.2C_kdy.2BAX4_v_laborato.2BAVk-i_zazvon.2BAO0_telefon
   49Možná  se vám bude zdát, že tyto informace jsou nadbytečné, neboť je snad vše  jasné. Delší pozorování dění v NLPlab však ukázalo, že tomu tak není.   Obecně  platí, že (pokud přirozená lenost dovolí), zvedají telefon služebně  nejstarší v místnosti. Každopádně se však nikdo nehlásí jako  "Laboratoř", ale SVÝM JMÉNEM, s případným dodatkem, že se volající  dovolal do NLPlab. U většiny telefonátů do laboratoře platí, že  volajícím je někdo z FI, a tudíž (až na několik málo výjimek) je pro něj  informace, že vytočil číslo  NLPlab, irelevantní.
   50=== Závěrečné doporučení === #Z.2BAOE-v.2BARs-re.2BAQ0-n.2BAOk_doporu.2BAQ0-en.2BAO0-
   51V  NLPlab vznikla již celá řada užitečných nástrojů a pomocných prográmků.  Přitom se stále opakuje případ, kdy se někdo pokouší "objevit Ameriku"   a znovu implementuje programy, o jejichž existenci neví. To může být  výhodné k procvičení programátorských dovedností, ale v prostředí, kde o  nové  (a snad i zajímavé) úkoly není nouze, je to značně  kontraproduktivní.  Na závěr tohoto bloku tedy jednoduché doporučení.  Poptejte se po existujících zdrojích  a hotových programech, ať se  nedělá totéž dvakrát.
   52=== Šiřte slávu NLPlab === #A.2BAWA-i.2BAVk-te_sl.2BAOE-vu_NLPlab
   53NLPlab  stále hledá schopné spolupracovníky, neboť schopných lidí není nikdy  dost. Proto, pokud víte o někom, kdo by byl dobrým adeptem, dejte nám  tip, případně jej sami kontaktujte a pozvěte mezi nás.