Changes between Initial Version and Version 1 of cs/PopisMetainformaci


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2014, 2:45:01 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/PopisMetainformaci

  v1 v1  
   1= Popis metainformací = #Popis_metainformac.2BAO0-
   2[[BR]]          Korpusová data jsou uložena v textové podobě jako tzv. vertikální texty  (zkráceně "vertikály") (*.vert) a metainformace (*.meta). Tento  dokument popisuje strukturu těch druhých - metainformací, označovaných  zde jako "meta-vertikály". Každý meta-vertikál obsahuje formátované  informace vztahující se k příslušnému  vertikálu.
   3
   4== Struktura meta-vertikálu == #Struktura_meta-vertik.2BAOE-lu
   5=== Obecné informace === #Obecn.2BAOk_informace
   6Každý meta-vertikál může mít dvě části:
   7
   8První,  volitelná, se nazývá "sekce common". Je ohraničena párovými značkami  <common> a atributy zde uvedené jsou společné pro všechny  dokumenty ve vertikálu. Sekce common je nepovinná, a pokud je použita,  musí být na začátku souboru. Používá se tehdy, obsahuje-li soubor více  dokumentů, které mají některé atributy stejné - například Source,  D_Publ.
   9
   10 * V druhé části jsou uvedeny atributy k jednotlivým dokumentům.[[BR]] Každý dokument začíná atributem "Doc    : ", následují další atributy a na konci je vždy jeden prázdný řádek.  Většina atributů může mít násobnou hodnotu, každý středník je považován za oddělovač násobných hodnot.
   11
   12=== Dva příklady meta-vertikálu === #Dva_p.2BAVkA7Q-klady_meta-vertik.2BAOE-lu
   13Varianta se společnými atributy:
   14
   15{{{
   16============ Začátek ===================================
   17<common>
   18Source: http://www.trafika.cz/mf/1999/990517/all.html
   19Medium: net
   20Lang  : cs
   21D_Publ: 1999-05-17
   22M_Auth: html;cstocs 1250 il2;apk_prevod
   23M_Date: 1999-05-18
   24M_Desc: odstranění &-sekvencí;změna kódování;konverze html-->vert,meta
   25</common>
   26
   27Doc    : mf/1999/05/17/1
   28Title : Sněmovna zasedala
   29T_Orig: Titulní strana
   30T_Main: ALT
   31T_Sub : ALT
   32Auth_N: Karol Wolf
   33
   34Doc    : mf/1999/05/17/121
   35Title : Sparta prohrála
   36T_Orig: Příloha Sport
   37T_Main: sport
   38T_Sub : spo
   39Auth_N: MARTIN HAŠEK
   40
   41==============  Na konci je prázdný řádek  ==============
   42}}}
   43Nebo varianta bez společných atributů:
   44
   45{{{
   46============= Začátek ===================================
   47Doc    : mf/1999/05/17/1
   48Title : Sněmovna zasedala
   49Source: http://www.trafika.cz/mf/1999/990517/all.html
   50Medium: net
   51Lang  : cs
   52D_Publ: 1999-05-17
   53M_Auth: html;cstocs 1250 il2;apk_prevod
   54M_Date: 1999-05-18
   55M_Desc: odstranění &-sekvencí;změna kódování;konverze html-->vert,meta
   56T_Orig: Titulní strana
   57T_Main: ALT
   58T_Sub : ALT
   59Auth_N: Karol Wolf
   60
   61==============  Na konci je prázdný řádek  ==============
   62}}}
   63=== Gramatika popisující meta-vertikál === #Gramatika_popisuj.2BAO0-c.2BAO0_meta-vertik.2BAOE-l
   64=== Konvence pro gramatiku === #Konvence_pro_gramatiku
   65{{{
   66Neteminály jsou ohraničeny znaky <>  např:  <DOC>
   67Terminály  jsou ohraničeny znaky ""  např:  "\n",  ""
   68? 0 nebo 1 výskyt
   69+ 1 nebo více výskytů
   70* 0 nebo více výskytů
   71}}}
   72=== Kód gramatiky === #K.2BAPM-d_gramatiky
   73{{{
   74<META-VERTIKAL> --> <SEKCE COMMON> ? <DOKUMENT> +
   75
   76<SEKCE COMMON>  --> "<common>" "\n" 
   77                          <ATRIBUT> +
   78                          "<common>" "\n"
   79                          "\n"
   80
   81<DOKUMENT>        --> <ATRIBUT> +
   82                         "\n"
   83
   84<ATRIBUT>         --> <JMENO> ": " <SEZNAM_HODNOT>  "\n"
   85
   86<SEZNAM_HODNOT> --> <HODNOTA> ( ";" <HODNOTA> ) *
   87
   88<JMENO>            --> viz Atributy a jejich hodnoty
   89<HODNOTA>         --> viz Atributy a jejich hodnoty
   90}}}
   91=== Další podmínky === #Dal.2BAWEA7Q_podm.2BAO0-nky
   92 * Každé jméno atributu je doplněno mezerami na 6 znaků (pak následuje ': ')
   93 * První atribut v každém dokumentu je "Doc"
   94 * Atribut "Doc" se neobjevuje v sekci common
   95 * Atributy  se nesmí předefinovat, to znamená, že ty, co byly uvedeny buď v sekci  common, nebo již dříve v tom samém dokumentu, se nesmí objevit znovu.  Výjimkou jsou atributy M_Auth, M_Date a M_Desc, které se mohou  předefinovat, navíc se uvádějí vždy spolu ve trojici.
   96 * Následující atributy nepřipouštějí násobné hodnoty:[[BR]]  Doc, Size, Date, F_Publ, D_Publ, M_Date
   97
   98=== Které atributy se mají používat? === #Kter.2BAOk_atributy_se_maj.2BAO0_pou.2BAX4A7Q-vat.3F
   99 * Všechny, které jsou označeny jako povinné (pokud nejsou zjistitelné, použijte jako hodnotu Y - viz níže) [[BR]]  Povinné jsou: Doc, Title, Source, T_Main, T_Sub, D_Publ, Auth_N, Lang.
   100
   101 * Všechny, které je možné ze zdroje zjistit (i když jsou nepovinné)
   102
   103== Atributy a jejich hodnoty == #Atributy_a_jejich_hodnoty
   104=== Seznam atributů === #Seznam_atribut.2BAW8-
   105{{{
   106Doc, 
   107Title,
   108Avail,
   109Source,
   110T_Orig, T_Main, T_Sub,
   111Form,
   112Medium,
   113Auth_N,  Auth_S,
   114Tran_N, Tran_S,
   115Lang, S_Lang,
   116Date,
   117F_Publ, D_Publ,
   118M_Auth, 
   119M_Date,
   120M_Desc,
   121Signat,
   122Size,
   123Lemmat,
   124Offset
   125
   126}}}
   127=== Univerzální hodnoty === #Univerz.2BAOE-ln.2BAO0_hodnoty
   128Tyto hodnoty mají speciální význam, lze je použít všude kromě atributu Doc a Size
   129
   130 * X        hodnota nezjištěna
   131 * Y        hodnota nezjistitelná
   132 * NA    neaplikovatelný
   133 * MIX    směs ze specifikovaných atributů
   134 * ALT    jiný než specifikovaný atribut
   135
   136=== Popis atributů === #Popis_atribut.2BAW8-
   137 1. Doc
   138   * identifikátor
   139   * povinný
   140   * první atribut
   141   * musí být jedinečný v rámci všech dokumentů
   142   * skládá se ze složek oddělených ‘/', u novin : kód/rok/měsíc/den/pořadové_číslo
   143   * např.  "Doc    : mf/1998/11/16/121"
   144   * hodnota má být stručná a výstižná
   145 1. Title
   146   * název dokumentu
   147   * povinný
   148   * např. "Title : Volič chce senátora hájícího silný stát"
   149 1. Avail
   150   * šiřitelnost
   151   * nepovinný
   152   * možné hodnoty : free, restrict={zde bude text omezení}
   153   * např. "Avail : restrict={uvést vždy autora}"
   154 1. Source
   155   * popis zdroje
   156   * povinný
   157   * např. "Source: http://www.trafika.cz/mf/1998/980608/all.html"
   158 1. T_Orig
   159   * typ dokumentu, jak byl uveden ve zdroji
   160   * nepovinný
   161   * např. "T_Orig: Burzovní zprávy"
   162 1. T_Main
   163   * typ dle obsahu dokumentu
   164   * povinný
   165   * hodnoty sci1, sci2, sport, sct, lit, eco
   166   * sci1 - přírodní vědy (inf, phy, geo, ggr, mat, che, bio, med, agr)
   167   * sci2 - humanitní vědy (eth, lin, lit, pol, art, soc, psy, edu, phi, mil, jur, his, rel)
   168   * sport - sport (spo)
   169   * sct - dění ve společnosti (sct, amu, hou, tvf, the, mus, dra)
   170   * lit - literární díla (son, ver, nov, crm, sci, adv, ero, bio, tra, tab, fab, hum, jun, ess, chr, exc)
   171   * eco - ekonomie, státní správa (eco, ind, adm)
   172 1. T_Sub
   173   * subtyp dle obsahu dokumentu
   174   * povinný
   175   * hodnoty:  inf, phy, geo, ggr, mat, che, bio, med, agr, eth, lin, lit, pol, art,  soc, psy, edu, phi, mil, jur, his, rel, spo, sct, amu, hou, tvf, the,  mus, dra, son, ver, nov, crm, sci, adv, ero, bio, tra, tab, fab, hum,  jun, ess, chr, exc, eco, ind, adm
   176   * son - písňové texty
   177   * ver - poezie
   178   * nov - romány a povídky
   179   * crm - detektivní příběhy
   180   * sci - vědecko-fantastická literatura
   181   * adv -  dobrodružná literatura
   182   * ero -  erotická a pornografická literatura
   183   * bio - (auto)biografie, vzpomínky, dopisy, deníky
   184   * tra -  cestopisy (od neodborníků)
   185   * tab -  bulvární, pokleslá literatura
   186   * fab -  báje, pověsti, legendy, pohádky, bajky
   187   * hum - humor, satira, parodie, anekdoty
   188   * jun -  literatura pro děti a mládež
   189   * ess -  eseje, fejetony, sloupky
   190   * chr -  kroniky, letopisy, ročenky
   191   * exc - excentrická literatura
   192   * dra - dramata, inscenace, televizní seriály, rozhlasové pořady
   193   * mus - hudba
   194   * tvf - televize a film
   195   * jur - právo, kriminalistika
   196   * his - dějiny, odborné biografie
   197   * psy - psychologie
   198   * edu - výchova, vzdělání, vyučování, osvěta
   199   * soc - sociologie
   200   * mil - vojenství
   201   * phi - filozofie
   202   * art - výtvarné umění, architektura, užité umění
   203   * the - divadlo, balet
   204   * pol - politologie
   205   * lit - literatura, literární věda
   206   * lin - lingvistika
   207   * eth - etnografie, antropologie
   208   * agr - zemědělství, lesnictví, chov, pěstování
   209   * med - medicína
   210   * bio - biologie, botanika, zoologie
   211   * che - chemie
   212   * mat - matematika, logika
   213   * ggr - geografie, cestopisy (od odborníků)
   214   * phy - fyzika, astronomie
   215   * geo - geologie, meteorologie, hydrologie
   216   * ind - průmysl, technika, stavebnictví, energetika, doprava, řemesla
   217   * inf - informace, informatika, počítače
   218   * eco - ekonomie, obchod, bankovnictví
   219   * adm - administrativa, veřejná správa, řízení, parlament
   220   * rel - náboženství, teologie
   221   * hou - domácí hospodářství (stravování, byt, odívání)
   222   * spo - sport
   223   * sct - společenský život (společenské chování, drby)
   224   * amu - zábava, hry
   225 1. Form
   226   * stylistická forma
   227   * nepovinný
   228   * hodnoty:
   229   * txb - textbook
   230   * enc - dictionary, encyclopedia
   231   * pop - popular style
   232   * cri - critique
   233   * adv - advertisment
   234   * sho -  short texts (krátké zprávy navzájem oddělené <p>)
   235 1. Medium
   236   * médium zdroje
   237   * nepovinný
   238   * hodnoty:
   239   * b - book
   240   * nws - newspaper
   241   * j - journal (periodic)
   242   * scr - screenplay
   243   * net - Internet
   244   * oc - occassional
   245   * cdrom - eletronic medium
   246 1. Auth_N
   247   * Author name
   248   * povinný
   249 1. Auth_S
   250   * Author sex
   251   * nepovinný
   252   * hodnoty:
   253   * m - muž
   254   * f - žena
   255 1. Tran_N
   256   * Translator name
   257   * nepovinný
   258 1. Tran_S
   259   * Translator sex
   260   * nepovinný
   261   * hodnoty:
   262   * m - muž
   263   * f - žena
   264 1. Lang
   265   * jazyk
   266   * povinný
   267   * hodnoty: jazyky se kódují dle normy ISO 639:1988
   268   * několik běžných hodnot:
   269   * cs - Czech
   270   * de - German
   271   * en - English
   272   * sk - Slovak
   273   * ru - Russian
   274 1. S_Lang
   275   * jazyk, z kterého bylo překládáno
   276   * nepovinný
   277   * hodnoty: jazyky se kódují dle normy ISO 639:1988
   278 1. Date
   279   * datum zařazení do korpusu
   280   * nepovinný
   281   * hodnoty jsou podmnožinou normy ISO 8601, jsou tři možnosti:
   282   * yyyy-mm-dd  např. 1998-07-14
   283   * yyyy-mm      např. 1998-07
   284   * yyyy          např. 1998
   285 1. F_Publ
   286   * datum 1. publikování dokumentu
   287   * nepovinný
   288   * hodnoty: viz "Date"
   289 1. D_Publ
   290   * datum publikování zdrojového dokumentu
   291   * povinný
   292   * hodnoty: viz Date
   293 1. M_Auth
   294   * jméno autora nebo programu, který provedl nějaké transformace, které   se podílely na výsledném tvaru odpovídajícího vertikálu
   295   * povinný, pokud byla provedena nějaká transformace
   296 1. M_Date
   297   * datum transformace
   298   * uvést za každým M_Auth
   299 1. M_Desc
   300   * popis transformace
   301   * uvést za každým M_Date
   302 1. Signat
   303   * signatura dokumentu - 8 znaků
   304   * nepoužívat - přidá samostatný program!
   305   * slouží ke kontrole duplicit
   306   * např. "Signat: [http://nlp.fi.muni.cz/cs/A1B72E55 A1B72E55]"
   307 1. Size
   308   * rozsah dokumentu
   309   * nepoužívat - přidá samostatný program!
   310   * udává počet pozic
   311   * např. "Size  : 172"
   312 1. Lemmat
   313   * kvalita dokumentu
   314   * nepoužívat - přidá samostatný program!
   315   * udává  poměr korektních českých pozic k pozicím,   která jsou slovy, a k  celkovému počtu pozic, s využitím morfologického analyzátoru
   316   * např. "Lemmat : 88%;78%"
   317 1. Offset
   318   * umístění dokumentu - vertikálu  v souboru *.vert
   319   * nepoužívat - přidá samostatný program!
   320   * udává začátek dokumentu a jeho délku
   321   * slouží jako parametry pro seek() a read()
   322   * např. "Offset: 0,12345"