wiki:cs/Historie

Version 1 (modified by xkocinc, 7 years ago) (diff)

--

Historie NLP Centra

Centrum se zaměřuje na získávání výsledků v oblastech informačních technologií a jazykovědy. Jde především o výzkum v oblastech morfologické a syntaktické analýzy, konstrukce gramatik, korpusové lingvistiky, reprezentace významů, sémantických sítí a generování ontologií, sémantického webu a vizuálních lexikonů, dále o tvorbu rozličných slovníků a softwarových nástrojů pro jejich editaci, vývoj lexikografické stanice a strojový překlad. Pracovníci centra zajišťují výuku řady předmětů na FI a od roku 2010 podstatnou část výuky informatických předmětů oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika.

Centrum spolupracuje s tuzemskými i zahraničními pracovišti podobného zaměření, k nimž patří např. Fakulta aplikovaných věd ZČU, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ústav pro jazyk český AV ČR, Lexicography MasterClass? Ltd. Studentům nabízí výměnné pobyty na partnerských zahraničních univerzitách.

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip