Changes between Initial Version and Version 1 of cs/JakVytvoritKorpus1


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2014, 3:32:45 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/JakVytvoritKorpus1

  v1 v1  
   1= Jak vytvořit korpus = #Jak_vytvo.2BAVk-it_korpus
   2[[BR]]          Tento článek slouží jako průvodce při vytváření korpusu. Je určen pro  studenty a další zájemce, kteří chtějí pořizovat a převádět data pro  potřeby korpusů. Za prvé popisuje strukturu korpusů, s využitím odkazů  na příslušné normy.  Za druhé popisuje možnosti kontroly správnosti  korpusových dat.  A za třetí podává návod, jak vytvářet korpusy převodem  z HTML stránek.
   3
   4== Úvod == #A.2BANo-vod
   5=== Co jsou to korpusy === #Co_jsou_to_korpusy
   6Obecně  - počítačový korpus je rozsáhlý, vnitřně strukturovaný a ucelený soubor   textů daného jazyka, elektronicky uložený a zpracovávaný. Práci s  korpusovými daty zprostředkovává program nazývaný korpusový  manažer.
   7
   8Aby  mohl být určitý text do korpusu zařazen, musí být připravena  dvojice  textových souborů - tzv. vertikální text (zkráceně vertikál)  a  metainformace. Vertikál obsahuje samotná korpusová data, metainformace  obsahují doplňující údaje o těchto datech. V tomto textu bude množina  takových dvojic souborů označována zjednodušeně jako korpus (viz dále).
   9
   10== Struktura korpusových dat == #Struktura_korpusov.2BAP0-ch_dat
   11=== Jak jsou korpusy uloženy === #Jak_jsou_korpusy_ulo.2BAX4-eny
   12Korpusy  jsou uloženy jako textové soubory. Korpus je jednoznačně určen jménem  adresáře. Všechny soubory, které končí .vert (vertikály) a .meta  (metainformace) a které jsou obsaženy v tomto adresáři a všech jeho  podadresářích, tvoří korpus.
   13
   14=== Struktura vertikálů === #Struktura_vertik.2BAOE-l.2BAW8-
   15Strukturu vertikálů popisuje norma pro vertikály  [[PopisVertikalu| Popis vertikálů]] .
   16
   17=== Struktura metainformací === #Struktura_metainformac.2BAO0-
   18Strukturu metainformací popisuje norma pro metainformace  [[PopisMetainformaci| Popis metainformací]] .
   19
   20=== Vazby mezi vertikály a metainformacemi === #Vazby_mezi_vertik.2BAOE-ly_a_metainformacemi
   21 1. V každém adresáři či podadresáři si musejí co do počtu i do jmen (až na příponu) tyto odpovídat.
   22 1. Každý z dvojice (vertikál, metainformace) obsahuje dokumenty stejných jmen ve stejném pořadí. Příklad:
   23   * mf-1999-05-17.vert obsahuje dokumenty                "<doc mf/1999/05/17/1>" až        "<doc mf/1999/05/17/159>"
   24
   25 * mf-1999-05-17.meta obsahuje dokumenty "Doc        : mf/1999/05/17/1" až "Doc        : mf/1999/05/17/159"
   26
   27== Nástroje pro kontrolu správnosti korpusových dat == #N.2BAOE-stroje_pro_kontrolu_spr.2BAOE-vnosti_korpusov.2BAP0-ch_dat
   28Dají se rozdělit na tři skupiny:
   29
   30 * kontrola konzistence mezi vertikály a metainformacemi
   31 * kontrola vertikálů
   32 * kontrola metainformací
   33
   34Všechny jsou dostupné po přidání modulu:
   35
   36{{{
   37$ module add corpus
   38}}}
   39na strojích aurora (Linux), aisa (IRIX) a oreias (SunOS).
   40
   41=== Pomocné programy === #Pomocn.2BAOk_programy
   42Většina  programů pracuje se standardním vstupem a výstupem. To znamená, že  kontrolní program nezná jméno souboru, jehož obsah mu byl přesměrován na  jeho standardní vstup. Proto je tu program `check_file`.  Použití:
   43
   44{{{
   45check_file [-l číslo -s -S] program file
   46
   47$ check_file -l 20 meta_check neco.meta
   48}}}
   49Jako  argumenty mu dáme jméno kontrolního programu  a souboru, který chceme  zkontrolovat. Jeho výstup obsahuje jméno kontrolovaného souboru a   výstup kontrolního programu. Volby:
   50
   51 * -l číslo ... výstup kontrolního programu se ořeže na 'číslo' řádek
   52 * -s ... totéž co -l 0
   53 * -S ... pokud kontrola byla bez chyby, potlačí všechen výstup
   54
   55Další pomocný program je `traverse_dir`, který je vystavěn na programu ` find `.   Použití:
   56
   57{{{
   58traverse_dir [-v] suffix program [argumenty pro program]
   59
   60$ traverse_dir vert check_file -S xml_check
   61}}}
   62Suffix je buď `vert` nebo `meta`.  Program vyhledá všechny soubory s příponou suffix a provede volání  specifikovaného programu s jeho argumenty a jako poslední argument přidá  jméno nalezeného souboru. Takže v ukázkovém  případu se volá  ` check_file -S xml_check neco.vert`. Volba `-v` provede navíc výpis těchto volání.
   63
   64=== Kontrola konzistence mezi vertikály a metainformacemi === #Kontrola_konzistence_mezi_vertik.2BAOE-ly_a_metainformacemi
   65Kontroluje se, jestli si odpovídají soubory .vert a .meta:
   66
   67{{{
   68$ v2m_files
   69}}}
   70Dále se kontrolují seznamy jmen dokumentů - program `v2m_docs`.  Kontrola jedné dvojice souborů .meta a .vert:
   71
   72{{{
   73$ v2m_docs soubor.meta                        #Zadám jen jméno metainformací
   74}}}
   75Kontrola celého korpusu:
   76
   77{{{
   78$ traverse_dir meta v2m_docs
   79}}}
   80=== Kontrola vertikálů a metainformací === #Kontrola_vertik.2BAOE-l.2BAW8_a_metainformac.2BAO0-
   81K dispozici jsou tyto programy:
   82
   83 1. `il2_check` [[BR]]     Určeno pro: *.vert, *.meta. Kontroluje kódování češtiny. Ohlásí  podezřelé znaky. Je nutno zvážit, zda se jedná o skutečnou chybu nebo  ne.
   84
   85 1. `tags_check` [[BR]]     Určeno pro: *.vert. Kontroluje, zda řádky, které vypadají jako značky, jsou ze seznamu povolených značek.
   86
   87 1. `pozice_check` [[BR]]     Určeno pro: *.vert. Kontroluje, zda řádky, které nejsou značkami, jsou dále nedělitelné pomocí funkce Corpus::split().
   88
   89 1. `heuristic_check` [[BR]]     Určeno pro: *.vert. Kontrola pozic, zda neobsahují řídící a  značkovací řetězce originálního textu. Hledá HTML značky a příkazy  LATEXu.
   90
   91 1. `xml_check` [[BR]]     Určeno pro: *.vert. Kontrola struktury vertikálů.
   92
   93 1. `meta_check` [[BR]]    Určeno pro: *.meta. Kontrola struktury metainformací.
   94
   95Všechny tyto programy jsou filtry. Proto je používáme jedním z těchto tří způsobů:
   96
   97{{{
   98$ xml_check < soubor.vert > zde_je_vystup 2>&1
   99}}}
   100nebo:
   101
   102{{{
   103$ check_file xml_check soubor.vert > zde_je_vystup
   104}}}
   105nebo:
   106
   107{{{
   108$ cd adresar_s_daty
   109$ traverse_dir vert check_file xml_check > zde_je_vystup
   110}}}
   111Všechny kontroly se dají spustit pomocí dávky `check_all`:
   112
   113{{{
   114$ check_all > zde_je_vystup 2>&1
   115}}}
   116=== Jak číst výstupy kontrolních programů === #Jak_.2BAQ0A7Q-st_v.2BAP0-stupy_kontroln.2BAO0-ch_program.2BAW8-
   117 * `v2m_files, v2m_docs`[[BR]]    Oba programy používají při hlášení rozdílů v seznamech jmen (`v2m_files` - jmen souborů a `v2m_docs` - jmen dokumentů) standardní program  `comm` s parametrem `-3`.  Ten uvede rozdíly ve dvou tabulátorem odsazených sloupcích.  Viz také `man comm`.
   118
   119 * `il2_check, tags_check, pozice_check, heuristic_check, meta_check` [[BR]]    Tyto programy mají snadno čitelný výstup, a není tedy nutno jej zde dále komentovat.
   120
   121 * `xml_check` [[BR]]    Program `xml_check` je založen na volání xml-parseru `rxp`. Jen je proveden určitý preprocessing - viz  kapitola [[PopisVertikalu#rozdily| Rozdíly mezi vertikálem a jeho DTD definicí]]
   122
   123Výstup programu bude vyložen na několika příkladech:
   124
   125{{{
   126VSTUP č.1:
   127<?xml version="1.0"?>
   128<!DOCTYPE vertical SYSTEM "/net/aisa/corpus/vertical.dtd">
   129<vertical>
   130</vertical>
   131
   132VÝSTUP:
   133Warning: Content model for vertical does not allow it to end here
   134 in unnamed entity at line 4 char 11 of <stdin>
   135
   136VYSVĚTLENÍ:
   137Vertikál neobsahoval žádný dokument, ale párová značka
   138<vertical> nesmí být prázdná.
   139
   140----------
   141VSTUP č.2:        (jen jeho relevantní část)
   142<doc id="neco">
   143Ahoj
   144<head>
   145Jaroslav
   146
   147VÝSTUP:
   148Warning: Content model for doc does not allow element z here
   149 in unnamed entity at line 5 char 3 of <stdin>
   150
   151VYSVĚTLENÍ:
   152Po značce <doc> musí bezprostředně následovat npaříklad <head>
   153nebo <p> a nikoli pozice  (element z označuje pozici Ahoj).
   154
   155---------
   156VSTUP č.3:        (jen jeho relevantní část)
   157<p>
   158<head>
   159V
   160zázemí
   161</head>
   162blabla
   163</p>
   164
   165VÝSTUP:
   166Content model for p does not allow element head here
   167 in unnamed entity at line 6 char 6 of <stdin>
   168
   169VYSVĚTLENÍ:
   170V <p> nesmí být zanořen <head>
   171
   172---------
   173VSTUP č.4:        (jen jeho relevantní část)
   174<doc id="a">
   175<p>
   176V
   177<p>
   178A
   179</doc>
   180
   181VÝSTUP:
   182Warning: Content model for p does not allow element p here
   183 in unnamed entity at line 7 char 3 of <stdin>
   184Error: Mismatched end tag: expected </p>, got </doc>
   185 in unnamed entity at line 9 char 6 of <stdin>
   186 
   187VYSVĚTLENÍ:
   188Neuzavřené značky <p>.
   189
   190
   191---------
   192VSTUP č.5:        (jen jeho relevantní část)
   193<p>
   194<g/>
   195konec
   196
   197VÝSTUP:
   198Warning: Content model for p does not allow element g here
   199 in unnamed entity at line 6 char 3 of <stdin>
   200 
   201VYSVĚTLENÍ:
   202Značka <g/> zde nemůže být, protože musí být vždy z obou stran obklopena
   203pozicemi, které spojuje a zde je nad ní nikoli pozice, ale značka <p>.
   204Tato chyba nemůže vzniknout, pokud se použije na "rozsekání"
   205textu funkce Corpus::split nebo program corus_split.
   206}}}
   207== Převod HTML stránek na vertikální tvar == #P.2BAVk-evod_HTML_str.2BAOE-nek_na_vertik.2BAOE-ln.2BAO0_tvar
   208Pokud  si jako zdroj zvolíme webovské HTML stránky, potom jsou zde k dispozici  nástroje pro převod do vertikálu. Jsou založeny na perlovském modulu  HTML::Parser (`man HTML::Parser`) a na funkci Corpus::split.
   209
   210HTML  stránky obsahují kromě značek také ještě posloupnosti znaků zvané  entity, například & nebo   anebo °. Tyto entity je třeba převést na  odpovídající znaky. K tomu je k dipsozici filtr nazvaný `html`.  Dokumenty jsou často v jiném kódování (1250), v tom případě je třeba použít filtr `cstocs 1250 il2` a to až po aplikaci filtru ` html` (jinak by došlo k chybnému převodu  entit typu °).
   211
   212Pomocný program `vert2xml`  vznikl k překlenutí rozdílů mezi starší a novější definicí struktury  vertikálu.  Pracuje jako filtr, který přidá ke svému vstupu hlavičku  vertikálu (první tři řádky), opraví tvar některých značek a přidá na  konec řádek </vertical>. Programy dále popsané dávají výstup ve  starším formátu, proto jako postprocessing  je vhodné zařadit filtr `vert2xml`.
   213
   214Vzhledem  k tomu, že struktura HTML dokumentů je celkem volná, pouhým překladem  značek nedospějeme ke dobře utvořenému vertikálu. Proto jsou dále  popsány prográmky na úpravu některých neduhů - provádějí párování,  rušení nebo vkládání značek. Několik programů je spojeno do dávky `tags_all`, kterou je možné použít jako poslední postprocessing.
   215
   216=== Příklad 1. - nejjednodušší použití === #P.2BAVkA7Q-klad_1._-_nejjednodu.2BAWEBYQDt_pou.2BAX4-it.2BAO0-
   217Je implementováno v programu  [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Jak_vytvorit_korpus?action=AttachFile&do=view&target=html2vert.1 html2vert.1]  . Program funguje jako filtr. Použití:
   218
   219{{{
   220 html <  muj.html | html2vert.1 |vert2xml | tags_all > muj.vert
   221}}}
   222Výpis programu:
   223
   224{{{
   225BEGIN {push @INC ,                                                                  #Do seznamu cest modulu pridej
   226"/usr/local/lib/perl5/site_perl/5.005",          #Cestu k modulu HTML::Parser
   227"/packages/share/corpus/lib"                         #Cestu k modulu Corpus       
   228};
   229
   230use Corpus;                                                                                #Vyzada si balik Corpus               
   231require HTML::Parser;                                                                #Vyzada si balik HTML::Parser
   232package Muj_Parser;                                                                  #Odtud zacne balik Muj_Parser
   233
   234#Nastavuje dedicnost
   235@ISA=qw(HTML::Parser);
   236
   237sub start {}                  #vola se, kdyz je rozpoznana nekoncova znacka, zatim nedela nic
   238sub end        {}                  #vola se, kdyz je rozpoznana koncova znacka, zatim nedela nic
   239
   240#Tato procedura se vola vzdy, kdyz je rozpozan nejaky text
   241sub text                                                                 
   242{
   243  my($self, $text) = @_;                                  #do $self, $text si ulozim parametry
   244  return unless $text;                                         #pokud $text je prazdny, vrat se
   245  my $t=(Corpus::split($text));                 #do $t uloz rozdeleny text
   246  print $t unless $t =~ /^$/;                        #tiskni $t, pokud neni prazdny
   247}
   248
   249$p = Muj_Parser->new;                  #Vytvorim novy objekt tridy  Muj_Parser
   250$p->parse_file(\*STDIN);                  #Volam parsovani standardniho vstupu
   251}}}
   252Program  převede entity, vypustí všechny HTML značky a text "rozseká" pomocí  funkce Corpus::split na pozice. Proto jediná značka ve výstupu bude  <g>.[[BR]] Program funguje takto:[[BR]] Metoda parse_file postupně zpracovává STDIN a vždy, když rozpozná  nějakou značku, zavolá proceduru start, případně end, a tuto značku,  převedenou na malá písmena a zbavenou atributů, předá jako druhý  argument.  Text mezi značkami je předán proceduře text.
   253
   254=== Příklad 2. - přidání některých značek === #P.2BAVkA7Q-klad_2._-_p.2BAVk-id.2BAOE-n.2BAO0_n.2BARs-kter.2BAP0-ch_zna.2BAQ0-ek
   255Je k dispozici v souboru  [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Jak_vytvorit_korpus?action=AttachFile&do=view&target=html2vert.2 html2vert.2]   . Pokud budeme chtít, aby se ve výsledném vertikálu objevily značky  <doc>, resp. <p>, tehdy, když ve zdroji byly značky  <HTML>, resp. <p>, změníme definici procedur start a end  tak, aby tiskly značky, když se rozpoznají jejich HTML ekvivalenty.  Navíc do značky  <doc> se přidá jako atribut jméno, které je  prvním argumentem programu. Použití :
   256
   257{{{
   258 html < muj.html | html2vert.2 blabla | vert2xml | tags_all > muj.vert
   259}}}
   260Změněné procedury:
   261
   262{{{
   263sub start
   264{
   265        my($self, $tag) = @_;
   266        if ($tag eq "html") {print "<doc $ARGV[0]>\n"};
   267        if ($tag eq "p") {print "<p>\n"};
   268}
   269
   270sub end
   271{
   272        my($self, $tag) = @_;
   273        if ($tag eq "html") {print "</doc>\n"};
   274}
   275}}}
   276=== Příklad 3. - pokročilejší značení === #P.2BAVkA7Q-klad_3._-_pokro.2BAQ0-ilej.2BAWEA7Q_zna.2BAQ0-en.2BAO0-
   277Je k dispozici v souboru  [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Jak_vytvorit_korpus?action=AttachFile&do=view&target=html2vert.3 html2vert.3]  . Testovací soubor lidových novin je v souboru  ln-1999-11-10.all[https://nlp.fi.muni.cz/nlp/cgi-local/edit.cgi/NlpCz/ln-1999-11-10.all ?] .  Použití:
   278
   279{{{
   280 html < ln-1999-11-10.all | html2vert.3 l n | vert2xml | tags_all > muj.vert
   281}}}
   282Předpokládejme strukturu HTML dokumentu reprezentovanou těmito zanořenými značkami (text byl vypuštěn - viz [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Jak_vytvorit_korpus#html_pp html_pp]):
   283
   284{{{
   285        <HTML>
   286                <HEAD>
   287                        <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
   288                        </SCRIPT>
   289                </HEAD>
   290                <BODY>
   291                        <P ALIGN="center">
   292                        <DIV CLASS="vlclanek">
   293                                <P ALIGN="right">
   294                                <B>
   295                                        <I>
   296                                        </I>
   297                                </B>
   298                        </DIV>
   299                        <HR ALIGN="center" NOSHADE SIZE=2 WIDTH="30%">
   300                        <DIV CLASS="vlclanek">
   301                                <P ALIGN="right">
   302                                <B>
   303                                        <I>
   304                                        </I>
   305                                </B>
   306                        </DIV>
   307                </BODY>
   308        </HTML>
   309}}}
   310Toto je zjednodušená struktura HTML souborů na serveru www.trafika.cz (dnes již na [http://noviny.trafika.cz/ noviny.trafika.cz]  deníky Lidové noviny, Mladá fronta Dnes a Právo nenajdete). Jeden   soubor bude převeden na vertikál s několika dokumenty. Jeden dokument  odpovídá kontejneru značek <div> a </div>. Proto do  vertikálu pustíme jen text z těchto oblastí. Navíc víme, že text  zanořený ve značkách <b> a <i> je tučnou kurzívou vysázené  jméno autora, které chceme mít ve vertikálu mezi značkami <sign> a  </sign>. Dále budeme jednotlivé dokumenty číslovat, dvanáctý  dokument Lidových novin bude <doc ln/12>.
   311
   312Předefinujeme procedury start, end a text:
   313
   314{{{
   315sub start
   316{
   317         my($self, $tag) = @_;
   318         if ($tag eq "div") {$self->{"poradi"}++;                        #zvysim si pocitadlo
   319                        print "<doc $ARGV[0]/$self->{poradi}>\n"; #tisknu <doc jm/cislo>
   320                                                                $self->{"div"}=1;                                                         #indikuju oblast div
   321                                                          }
   322         elsif ($tag eq "p") {print "<p>\n" if $self->{"div"}; }         #tisknu <p>, pokud  je div
   323         elsif ($tag eq "b") {$self->{"b"}=1}                                                          #indikuju b
   324         elsif ($tag eq "i") {$self->{"i"}=1;                                                #indikuju i
   325                                print "<sign>\n" if $self->{"b"};  #tisknu <sign>, pokud je b
   326                                                                }
   327}
   328
   329sub end
   330{
   331         my($self, $tag) = @_;
   332         if         ($tag eq "b") {$self->{"b"}        =0}                        #konci b
   333         elsif ($tag eq "i") {$self->{"i"}        =0;                        #konci i
   334                                                                 print "</sign>\n" if $self->{"b"};  #tisknu </sign>, je-li b
   335                                                                }
   336         elsif ($tag eq "div")  {$self->{"div"} =0;                        #konci div
   337                                                                         print "</doc>\n";                                         #tisknu </doc>
   338                                                                        }
   339}
   340
   341
   342sub text {
   343        my($self, $text) = @_;          #do $self, $text si ulozim parametry
   344        return unless $self->{"div"};   #Pokud neni v mezich div, tak netiskni
   345        return unless $text;            #pokud $text je prazdny, vrat se
   346        my $t = (Corpus::split($text)); #do $t uloz rozdeleny text
   347        print $t unless $t =~ /^$/;     #tiskni $t, pokud neni prazdny
   348}
   349}}}
   350Objekt $p si nese informaci, ve kterém zanoření zrovna je, a to pomocí ukazatele $self na hash. Například `$self->{"div"} =1;` signalizuje, že jsme vstoupili do div kontejneru.
   351
   352=== Příklad č.4 - program používaný pro převod periodik z www.trafika.cz (dnes noviny.trafika.cz) === #P.2BAVkA7Q-klad_.2BAQ0.4_-_program_pou.2BAX4A7Q-van.2BAP0_pro_p.2BAVk-evod_periodik_z_www.trafika.cz_.28dnes_noviny.trafika.cz.29
   353Je k dispozici bez dalších komentářů v souboru  [http://nlp.fi.muni.cz/nlp/files/html2corpora html2corpora] .[[BR]]
   354
   355=== Pomocný nástroj pro analýzu struktury HTML - html_pp (pp - pretty printer) === #Pomocn.2BAP0_n.2BAOE-stroj_pro_anal.2BAP0-zu_struktury_HTML_-_html_pp_.28pp_-_pretty_printer.29
   356Program  slouží k tomu, aby bylo snadnější nahlédnout strukturu konkrétního HTML  dokumentu. Ponechá pouze značky a odsadí je podle zanoření pomocí  tabulátorů. [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Jak_vytvorit_korpus#struktura Struktura] v předchozím příkladu byla vygenerována právě pomocí html_pp.  Použití:
   357
   358{{{
   359cat ln-1999-11-10.all | html_pp
   360}}}
   361K běhu potřebuje perlovský modul HTML::TreeBuilder.
   362
   363== Programy na opravu častých chyb == #Programy_na_opravu_.2BAQ0-ast.2BAP0-ch_chyb
   364=== Pro vertikály === #Pro_vertik.2BAOE-ly
   365Všechny jsou dostupné po přidání modulu:
   366
   367{{{
   368$ module add corpus
   369}}}
   370na strojích aurora (Linux), aisa (IRIX) a oreias (SunOS).  Jsou to:
   371
   372 1. tags_pair_doc [[BR]]    Páruje značku <doc>.
   373
   374 1. tags_rm_bad_glue [[BR]]    Maže značku <g/>, pokud není "obalena" pozicemi.
   375
   376 1. tags_rm_multi  [[BR]]    Maže opakující se značky (nechá jen první výskyt z posloupnosti).
   377
   378 1. tags_pair_item  [[BR]]    Páruje značku <item>.
   379
   380 1. tags_rm_empty  [[BR]]    Maže počáteční a koncovou značku, pokud jsou bezprostředně za sebou.
   381
   382 1. tags_insert_p [[BR]]    Vkládá značku  <p> před pozici tam, kde by tato pozice byla zahnízděná přímo v kontejneru značky <doc>.
   383
   384 1. tags_pair_p [[BR]]    Páruje značku <p>.
   385
   386 1. tags_all [[BR]]    Dávka, která kombinuje některé výše uvedené programy.
   387
   388Použití:  všechny programy pracují jako filtry, takže  se dají přidat  na konec  kolony, která produkuje vertikál. Na už vygenerovaný vertikál je vhodné  je spustit pomocí pomocného programu apply_filter:
   389
   390úprava jednoho souboru:
   391
   392{{{
   393$ apply_filter tags_all vertikal.vert
   394}}}
   395úprava všech vertikálů v korpusu:
   396
   397{{{
   398$ cd korpus
   399$ traverse_dir vert apply_filter tags_all
   400}}}
   401=== Pro metainformace === #Pro_metainformace
   402`atrib_insert_povinne`  - program, který doplní neuvedené povinné atributy a nastaví jim  hodnotu Y (nezjistitelné). Je to také filtr, takže použití vypadá takto:
   403
   404úprava jednoho souboru:
   405
   406{{{
   407$ apply_filter atrib_insert_povinne vertikal.meta
   408}}}
   409úprava všech metainformací v korpusu:
   410
   411{{{
   412$ cd korpus
   413$ traverse_dir meta apply_filter atrib_insert_povinne
   414}}}
   415Vložení dalších atributů zajišťují programy:
   416
   417 1. atrib_insert_offset [[BR]]
   418
   419 1. atrib_insert_size [[BR]]
   420
   421 1. atrib_insert_lemmat  [[BR]]
   422
   423 1. atrib_insert_signat (běží zatím je na auroře)
   424
   425Všechny programy očekávají jako svůj jediný argument jméno souboru  s metainformacemi.
   426
   427Použití:  Úprava jednoho souboru:
   428
   429{{{
   430$ atrib_insert_size vertikal.meta
   431}}}
   432úprava všech metainformací v korpusu:
   433
   434{{{
   435$ cd korpus
   436$ traverse_dir meta atrib_insert_size
   437}}}
   438== Doplňkové programy == #Dopl.2BAUg-kov.2BAOk_programy
   439 1. vert2xml [[BR]]    Program vhodný pro transformaci starého formátu vertikálů na nový. Filtr, který vkládá tyto 3 řádky před svůj vstup:
   440
   441{{{
   442<?xml version="1.0"?>
   443<!DOCTYPE vertical SYSTEM "/net/aisa/corpus/vertical.dtd">
   444<vertical>
   445}}}
   446  a tento za svůj vstup:
   447
   448{{{
   449</vertical>
   450}}}
   451  a provádí změnu u značek <doc> , <pre> a <g>.
   452
   453 1. cisti_corpus [[BR]]    Najde soubory, které nekončí .vert nebo .meta (lze je potom smazat). Použití:
   454
   455{{{
   456$ cd korpus
   457$ cisti_corpus                                #vypis
   458$ cisti_corpus | xargs rm -f                #smazani
   459}}}
   460 1. docs2meta[[BR]]    Přejmenuje .docs soubory na .meta (docs - starší, již  nepoužívaná koncovka pro metainformace). Použití:
   461
   462{{{
   463$ cd korpus
   464$ docs2meta
   465}}}
   466 1. corpus_size[[BR]]    Zjistí velikost korpusu. Na výstup dá počet pozic korpusu.
   467
   468{{{
   469$ cd korpus
   470$ corpus_size
   471}}}