Changes between Initial Version and Version 1 of cs/GrantoveProjekty


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2014, 3:05:22 PM (8 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/GrantoveProjekty

  v1 v1  
   1Členové Laboratoře zpracování přirozeného jazyka jsou spoluřešiteli následujících grantových projektů: 
   2
   3 * '''Analýza přirozeného jazyka v prostředí internetu''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=VF20102014003 isVaV]
   4
   5
   6   * MV ČR VF20102014003
   7   * 1.10.2010–31.12.2014
   8
   9
   10   * Předmětem  veřejné zakázky je vyvinout a implementovat techniky zpracování  přirozeného jazyka umožňující analyzovat jazykové projevy na Internetu,  které spadají do působnosti českých bezpečnostních orgánů (neonacismu,  anarchismu, rasismu, terorismu) s důrazem na určování pravděpodobnosti  autorství textů. Předmětem zájmu bude veškerý webový obsah produkovaný  domácími i mezinárodními zájmovými skupinami nebo jednotlivci, tj.  webové adresy, fóra, chaty, blogy, sociální sítě a další zdroje.
   11 * '''LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=2C06009 isVaV]
   12
   13
   14   * MŠMT LM2010013
   15   * 1.1.2010–31.12.2015
   16
   17
   18   * Projekt  LINDAT-CLARIN je koncipován jako český uzel mezinárodní sítě Clarin  (Common Language Resources and Technology Infrastructure,  FP7-RI-2122230) a projektu META-NET (Technologies for the Multilingual  European Information Society, NoE, 2011-2014, FP7-ICT-4-249119) pro  volné sdílení jazykových dat a pokročilých technologií mezi institucemi a  jednotlivci ve vědě a výzkumu. Tyto evropské projekty mají za cíl  překážky volného přístupu k jazykovým datům postupně odstranit a umožnit  národně distribuované, ale technologicky jednotné poskytování  jazykových dat a souvisejících technologií všem zájemcům. V oblasti  anotace dat je cílem projektu pořídit tato data v dostatečném rozsahu  pro praktickou aplikaci statistického modelování jazyka jako nutnou  podmínku pro aplikaci těchto modelů v praxi (korektory textu,  automatický překlad, extrakce informací z textu, porozumění textu,  dialogové systémy apod.). V oblasti distribuce dat je cílem poskytovat  službu repozitáře pro úschovu, licencování a poskytování dat v rámci  celoevropské sítě Clarin a META-SHARE (součást projektu META-NET). V  oblasti technologické i v oblasti lidských zdrojů je cílem vybudování  know-how v oblasti sběru, úschovy, tvorby a distribuce dat, které bude  možno poskytovat i externím subjektům. Přitom je třeba vyškolit jazykové  odborníky i odborníky z oblasti technologií (informatika, statistika,  matematické modelování) tak, aby byli schopni v tomto výrazné  mezioborovém projektu efektivně pracovat. Nezanedbatelným cílem projektu  je vychovat další vědeckou generaci, která bude umět s jazykovými daty  pracovat, správně je analyzovat a používat v národním i mezinárodním  kontextu, a spolupracovat v rámci EU i mimo ni na budoucích projektech  využívajících moderní jazykové technologie.
   19 * '''Temporální aspekty znalostí a informací''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GAP401%2F10%2F0792 isVaV]
   20
   21
   22   * GA ČR P401/10/0792
   23   * 1.1.2010–31.12.2012
   24
   25
   26 * '''Pattern REcognition-based Statistically Enhanced MT – PRESEMT''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=7E10057 isVaV]
   27
   28
   29   * MŠMT 7E10057
   30   * 1.1.2010–31.12.2012
   31
   32
   33   * This  proposal describes PRESEMT, a flexible and adaptable MT system, based  on a language-independent method, whose principles ensure easy  portability to new language pairs. This method attempts to overcome  well-known problems of other MT approaches, e.g. bilingual corpora  compilation or creation of new rules per language pair. PRESEMT will  address the issue of effectively managing multilingual content and is  expected to suggest a language-independent machine-learning-based  methodology. The key aspects of PRESEMT involve syntactic phrase-based  modelling, pattern recognition approaches (such as extended clustering  or neural networks) or game theory techniques towards the development of  a language-independent analysis, evolutionary algorithms for system  optimisation.
   34 * '''Právní e-slovník - PES''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA407%2F07%2F0679 isVaV]
   35
   36
   37   * GA ČR 407/07/0679 
   38   * 1.1.2007–31.12.2011
   39
   40
   41   * E-právní  slovník představuje kombinaci klasického lexikálního slovníku se  slovníkem kontextovým, doplněným základními vztahy mezi právními  termíny. Cílem projektu je poskytnout právní i laické veřejnosti  představu o lexikálním významu základních právních termínů v konfrontaci  s jejich aktuálním užitím v právním řádu ČR. Výběr základních českých  právních termínů je plně kompatibilní s právem EU. Projekt navazuje na  dosavadní práce v oboru právní informatiky a počítačové lingvistiky v ČR  a na jeho řešení se podílí ÚSP AV ČR, ÚJČ AV ČR a Fakulta informatiky  MU Brno.
   42 * '''Centrum komputační lingvistiky''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=LC536 isVaV]
   43
   44
   45   * MŠMT LC536
   46   * 1.2.2005–31.12.2011
   47
   48
   49   * Předmětem  činnosti Centra je společný teoretický výzkum v oboru počítačové  (matematické) lingvistiky, a to zejména v oblasti kombinace zpracování  psaného a mluveného jazyka, která bude podle našeho názoru této oblasti  již v brzké době dominovat. Na tomto výzkumu budou těsně spolupracovat  zakládající subjekty, které se v rámci svých Výzkumných záměrů a jiných  výzkumných projektů zabývají různými aspekty zpracování přirozeného  jazyka. Cílem Centra je prohloubit spolupráci zúčastněných subjektů a  zefektivnit tak proces výzkumu v oblasti automatického zpracování  přirozeného jazyka. Konkrétně se jedná o teoretické zpracování  reprezentace promluv, propojení zpracování mluvené řeči a porozumění  jazyku, strojový překlad, extrakce informací, generování jazyka a tvorba  anotovaných korpusů a slovníků nezbytných pro řešení výše uvedených  úloh. Výsledky Centra budou publikovány v oboru obvyklým způsobem;  korpusy pak budou plně veřejně dostupné prostřednictvím světových  distributorů lingvistických zdrojů.
   50 * '''Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=2C06009 isVaV]
   51
   52
   53   * MŠMT 2C06009
   54   * 1.7.2006–31.12.2010
   55
   56
   57   * Vypracovat  komplexní systém metodických a implementačních nástrojů na bázi  inteligentních agentů pro vytváření uživatelsky přívětivých rozhraní k  sémantickému webu umožňující, aby komunikace s uživatelem probíhala v  přirozeném jazyce a též zpracovávaná data měla převážně charakter vět,  resp. promluv, přirozeného jazyka. Dalším cílem pak je ověření funkčních  vlastností navržených nástrojů na vhodně zvolené aplikaci.
   58 * '''Inteligentní metody pro zvýšení spolehlivosti elektrických sítí''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1ET100300414 isVaV] 
   59
   60
   61   * AV ČR T100300414   
   62   * 1. 7. 2004–31. 12. 2008   
   63
   64
   65   * Hlavním  cílem výzkumného projektu je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti chodu  elektroenergetické soustavy rozvojem nových inteligentních metod. Vlice  aktuální je rovněž snížení rizika black - out v České republice.  Problematika spolehlivosti elektrických rozvodných soustav je na fakultě  elektrotechniky a informatiky úspěšně řešena několik let. Vzniklo zde  celostátní výzkumné pracoviště pro tvorbu a kategorizaci databáze poruch  rozvodných zařízení a výpadků dodávky elektrické energie. Z celé České  republiky a ze Slovenska jsou zasílány informace z jednotlivých  regionálních distribučních společností a vytváří se tak objektivně  vypovídající prostředí pro výpočty spolehlivosti rozvodných systémů.     
   66 * '''Jazyková poradna na internetu''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1ET200610406 isVaV]
   67
   68
   69   * AV ČR T200610406   
   70   * 1. 7. 2004–31. 12. 2008   
   71
   72
   73   * Cílem  projektu je vytvořit první internetovou příručku českého jazyka tak,  aby dosavadní (tradiční, ceněné, ale dnes již příliš se rozrůstající,  časově neúnosně náročné) služby jazykové poradny Ústavu pro jazyk český  AV ČR mohly být poskytovány primárně elektronickou cestou. Příručka bude  obsahovat všestranné, rozsáhlé, databázově uspořádané údaje a poučení o  češtině, které umožní tazatelům vyhledávat odpovědi na jazykové otázky  samostatně, co nejjednodušším a pohodlným způsobem, v širokých věcných  souvislostech a bez časových prodlev. Jazykovědci shromáždí potřebná  jazyková data, jazykoví inženýři zformulují a ověří optimální  vyhledávací programy. Takto vytvořená příručka bude mít řadu předností.  Bude k dispozici nejširší laické i odborné veřejnosti domácí i  uživatelům češtiny v zahraničí, bude možno ji nepřetržitě doplňovat o  nové informace v souladu s aktuálními zájmy a problémy tazatelů i s  vývojem jazykových norem a přinese podstatné zefektivnění poradenské  činnosti.
   74   * výsledek je [http://prirucka.ujc.cas.cz/ Internetová jazyková příručka]
   75
   76
   77 * '''Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1ET100300419 isVaV]
   78
   79
   80   * AV ČR 1ET100300419   
   81   * 1. 7. 2004–31. 12. 2008   
   82
   83
   84   * Předkládaný  projekt je projektem teoretického i praktického charakteru. Jeho cílem  je zkoumat a rozvíjet teoretické základy sémantického webu, a následně  aplikovat a experimentálně ověřit vybrané metody soft computingu v této  oblasti. Výzkumné práce se soustředí hlavně na výpočetní modely a  formální kalkuly reprezentace znalostí, její extrakci, manipulaci a  učení, založené na fuzzy logice, neuronových sítích, genetických  algoritmech, agentové technologii a pokročilé databázové teorii, s  využitím speciálně v kontextu extrakce znalostí z dat. V souladu s  celkovou orientaci projektu jeho očekávané výsledky budou následující:   
   85     * teoretické práce publikované v mezinárodních časopisech a       prezentované na mezinárodních konferencích     
   86     * nové algoritmy pro extrakci znalostí z dat     
   87     * prototypové implementace těchto algoritmů v rámci multiagentního systému. 
   88       * Jádrem řešitelského kolektivu je 12 klíčových vědeckých pracovníků ze tří pracovišť a doplňuje ho 11 doktorandů.     
   89 * '''Integrované centrum počítačového zpracování přirozeného jazyka''' 
   90
   91
   92   * MŠMT LC536   
   93   * 1. 1. 2005–31. 12. 2009   
   94
   95
   96 * '''Překlad českých vět na konstrukce transparentní intenzionální logiky''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA201%2F05%2F2781 isVaV]
   97
   98
   99   * GAČR 201/05/2781   
   100   * 1. 1. 2005–31. 12. 2007   
   101
   102
   103   * Hlavním  cílem navrhovaného projektu je získání automatického systému pro  zpracování textů v přirozeném jazyce (češtině) a tvorbu logické  reprezentace věty ve strojově čitelné formě.  Získaný logický popis bude  bezprostředně využit k reprezentaci znalostí v prostředí sémantického  webu. 
   104     * Realizace  projektu spočívá v implementaci algoritmu normální translace (NTA) pro  vymezenou část češtiny s cílem pokrýt většinu nejfrekventovanějších  gramatických jevů.  Algoritmus  NTA se skládá ze dvou spolupracujících částí - efektivního  syntaktického analyzátoru vět přirozeného jazyka a logické analýzy věty  pomocí transparentní intenzionální logiky (TIL) jako systému temporální  logiky vyššího řádu s hierarchií typů.  Jako  součást projektu bude vytvořen i nástroj pro testování nalezených  konstrukcí TILu. Takto bude položen základ pro automatický odpovídací  systém na bázi sémantického webu.     
   105 * '''Velké jazykové korpusy a jejich automatická analýza''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA405%2F03%2F0913 isVaV]
   106
   107
   108   * GAČR 405/03/0913   
   109   * 1. 1. 2003–31. 12. 2005   
   110
   111
   112   * Jazykové  korpusy jsou nezastupitelnou součástí lingvistického výzkumu. Používají  se za různým účelem, od jednoduchého vyhledávání daných slov až po  přímé využití pro tzv. trénování v metodách automatického strojového  učení; tyto metody se používají např.pro pravděpodobnostní jazykové  modelování či automatickou počítačovou analýzu vět přirozeného jazyka.  Použitelnost a užitečnost jazykových textových a řečových korpusů  (včetně vícejazyčných) je umocněna jejich lingvistickou analýzou  (anotováním). Anotacemůže odrážet jak formu, strukturu i funkci  jazykových jednotek obsažených v anotovaném textu.Základním cílem  projektu je obohatit naše dosavadní znalosti o jazykovém systému obecně a  češtině zvlášť, a to ve smyslu vyvinutí takových metod (zejména  metodstatistického strojového učení a metod symbolických, a jejich  kombinací), aby bylo možno s vysokou přesností analyzovat velké jazykové  korpusy jak psaného, tak mluveného textu. Bude se přitom využívat  výsledků dosažené v předchozích projektech a grantech.
   113
   114Starší projekty
   115
   116 * '''BalkaNet - Návrh a tvorba vícejazyčného balkánského WordNetu''' 
   117
   118
   119   * Účastníci:  Univerzita v Patrasu, Institut počítačových technologií, Univerzita  Alexandru Ioan Cuza, Římská akademie, Bulharská akademie věd, Univerzita  Sabanci, Masarykova univerzita, Memodata, Univerzita v Plovdiv,  Athenská univerzita     
   120   * Hlavní řešitel z FI:   [http://is.muni.cz/lide/?uco=455 doc. PhDr. Karel Pala Csc.] ([mailto:pala@fi.muni.cz])     
   121
   122
   123   * Poskytovatel: Komise evropského společenství             
   124   * Doba trvání: 36 měsíců     
   125   * Poznámka: shrnutí tohoto projektu je dostupné na adrese:          http://www.ceid.upatras.gr/Balkanet/     
   126
   127
   128 * '''VS97028 - Laboratoř zpracování přirozeného jazyka''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=VS97028 isVaV]
   129
   130
   131   * Hlavní řešitel:    [http://is.muni.cz/lide/?uco=455 doc. PhDr. Karel Pala, CSc.] ([mailto:pala@fi.muni.cz])       
   132
   133
   134   * Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     
   135   * Datum zahájení: 1. ledna 1998     
   136   * Doba trvání: 3 roky     
   137   * Zpráva k závěrečné oponentuře (2000):         [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=vs97028.doc doc],         [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=vs97028.rtf rtf],         [http://nlp.fi.muni.cz/nlp/files/vs97028.htm htm],         [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=vs97028.txt txt],       
   138
   139
   140   * Poznámka: grantový projekt, na jehož základě vznikla  [http://nlp.fi.muni.cz/cs/nlplab Laboratoř zpracování přirozeného jazyka]     
   141
   142
   143 * '''405/96/K214 - Čeština ve věku počítačů''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GV405%2F96%2FK214 isVaV]
   144
   145
   146   * Hlavní řešitel z FI:    [http://is.muni.cz/lide/?uco=455 doc. PhDr. Karel Pala, CSc.] ([mailto:pala@fi.muni.cz])       
   147
   148
   149   * Poskytovatel: Grantová agentura ČR     
   150   * Datum zahájení: 1. ledna 1996     
   151   * Doba trvání: 6 let     
   152   * Dílčí zpráva o řešení za rok 2000:         [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=k214.doc doc],         [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=k214.rtf rtf],         [http://nlp.fi.muni.cz/nlp/files/k214.htm htm],         [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=k214.txt txt],       
   153
   154
   155   * Poznámka:  nositelem grantu je ÚFAL MFF UK, členové Laboratoře   zpracování  přirozeného jazyka se podílejí na řešeních některých   dílčích úkolů  (viz zpráva)     
   156 * '''LE4-8328 - EuroWordNet 2''' 
   157
   158
   159   * Hlavní řešitel z FI:    [http://is.muni.cz/lide/?uco=455 doc. PhDr. Karel Pala, CSc.] ([mailto:pala@fi.muni.cz])       
   160
   161
   162   * Poskytovatel: Evropská unie v rámci 5. rámcového programu na podporu výzkumu a rozvoje     
   163   * Datum zahájení: 1. dubna 1998     
   164   * Doba trvání: 15 měsíců     
   165   * Závěrečná zpráva (1999):   [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=ewn_cz.ps ps],   [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=ewn_cz.doc doc],   [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=ewn_cz.rtf rtf],   [http://nlp.fi.muni.cz/nlp/files/ewn_cz.htm htm],   [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=ewn_cz.txt txt]     
   166
   167
   168   * Poznámka: souhrnné informace o řešení celého projektu lze nalézt   na adrese   [http://www.hum.uva.nl/%7Eewn/ http://www.hum.uva.nl/~ewn/]     
   169
   170
   171 * '''FRVŠ 0408/99 - Sémantická analýza přirozeného jazyka''' 
   172
   173
   174   * Řešitelé:   [http://is.muni.cz/lide/?uco=1648 Mgr. Aleš Horák] ([mailto:hales@fi.muni.cz]),  [http://is.muni.cz/lide/?uco=976 Mgr. Leo Hadacz] ([mailto:hadacz@fi.muni.cz])     
   175
   176
   177   * Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR     
   178   * Datum zahájení: 1. ledna 1999     
   179   * Doba trvání: 1 rok     
   180   * Závěrečná zpráva (1999):          [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=semanal.ps ps]     
   181
   182
   183 * '''201/99/D028 - Syntaktická analýza přirozeného jazyka''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA201%2F99%2FD028 isVaV]
   184
   185
   186   * Řešitel:    [http://is.muni.cz/lide/?uco=1297 RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.] ([mailto:smrz@fi.muni.cz])     
   187
   188
   189   * Poskytovatel: Grantová agentura ČR     
   190   * Datum zahájení: 1. září 1999     
   191   * Doba trvání: 3 roky     
   192   * Dílčí zpráva o řešení za rok 2000:         [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=syntanal.doc doc],         [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=syntanal.rtf rtf],         [http://nlp.fi.muni.cz/nlp/files/syntanal.htm htm],         [http://nlp.fi.muni.cz/cs/Grantove_projekty?action=AttachFile&do=view&target=syntanal.txt txt],