Changes between Version 2 and Version 3 of cs/GrantoveProjekty


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2014, 3:10:47 PM (10 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/GrantoveProjekty

  v2 v3  
  22
  33 * '''Analýza přirozeného jazyka v prostředí internetu''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=VF20102014003 isVaV]
  4 
  54   * MV ČR VF20102014003
  65   * 1.10.2010–31.12.2014
  7 
  86   * Předmětem  veřejné zakázky je vyvinout a implementovat techniky zpracování  přirozeného jazyka umožňující analyzovat jazykové projevy na Internetu,  které spadají do působnosti českých bezpečnostních orgánů (neonacismu,  anarchismu, rasismu, terorismu) s důrazem na určování pravděpodobnosti  autorství textů. Předmětem zájmu bude veškerý webový obsah produkovaný  domácími i mezinárodními zájmovými skupinami nebo jednotlivci, tj.  webové adresy, fóra, chaty, blogy, sociální sítě a další zdroje. [[BR]][[BR]]
  97 * '''LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=2C06009 isVaV]
  10 
  118   * MŠMT LM2010013
  129   * 1.1.2010–31.12.2015
  13 
  1410   * Projekt  LINDAT-CLARIN je koncipován jako český uzel mezinárodní sítě Clarin  (Common Language Resources and Technology Infrastructure,  FP7-RI-2122230) a projektu META-NET (Technologies for the Multilingual  European Information Society, NoE, 2011-2014, FP7-ICT-4-249119) pro  volné sdílení jazykových dat a pokročilých technologií mezi institucemi a  jednotlivci ve vědě a výzkumu. Tyto evropské projekty mají za cíl  překážky volného přístupu k jazykovým datům postupně odstranit a umožnit  národně distribuované, ale technologicky jednotné poskytování  jazykových dat a souvisejících technologií všem zájemcům. V oblasti  anotace dat je cílem projektu pořídit tato data v dostatečném rozsahu  pro praktickou aplikaci statistického modelování jazyka jako nutnou  podmínku pro aplikaci těchto modelů v praxi (korektory textu,  automatický překlad, extrakce informací z textu, porozumění textu,  dialogové systémy apod.). V oblasti distribuce dat je cílem poskytovat  službu repozitáře pro úschovu, licencování a poskytování dat v rámci  celoevropské sítě Clarin a META-SHARE (součást projektu META-NET). V  oblasti technologické i v oblasti lidských zdrojů je cílem vybudování  know-how v oblasti sběru, úschovy, tvorby a distribuce dat, které bude  možno poskytovat i externím subjektům. Přitom je třeba vyškolit jazykové  odborníky i odborníky z oblasti technologií (informatika, statistika,  matematické modelování) tak, aby byli schopni v tomto výrazné  mezioborovém projektu efektivně pracovat. Nezanedbatelným cílem projektu  je vychovat další vědeckou generaci, která bude umět s jazykovými daty  pracovat, správně je analyzovat a používat v národním i mezinárodním  kontextu, a spolupracovat v rámci EU i mimo ni na budoucích projektech  využívajících moderní jazykové technologie. [[BR]][[BR]]
  1511 * '''Temporální aspekty znalostí a informací''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GAP401%2F10%2F0792 isVaV]
  16 
  1712   * GA ČR P401/10/0792
  1813   * 1.1.2010–31.12.2012
  1914
  2015 * '''Pattern REcognition-based Statistically Enhanced MT – PRESEMT''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=7E10057 isVaV]
  21 
  2216   * MŠMT 7E10057
  2317   * 1.1.2010–31.12.2012
  24 
  2518   * This  proposal describes PRESEMT, a flexible and adaptable MT system, based  on a language-independent method, whose principles ensure easy  portability to new language pairs. This method attempts to overcome  well-known problems of other MT approaches, e.g. bilingual corpora  compilation or creation of new rules per language pair. PRESEMT will  address the issue of effectively managing multilingual content and is  expected to suggest a language-independent machine-learning-based  methodology. The key aspects of PRESEMT involve syntactic phrase-based  modelling, pattern recognition approaches (such as extended clustering  or neural networks) or game theory techniques towards the development of  a language-independent analysis, evolutionary algorithms for system  optimisation. [[BR]][[BR]]
  2619 * '''Právní e-slovník - PES''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA407%2F07%2F0679 isVaV]
  27 
  2820   * GA ČR 407/07/0679
  2921   * 1.1.2007–31.12.2011
  30 
  3122   * E-právní  slovník představuje kombinaci klasického lexikálního slovníku se  slovníkem kontextovým, doplněným základními vztahy mezi právními  termíny. Cílem projektu je poskytnout právní i laické veřejnosti  představu o lexikálním významu základních právních termínů v konfrontaci  s jejich aktuálním užitím v právním řádu ČR. Výběr základních českých  právních termínů je plně kompatibilní s právem EU. Projekt navazuje na  dosavadní práce v oboru právní informatiky a počítačové lingvistiky v ČR  a na jeho řešení se podílí ÚSP AV ČR, ÚJČ AV ČR a Fakulta informatiky  MU Brno. [[BR]][[BR]]
  3223 * '''Centrum komputační lingvistiky''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=LC536 isVaV]
  33 
  3424   * MŠMT LC536
  3525   * 1.2.2005–31.12.2011
  36 
  3726   * Předmětem  činnosti Centra je společný teoretický výzkum v oboru počítačové  (matematické) lingvistiky, a to zejména v oblasti kombinace zpracování  psaného a mluveného jazyka, která bude podle našeho názoru této oblasti  již v brzké době dominovat. Na tomto výzkumu budou těsně spolupracovat  zakládající subjekty, které se v rámci svých Výzkumných záměrů a jiných  výzkumných projektů zabývají různými aspekty zpracování přirozeného  jazyka. Cílem Centra je prohloubit spolupráci zúčastněných subjektů a  zefektivnit tak proces výzkumu v oblasti automatického zpracování  přirozeného jazyka. Konkrétně se jedná o teoretické zpracování  reprezentace promluv, propojení zpracování mluvené řeči a porozumění  jazyku, strojový překlad, extrakce informací, generování jazyka a tvorba  anotovaných korpusů a slovníků nezbytných pro řešení výše uvedených  úloh. Výsledky Centra budou publikovány v oboru obvyklým způsobem;  korpusy pak budou plně veřejně dostupné prostřednictvím světových  distributorů lingvistických zdrojů. [[BR]][[BR]]
  3827 * '''Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=2C06009 isVaV]
  39 
  4028   * MŠMT 2C06009
  4129   * 1.7.2006–31.12.2010
  42 
  4330   * Vypracovat  komplexní systém metodických a implementačních nástrojů na bázi  inteligentních agentů pro vytváření uživatelsky přívětivých rozhraní k  sémantickému webu umožňující, aby komunikace s uživatelem probíhala v  přirozeném jazyce a též zpracovávaná data měla převážně charakter vět,  resp. promluv, přirozeného jazyka. Dalším cílem pak je ověření funkčních  vlastností navržených nástrojů na vhodně zvolené aplikaci. [[BR]][[BR]]
  4431 * '''Inteligentní metody pro zvýšení spolehlivosti elektrických sítí''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1ET100300414 isVaV]
  45 
  4632   * AV ČR T100300414
  4733   * 1. 7. 2004–31. 12. 2008
  48 
  4934   * Hlavním  cílem výzkumného projektu je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti chodu  elektroenergetické soustavy rozvojem nových inteligentních metod. Vlice  aktuální je rovněž snížení rizika black - out v České republice.  Problematika spolehlivosti elektrických rozvodných soustav je na fakultě  elektrotechniky a informatiky úspěšně řešena několik let. Vzniklo zde  celostátní výzkumné pracoviště pro tvorbu a kategorizaci databáze poruch  rozvodných zařízení a výpadků dodávky elektrické energie. Z celé České  republiky a ze Slovenska jsou zasílány informace z jednotlivých  regionálních distribučních společností a vytváří se tak objektivně  vypovídající prostředí pro výpočty spolehlivosti rozvodných systémů.      [[BR]][[BR]]
  5035 * '''Jazyková poradna na internetu''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1ET200610406 isVaV]
  51 
  5236   * AV ČR T200610406
  5337   * 1. 7. 2004–31. 12. 2008
  54 
  5538   * Cílem  projektu je vytvořit první internetovou příručku českého jazyka tak,  aby dosavadní (tradiční, ceněné, ale dnes již příliš se rozrůstající,  časově neúnosně náročné) služby jazykové poradny Ústavu pro jazyk český  AV ČR mohly být poskytovány primárně elektronickou cestou. Příručka bude  obsahovat všestranné, rozsáhlé, databázově uspořádané údaje a poučení o  češtině, které umožní tazatelům vyhledávat odpovědi na jazykové otázky  samostatně, co nejjednodušším a pohodlným způsobem, v širokých věcných  souvislostech a bez časových prodlev. Jazykovědci shromáždí potřebná  jazyková data, jazykoví inženýři zformulují a ověří optimální  vyhledávací programy. Takto vytvořená příručka bude mít řadu předností.  Bude k dispozici nejširší laické i odborné veřejnosti domácí i  uživatelům češtiny v zahraničí, bude možno ji nepřetržitě doplňovat o  nové informace v souladu s aktuálními zájmy a problémy tazatelů i s  vývojem jazykových norem a přinese podstatné zefektivnění poradenské  činnosti.
  5639   * výsledek je [http://prirucka.ujc.cas.cz/ Internetová jazyková příručka]
  5740
  5841 * '''Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1ET100300419 isVaV]
  59 
  6042   * AV ČR 1ET100300419
  6143   * 1. 7. 2004–31. 12. 2008
  62 
  6344   * Předkládaný  projekt je projektem teoretického i praktického charakteru. Jeho cílem  je zkoumat a rozvíjet teoretické základy sémantického webu, a následně  aplikovat a experimentálně ověřit vybrané metody soft computingu v této  oblasti. Výzkumné práce se soustředí hlavně na výpočetní modely a  formální kalkuly reprezentace znalostí, její extrakci, manipulaci a  učení, založené na fuzzy logice, neuronových sítích, genetických  algoritmech, agentové technologii a pokročilé databázové teorii, s  využitím speciálně v kontextu extrakce znalostí z dat. V souladu s  celkovou orientaci projektu jeho očekávané výsledky budou následující:
  6445   * teoretické práce publikované v mezinárodních časopisech a       prezentované na mezinárodních konferencích
   
  6748     * Jádrem řešitelského kolektivu je 12 klíčových vědeckých pracovníků ze tří pracovišť a doplňuje ho 11 doktorandů.     [[BR]][[BR]]
  6849 * '''Integrované centrum počítačového zpracování přirozeného jazyka'''
  69 
  7050   * MŠMT LC536
  7151   * 1. 1. 2005–31. 12. 2009
  7252
  7353 * '''Překlad českých vět na konstrukce transparentní intenzionální logiky''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA201%2F05%2F2781 isVaV]
  74 
  7554   * GAČR 201/05/2781
  7655   * 1. 1. 2005–31. 12. 2007
  77 
  7856   * Hlavním  cílem navrhovaného projektu je získání automatického systému pro  zpracování textů v přirozeném jazyce (češtině) a tvorbu logické  reprezentace věty ve strojově čitelné formě.  Získaný logický popis bude  bezprostředně využit k reprezentaci znalostí v prostředí sémantického  webu.
  7957   * Realizace  projektu spočívá v implementaci algoritmu normální translace (NTA) pro  vymezenou část češtiny s cílem pokrýt většinu nejfrekventovanějších  gramatických jevů.  Algoritmus  NTA se skládá ze dvou spolupracujících částí - efektivního  syntaktického analyzátoru vět přirozeného jazyka a logické analýzy věty  pomocí transparentní intenzionální logiky (TIL) jako systému temporální  logiky vyššího řádu s hierarchií typů.  Jako  součást projektu bude vytvořen i nástroj pro testování nalezených  konstrukcí TILu. Takto bude položen základ pro automatický odpovídací  systém na bázi sémantického webu.     [[BR]][[BR]]
  8058 * '''Velké jazykové korpusy a jejich automatická analýza''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA405%2F03%2F0913 isVaV]
  81 
  8259   * GAČR 405/03/0913
  83    * 1. 1. 2003–31. 12. 2005    [[BR]]
   60   * 1. 1. 2003–31. 12. 2005
  8461   * Jazykové  korpusy jsou nezastupitelnou součástí lingvistického výzkumu. Používají  se za různým účelem, od jednoduchého vyhledávání daných slov až po  přímé využití pro tzv. trénování v metodách automatického strojového  učení; tyto metody se používají např.pro pravděpodobnostní jazykové  modelování či automatickou počítačovou analýzu vět přirozeného jazyka.  Použitelnost a užitečnost jazykových textových a řečových korpusů  (včetně vícejazyčných) je umocněna jejich lingvistickou analýzou  (anotováním). Anotacemůže odrážet jak formu, strukturu i funkci  jazykových jednotek obsažených v anotovaném textu.Základním cílem  projektu je obohatit naše dosavadní znalosti o jazykovém systému obecně a  češtině zvlášť, a to ve smyslu vyvinutí takových metod (zejména  metodstatistického strojového učení a metod symbolických, a jejich  kombinací), aby bylo možno s vysokou přesností analyzovat velké jazykové  korpusy jak psaného, tak mluveného textu. Bude se přitom využívat  výsledků dosažené v předchozích projektech a grantech.
  8562
   
  8764
  8865 * '''BalkaNet - Návrh a tvorba vícejazyčného balkánského WordNetu'''
  89 
  9066   * Účastníci:  Univerzita v Patrasu, Institut počítačových technologií, Univerzita  Alexandru Ioan Cuza, Římská akademie, Bulharská akademie věd, Univerzita  Sabanci, Masarykova univerzita, Memodata, Univerzita v Plovdiv,  Athenská univerzita
  9167   * Hlavní řešitel z FI:   [http://is.muni.cz/lide/?uco=455 doc. PhDr. Karel Pala Csc.] ([mailto:pala@fi.muni.cz])
  92 
  9368   * Poskytovatel: Komise evropského společenství
  9469   * Doba trvání: 36 měsíců
   
  10984   * Doba trvání: 6 let
  11085   * Dílčí zpráva o řešení za rok 2000:         [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=k214.doc doc],         [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=k214.rtf rtf],         [http://nlp.fi.muni.cz/nlp/files/k214.htm htm],         [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=k214.txt txt],
  111    * Poznámka:  nositelem grantu je ÚFAL MFF UK, členové Laboratoře   zpracování  přirozeného jazyka se podílejí na řešeních některých   dílčích úkolů  (viz zpráva)[[BR]]
   86   * Poznámka:  nositelem grantu je ÚFAL MFF UK, členové Laboratoře   zpracování  přirozeného jazyka se podílejí na řešeních některých   dílčích úkolů  (viz zpráva)[[BR]][[BR]]
  11287 * '''LE4-8328 - EuroWordNet 2'''
  11388   * Hlavní řešitel z FI:    [http://is.muni.cz/lide/?uco=455 doc. PhDr. Karel Pala, CSc.] ([mailto:pala@fi.muni.cz])