Changes between Initial Version and Version 1 of cs/PopisVertikalu


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2014, 2:45:17 PM (7 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/PopisVertikalu

  v1 v1  
   1= Popis vertikálů = #Popis_vertik.2BAOE-l.2BAW8-
   2[[BR]]          Korpusová data jsou uložena v textové podobě jako tzv. vertikální texty  (zkráceně "vertikály") (*.vert) a metainformace (*.meta). Tento  dokument popisuje strukturu těch prvých - vertikálů. Vertikály obsahují  vlastní texty korpusů (pozice) a také strukturní značky. Vertikál je XML  dokument definovaný pomocí DTD.
   3
   4== Obecné informace == #Obecn.2BAOk_informace
   5Základní formát vertikálního textu:
   6
   7 * textový soubor s koncovkou ‘.vert'
   8
   9 * na každém řádku jedna pozice (slovo, číslo, oddělovač) nebo strukturní značka (viz níže)
   10 * u  pozic jsou tabulátorem odděleny jednotlivé atributy (word, lemma, tag,  příp. další). Při převodu nových textů je uveden pouze atribut word -  vlastní slovo.
   11
   12Jeden soubor s vertikálním textem by měl mít velikost zhruba několik desítek kB.
   13
   14Kódování  znaků je v iso-latin2.  Znaky, které v iso-latin2 nejsou, jsou vkládány  pomocí ‘&<jméno znaku>'.  (Zatím není jasné, o které jde.)
   15
   16== Příklad vertikálu == #P.2BAVkA7Q-klad_vertik.2BAOE-lu
   17{{{
   18<?xml version="1.0"?>
   19<!DOCTYPE vertical SYSTEM "http://www.fi.muni.cz/nlp/vertical.dtd">
   20<vertical>
   21<doc id="mf/1999/05/17/121">
   22<head>
   23Co
   24stojí
   25za
   26tažením
   27hokejového
   28týmu
   29</head>
   30<p>
   31<lang id="en">
   32Hello
   33world
   34<g/>
   35!
   36</lang>
   37Další
   38zlato
   39</p>
   40<sign>
   41MARTIN
   42HAŠEK
   43</sign>
   44</doc>
   45</vertical>
   46}}}
   47== Rozdělení textu do pozic == #Rozd.2BARs-len.2BAO0_textu_do_pozic
   48Oddělovače  (tečky, čárky, závorky, ...) jsou na samostatné pozici, pouze v  případě, že se těsně za sebou (bez mezer) vyskytuje stejný znak, tvoří  celá skupina stejných znaků jednu pozici. Aby bylo zachována informace,  zda byl daný oddělovač v textu těsně vedle sousedního slova, nebo tam  byla mezera, jsou na místa, kde mezera nebyla, vloženy strukturní značky  <g/> (glue). Například text
   49
   50{{{
   51(slovo, které ...
   52}}}
   53se převede na:
   54
   55{{{
   56(
   57<g/>
   58slovo
   59<g/>
   60,
   61které
   62...
   63}}}
   64Zatím  se tímto způsobem řeší všechny oddělovače, tedy i tečky u zkratek,  časových a kalendářních údajů.  Později se pravděpodobně některé  oddělovače automaticky spojí s předcházejícími pozicemi.
   65
   66Vše řeší buď externí program, nebo, při práci v Perlu / Pythonu, volání funkce `split` z modulu `Corpus` (dostupné přes  `module add corpus`).
   67
   68Způsob použití - Perl:
   69
   70{{{
   71use Corpus;
   72$line = Corpus::split($line);
   73}}}
   74Způsob použití - Python:
   75
   76{{{
   77import Corpus
   78line = Corpus.split(line)
   79}}}
   80Externí program v Perlu, který volá funkci `Corpus::split`, se jmenuje  `corpus_split`. Pracuje s STDIN a STDOUT a každý řádek, na kterém není "tag" (tj. neodpovídá regulárnímu výrazu '<.*>'), rozdělí.
   81
   82Použití:
   83
   84{{{
   85$ module add corpus
   86$ corpus_split < bez_glue  > s_glue
   87}}}
   88== Popis strukturních značek == #Popis_strukturn.2BAO0-ch_zna.2BAQ0-ek
   89Všechny uvedené značky kromě <pre> a <g> jsou párové. Značky <doc> a <lang> mají atribut id.
   90
   91{{{
   92<vertical>      hranice vertikálu
   93<doc>           hranice dokumentu
   94                atribut id - jednoznačná identifikace v rámci vertikálu
   95<head>          nadpis
   96<caption>       průběžný titulek, popisky (nepatří do textu);
   97                například popisek pod obrázkem v novinách
   98<p>             odstavec
   99<poem>          báseň
   100<lg>            "line group" - skupina řádků v básni
   101<l>             "line" - řádek básně
   102<list>          seznam
   103<item>          odrážka v seznamu
   104<note>          poznámky (pod čarou)
   105<q>             uvození (uvozovky, apostrofy), zvýraznění (font)
   106<sign>          podpis, jméno autora
   107<lang>          jazyk jiný než čeština
   108                atribut id - identifikaci jazyka dle ISO 639:1988
   109<pre>           zastupuje vypuštěné větší objekty
   110                (obrázek, tabulka, graf, zdrojový kód)
   111                prázdná, nepárová značka, jen ve formě  <pre/>
   112<code>          krátké části kódu, počítačové adresy, ...
   113<table>         tabulka - strukturované textové údaje, které netvoří věty
   114<row>           řádek tabulky
   115<cell>          buňka tabulky
   116<g>             glue - "lepidlo", viz rozdělení textu do pozic
   117                prázdná, nepárová značka, jen ve formě  <g/>
   118}}}
   119== "Document Type Definition" - DTD vertikálu == #A.22Document_Type_Definition.22_-_DTD_vertik.2BAOE-lu
   120Jak číst toto DTD?
   121
   122 * ENTITY popisuje textové nahrazení v rámci tohoto DTD - obsahuje název zkratky a v uvozovkách to, čím se má nahradit
   123 * %POZICE; bude vždy nahrazeno textem 'z,(g,z)*'
   124 * ELEMENT popisuje  značku - obsahuje název značky a její obsah
   125 * vertical je značka obsahující jeden nebo více prvků doc
   126 * g je značka obsahující EMPTY, tedy nic
   127 * ATTLIST popisuje atributy nějaké značky
   128 * značka doc má povinný atribut id
   129 * Význam symbolů +,*,| je postupně: 1 a více opakování, 0 a více opakování, výběr
   130
   131{{{
   132<!-- Definice DTD pro korpusova data - vertikaly -->
   133<!-- odpovida jednomu nerozdelenemu slovu -->
   134<!ENTITY % POZICE 'z,(g,z)*' >
   135
   136
   137<!ENTITY % TEXT '(%POZICE;)+ | q' >
   138<!ENTITY % BLOK '(%TEXT;)+|list|lang|note|code'>
   139
   140<!ELEMENT vertical ((doc)+)>
   141<!ELEMENT doc (p|head|caption|table|sign|list|pre|poem)+>
   142<!ATTLIST doc id CDATA #REQUIRED>
   143
   144<!ELEMENT p (%BLOK;)+>
   145<!ELEMENT head (%BLOK;)+>
   146<!ELEMENT caption (%BLOK;)+>
   147<!ELEMENT sign (%BLOK;)+>
   148<!ELEMENT poem (lg|l)+>
   149
   150<!ELEMENT lg (l)+>
   151<!ELEMENT l (%TEXT;)+>
   152
   153<!ELEMENT table ((%TEXT;)+|(row)+)>
   154<!ELEMENT row (cell)+>
   155<!ELEMENT cell (%TEXT;)+>
   156
   157<!ELEMENT list (item)+>
   158<!ELEMENT item (%BLOK;)+>
   159
   160<!ELEMENT pre EMPTY>
   161<!ELEMENT g EMPTY>
   162
   163<!-- z je virtualni tag, reprezentuje jednu pozici -->
   164<!ELEMENT z EMPTY>
   165
   166<!ELEMENT q (%POZICE;)+>
   167
   168<!ELEMENT lang (%TEXT;)+>
   169<!ATTLIST lang id
   170(aa|ab|af|am|ar|as|ay|az|ba|be|bg|bh|bi|bn|bo|br
   171|ca|co|cs|cy|da|de|dz|el|en|eo|es|et|eu|fa|fi|fj|fo|fr|fy
   172|ga|gd|gl|gn|gu|ha|hi|hr|hu|hy|ia|ie|ik|in|is|it|iw|ja|ji|jw
   173|ka|kk|kl|km|kn|ko|ks|ku|ky|la|ln|lo|lt|lv
   174|mg|mi|mk|ml|mn|mo|mr|ms|mt|my|na|ne|nl|no
   175|oc|om|or|pa|pl|ps|pt|qu|rm|rn|ro|ru|rw
   176|sa|sd|sg|sh|si|sk|sl|sm|sn|so|sq|sr|ss|st|su|sv|sw
   177|ta|te|tg|th|ti|tk|tl|tn|to|tr|ts|tt|tw|uk|ur|uz
   178|vi|vo|wo|xh|yo|zh|zu) #REQUIRED>
   179 
   180<!ELEMENT note (%TEXT;)+>
   181<!ELEMENT code (%TEXT;)+>
   182}}}
   183== Orientační schéma zanoření značek == #Orienta.2BAQ0-n.2BAO0_sch.2BAOk-ma_zano.2BAVk-en.2BAO0_zna.2BAQ0-ek
   184Předchozí DTD  se dá orientačně zapsat asi takto:
   185
   186{{{
   187<vertical>
   188        <doc>
   189        <head>|<caption>|<p>|<sign>
   190                [BLOK]
   191        <list>
   192                <item>
   193[BLOK]
   194        <pre>
   195        <table>
   196                 [TEXT]
   197                 <row>
   198                <cell>
   199 [TEXT]
   200                  <poem>
   201                 <lg>
   202  <l>
   203 [TEXT]
   204                 <l>
   205  [TEXT]
   206 
   207přičemž [BLOK] znamená:
   208
   209<list>
   210         <item>
   211                  [BLOK]
   212
   213<lang>|<note>
   214
   215         [TEXT]
   216[TEXT]
   217
   218přičemž [TEXT] znamená:
   219
   220<q>
   221         [POZICE]
   222[POZICE]
   223
   224
   225přičemž [POZICE] znamená:
   226
   227<z/>  (zde bude ve skutečnosti konkrétní pozice)
   228<g/>
   229}}}
   230==  == #Rozd.2BAO0-ly_mezi_vertik.2BAOE-lem_a_jeho_DTD_definic.2BAO0-
   231== Rozdíly mezi vertikálem a jeho DTD definicí == #Rozd.2BAO0-ly_mezi_vertik.2BAOE-lem_a_jeho_DTD_definic.2BAO0-
   232jsou dva
   233
   234 * kódování - DTD předpokládá UTF-8, vertikál používá ISO-8859-2 (Latin-2)
   235 * značka <z/> - tam, kde ji očekává DTD, má vertikál pozici
   236
   237Tyto  rozdíly se musí smazat před tím, než provedeme kontrolu (včetně  validace) vertikálu pomocí xml-parseru. Proto se každá pozice převede na  značku <z/>. Tím navíc vyřeším problém s kódováním UTF-8 (to  nepodporuje české znaky) u pozic. V druhém kroku odstraním možnou  češtinu v atributu id značky <doc> tím, že nastavím <doc  id="X">. To vše není třeba provádět explicitně, je to zahrnuto jako  preprocessing v kontrolním programu `xml_check`. Jen je třeba si být vědom, že výstupní zprávy od xml-parseru se vztahují k takto předzpracovanému dokumentu.
   238
   239== Závěrečné info == #Z.2BAOE-v.2BARs-re.2BAQ0-n.2BAOk_info
   240Další  atributy dokumentu (autor, typ textu, ...) jsou uloženy v samostatném  souboru se jménem stejným jako soubor vertikálního textu až na koncovku  ‘.meta'.  Například vertikální text bude v souborech nevpes95.vert,  nevpes96.vert, nevpes97.vert a metainformace v souborech nevpes95.meta,  nevpes96.meta, nevpes97.meta.  Popis metainformací o dokumentech je  popsán   [[PopisMetainformaci| zde] .