en/NlpInPracticeCourse/2021/AutomaticCorrection: test-nopunct.txt

File test-nopunct.txt, 55.1 KB (added by Ales Horak, 22 months ago)
Line 
1Z téměř tří desítek smluv upravujících vztahy mezi oběma subjekty celního soustátí jsou okamžitě vypověditelné všechny .
2
3Až na jednu jedinou tu hlavní která proklamativně zakotvuje SR existenci Česko-Slovenské celní unie a která má výpovědní lhůtu jeden rok .
4
5V praxi to znamená že i kdyby hnedka zítra řekla ČR že smlouva je pasé přesto by se teprve v březnu příštího roku mohla legislativně zbavit svých závazků vůči partnerovi z bývalé ČSFR .
6
7Na pozadí vývoje v posledních dnech a týdnech se však zdá že litera výše uvedené mezinárodní smlouvy mezi ČR a SR bude mít co nevidět pouze sílu psaného slova a ničeho jiného .
8
9Celní unie bude sice existovat na papíře ještě dalších dvanáct měsíců ( a třeba i déle ) ale v praxi dostanou vzájemné vztahy punc tvrdosti mezinárodního obchodu .
10
11Jistotu v tomto směru dávají nejnovější kroky vlády SR která se rozhodla zavést již před časem avizovanou desetiprocentní dovozní přirážku na zboží zahraniční provenience .
12
13Byť má na tento krok určité právo ( jako člen GATT ) v daném okamžiku však vyznívá jako tvrdé politické rozhodnutí vlády která se snaží velice rezolutními administrativními kroky zredukovat mnohamilionové pasívum v obchodní výměně s ČR .
14
15Podle regulí GATT lze toto opatření přijmout maximálně na období šesti měsíců a pouze u vybraných položek .
16
17Tato skutečnost však nic nemění na faktu že nadcházející týdny a měsíce budou znamenat neúměrně zvýšené nároky na administrativu podnikatelů při rozvíjení jejich obchodních aktivit se slovenskými partnery .
18
19Již několik dnů je všeobecně známo že ochranářská opatření slovenské vlády proti českým exportérům se dotýkají zejména oblasti obchodu s potravinami a zemědělskými produkty .
20
21Našemu listu se podařilo získat od představitelů slovenského Úřadu pro normalizaci metrologii a zkušebnictví ( ÚNMS SR ) informaci o technickém zajištění propouštění potravinářských výrobků do SR .
22
231) Do 31. března platí v plném rozsahu postup podle dohody ÚNMZ ČR a ÚNMS SR na jejímž základě český výrobce ( slovenský dovozce ) získá na základě schválení české zkušebny a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví SR na ÚNMS SR potvrzení o platnosti rozhodnutí i na území SR .
24
252) Od 1. dubna nebude ÚNMS SR rozhodnutí české zkušebny potvrzovat .
26
27Tato funkce přejde na příslušnou slovenskou zkušebnu ( SPPI - Slovenskou potravinářskou a zemědělskou inspekci ) která bude vydávat na základě dodaných podkladů příslušné certifikáty .
28
293) Dosud vydaná rozhodnutí z doby trvání federace platí a toto zboží lze do SR dodávat i nadále avšak po vydání příslušného certifikátu SPPI .
30
314) Usnesením vlády SR je koordinací všech akcí souvisejících se zajištěním certifikace dovážených potravinářských výrobků pověřen ÚNMS SR .
32
33Jedná se o usnesení číslo 64 ze dne 1. února 1994 .
34
35Na tomto úřadě lze získat i potřebné informace .
36
375) Slovenská celní správa bude vyžadovat u každé jednotlivé dodávky originální rozhodnutí či certifikát .
38
39Tento postup si vyžádá v praxi zhotovování ověřených kopií .
40
416) Povinnost certifikace těchto výrobků vznikla na základě novelizace paragrafu 47 celního zákona 618/1992 Sb. novelizovaného v zákoně 325 článek 8 ve znění zákona číslo 165/1993 Sb.
42
437) Ve všech případech vzniká od 1. dubna povinnost aby při přechodu slovenských hranic byla dodávka vybavena originálem nebo ověřenou kopií certifikátu SPPI .
44
458) Stejné požadavky jako na dovážené výrobky bude SPPI uplatňovat i u výrobků tuzemských .
46
47ŽE BY NOVÁ CESTA JAK ŘEŠIT PROBLÉMY CELNÍ UNIE ?
48
49Což o to zkusit se to může .
50
51Ale šance je přesto minimální .
52
53Ubytování v předních pražských hotelech zajišťovala pražská agentura Alfa Omega Travel pro pobytové zájezdy německé cestovní kanceláře Norma .
54
55Po několika akcích které proběhly ke spokojenosti všech zúčastněných stran přišla rána do zad .
56
57Třímilionovou pohledávku za pobyt více jak stovky turistů uhradil partner nekrytými směnkami a zmizel někde za mořem .
58
59Agentura AOT se rázem ocitla před bankrotem .
60
61Třímilionová loupež způsobila že se příznivá platební bilance rázem změnila v hluboké zadlužení .
62
63Postižených cestovek bylo víc dvě z nich udělaly bankrot vyprávěla nám Ludmila Janočková majitelka agentury .
64
65Musela jsem se zříci výhodné prodejní kanceláře v Kotvě a rychle hledat způsob jak firmu zachránit .
66
67Nejrychlejší cestou by byl překlenovací úvěr ale banky zpravidla na úhradu dluhů nepůjčují .
68
69Vlastní domek byl zastaven už dříve ke krytí půjčky pro rozjezd kanceláře .
70
71Nenadálou finanční krizi musela podnikatelka řešit jiným způsobem .
72
73Především informovala své věřitele ( jen hotelům dlužila půl druhého milionu ) o nastalé situaci a požádala je o poshovění .
74
75Pokud nechtěli nebo nemohli odklad platby povolit použila k úhradám zálohy vybrané na připravené zájezdy .
76
77Něco málo zaplatila i z osobních půjček poskytnutých příbuznými a přáteli .
78
79Hlavní pomoc ale nacházela v dalších obchodních aktivitách .
80
81Až dosud se u domácí turistiky zaměřovala Alfa Omega Travel na náročnější klientelu .
82
83Tomu odpovídala cílová místa - Kypr Kréta Malta .
84
85S leteckou dopravou hotely přinejmenším tříhvězdičkovými a kvalitním servisem .
86
87Úroveň ubytování i stravování si před uzavřením smlouvy většinou ověřovala majitelka firmy Ludmila Janočková v zahraničí osobně .
88
89Agentura se věnovala i incommingu - službám poskytovaným cizím turistům u nás .
90
91Organizování oboustranné turistiky - aktivní i pasivní - má některé výhody řekla nám k tomu majitelka agentury .
92
93Umožňuje nám například stanovit příznivější ceny pro domácí klienty .
94
95Při řešení krize se A.O. Trawel zaměřila na pohotové zajišťování a prodej nových zájezdů a pobytů .
96
97Začala experimentovat s nabídkou zajímavých akcí pro domácí i cizí turisty .
98
99U incommingu šlo zpravidla o obohacení pobytu plánovaného původně jen do Prahy či do některého lázeňského města tématickými i vícedenními zájezdy :
100
101S loveckou tématikou sportovním programem romantickým putováním po hradech i zámcích ale třeba i za poznáním moravských vinných sklepů nebo zase českých pivovarů .
102
103Ukázalo se že vhodným způsobem naservírovaný dobrý nápad je lepší než jakákoliv půjčka .
104
105Pro domácí trh začala kancelář vydávat nové katalogové listy jednotlivě a postupně tak jak se akce dařilo organizovat .
106
107Objevil se v nich Jadran letoviska italská španělská řecká Rudé Moře ale třeba i jména ze Severní i Jižní Ameriky .
108
109Agentura se přizpůsobila rychle se měnící poptávce a organizuje i turistiku individuální .
110
111Reagovala na snížení zájmu o skupinové zájezdy .
112
113Kromě nich nyní s několikadenními odstupy vypravuje do zahraničí malé skupinky třeba po čtyřech lidech .
114
115Počet zákazníků vzrostl díky všem těmto opatřením na dvojnásobek a úměrně tomu se zlepšila i možnost likvidovat následky třímilionové loupeže .
116
117O tom že situace agentury Alfa Omega Trawel je dobrá svědčí i její nová reprezentační prodejna v podchodu na pražském Zlatém kříži .
118
119Firma Alfa Omega Travel byla za zásluhy o rozvoj cestovního ruchu oceněna Cenou roku 1993 .
120
121Potřebujete rychle poradit ?
122
123Zvedněte telefon a zavolejte .
124
125Váš obecně platný dotaz je připraven zodpovědět spolupracovník Profitu .
126
127V případě že se nedovoláte přes den vytočte číslo ve večerních nebo nočních hodinách a svůj dotaz namluvte na telefonní záznamník .
128
129Nejzajímavější dotazy najdete zodpovězené pravidelně na této stránce .
130
131Zajímalo by mne jestli jsem z titulu všeobecného zdravotního pojištění pojištěn i pro případ úrazu při pobytu v zahraničí .
132
133Jste - li pojištěn na základě zákona o všeobecném zdravotním pojištění hradí se vám náklady nutného a neodkladného léčení v cizině a to až do výše nákladů spojených s takovým léčením na území České republiky .
134
135Náklady za další léčebné úkony hradit nelze .
136
137Může proto dojít k tomu že náklady vynaložené v cizině budou mnohem vyšší než náklady v České republice .
138
139Rozdíl byste byl nucen uhradit sám .
140
141Proto doporučuji pojistit se pro případ nemoci nebo úrazu na základě samostatné pojistné smlouvy .
142
143Prodávám elektroniku a potřeboval bych vědět zda povinnému schvalování podléhají i periferní zařízení k počítačům .
144
145Schvalování výrobků před jejich uvedením na trh je upraveno zákonem číslo 30/1968 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( zákony číslo 54/1987 Sb. 194/1988 Sb. a 479/1992 Sb. ) .
146
147Obor výpočetní techniky je ke schvalování vyhlášen celý s omezením daným velikostí napájecího napětí .
148
149Co se schvaluje : Schválení podléhají výrobky napájené ze zdroje ( sítě ) o napětí 50 V až 380 V . Vztahuje se to na počítače napájené ze sítě monitory tiskárny plottery scannery zdroje k laptopům notebookům a podobně .
150
151Schvalování nepodléhají klávesnice myši a ostatní příslušenství které není napájeno napětím alespoň 50 V .
152
153Bezpečnostní zkoušky : Při schvalování je posuzována bezpečnost podle ČSN 369060 která odpovídá mezinárodní normě IEC950 a dále zda zařízení není zdrojem rušení provozu radiokomunikací ( odrušení přístroje musí odpovídat stupni RO 2 podle ČSN 3452860 ) .
154
155Do zkoušek musí být se zdrojem předložen i příslušný počítač ( laptop a podobně ) .
156
157Bezpečnostní zkoušky se provádějí jen na zdroji ale odrušení se měří na kombinaci zdroj - počítač .
158
159Přihlašování : K přihlášení výrobků je třeba formulář který vydává i na telefonické požádání zakázkové oddělení Elektrotechnického zkušebního ústavu .
160
161Ke zkouškám je nutné předložit :
162
163Přihlášku - ve 3 stejnopisech správně vyplněnou a podepsanou na obou stranách .
164
165Vzorek výrobku v provozuschopném stavu .
166
167Pokud je k provozu nutné i příslušenství předkládá se i toto příslušenství .
168
169Schéma zapojení zejména u zdrojových jednotek .
170
171U zahraničních výrobků je vhodné předložit celý servisní návod ( servisní Manuál ) .
172
173Návod k obsluze v češtině případně i jeho originál v angličtině nebo němčině .
174
175Specifikace izolačních materiálů z hlediska hořlavosti to je název jejich výrobce typ materiálu a třídu hořlavosti ( jde se o kryty desky plošných spojů a podobně ) .
176
177Navíjecí předpis transformátoru u spínaných zdrojů všech transformátorů s udáním jejich tepelné třídy .
178
179( Není - li tato informace k dispozici musí zkušebna transformátor rozebrat a při posuzování oteplení předpokládá že transformátor má nejnižší tepelnou třídu . )
180
181Typové osvědčení o odrušení vydané Testcomem Praha ( pokud je k dispozici ) .
182
183Zahraniční certifikáty u nás neplatí .
184
185Pokud ale žadatel předloží certifikáty CB nebo CCA s úplným protokolem lze schvalovací řízení zjednodušit a zkrátit .
186
187Doba úplné zkoušky nepřekračuje v současnosti 3 měsíce ( pokud přihlašovatel předloží všechny podklady ) .
188
189Cena za zkoušku se řídí složitostí zkoušeného výrobku .
190
191U výpočetní techniky se pohybuje v rozmezí od 8000 Kč do 16000 Kč .
192
193Řízení je ukončeno vydáním Rozhodnutí o schválení či neschválení výrobku .
194
195Rozhodnutí uvádí : Druh výrobku na jaký typ se vztahuje kdy bylo vydáno do kdy platí a především kým a pro koho bylo vydáno .
196
197Rozhodnutí není přenosné každý výrobce nebo dovozce musí mít rozhodnutí vystavené na sebe .
198
199Rada na závěr : Nejjednodušším způsobem jak se obchodník může přesvědčit zda výrobek byl schválen je dát si předložit kopii Rozhodnutí o schválení .
200
201Byli jsme tři kteří jsme získali malou továrničku na výrobu nábytku .
202
203Po roce jsme se rozhodli zakoupit určité zahraniční zařízení v ceně cca 300000 DEM .
204
205Kamenem úrazu se ukázala snaha mých dvou společníků ušetřit každou korunu .
206
207Šlo o řezací a frézovací hlavy .
208
209Měli jsme dvě možnosti .
210
211Buď je zakoupit od zahraniční firmy jako součást dodávky tj. vyzkoušené a ověřené nebo zkusit podobné od českého výrobce .
212
213Prosazoval jsem koupi celého zařízení včetně hlav od zahraničního dodavatele .
214
215Moji společníci v rámci " úsporného programu " přes můj nesouhlas prosadili koupi hlav českých .
216
217Jenže tuzemský výrobce dodal hlavy o čtyři dny později .
218
219Tím jsme museli zpozdit příjezd zahraničního technika .
220
221Při použití standardních hlav lze toto zařízení které je číslicově řízené seřídit a doladit během tří dnů garantovaných a placených dodavatelem .
222
223Jelikož hlavy byly od tuzemského výrobce nebylo možné použít známých a vyzkoušených hodnot a tak bylo nutné postupovat metodou pokusu a omylu .
224
225Navíc vydržely jednu směnu neboť poté byly dokonale tupé .
226
227Po každé směně jsme je museli ostřit .
228
229Po 14 dnech nepřetržitého dolaďování byl stroj již k použití .
230
231Úspora vzniklá koupí našich hlav se však změnila v pasivum neboť technik seřizoval stroj místo tří dnů čtrnáct .
232
233Kvůli častějšímu broušení hlav vzrostly i náklady na provoz zařízení .
234
235Po půl roce to vypadá tak že přece jenom asi koupíme originální hlavy .
236
237Ovšem ne již jako součást dodávky ale zvlášť za vyšší cenu .
238
239Firma navíc získala pověst že šetří na nepravém místě .
240
241Vždy je nutné důkladně zvážit zda dnešní úspora několika desítek tisíc korun se za pár dní nezmění ve statisícové ztráty .
242
243Improvizace je dobrá věc ale je potřebné se zamyslet nad možnými eventualitami a důsledky .
244
245Příspěvek zařazený do této rubriky - pojednávající o konkrétních chybách podnikatelů - je běžně honorován a navíc zhodnocen prémií 100 Kč .
246
247Bude také zařazen do čtvrtletního slosování o 3000 korun .
248
249Pište nám o tom jaké chyby jste se při podnikání dopustili a jaké z toho plyne poučení .
250
251Spojené státy americké budou subvencovat letošní vývoz potravin do České republiky ve výši dvacet milionů dolarů .
252
253Vývoz soji bude dotován deseti miliony dolarů pět milionů dolarů bude určeno pro nákup rýže a stejná částka bude poskytnuta pro vývoz bavlny .
254
255Tyto potraviny a bavlna se v České republice nepěstují a tak jejich dovoz naše zemědělce neohrozí .
256
257Podle sdělení ministra zemědělství Luxe bylo ještě pro vývoz drůbeže určeno na americké straně dalších pět milionů dolarů ale " ty jsou pro Českou republiku nepřijatelné " sdělil náš ministr .
258
259Americká strana potvrdila naši letošní vývozní kvótu sýrů ve výši 800 tun .
260
261Šest procent našeho loňského zemědělského vývozu z celkové částky vzájemného obchodu představoval chmel další největší zájem byl o slad a pivo .
262
263Umělci nezískávají slávu svými díly ale dílům se dělá sláva tím že jejich tvůrci jsou obezřetnými propagačními triky vydáváni za génie .
264
265Obchodní kruhy k tomu cílevědomě přispívají .
266
267Jakmile propagovaní umělci získají v představách určité snobské koupěschopné vrstvy punc těch kdo mají budoucnost začíná cenový boom .
268
269K připomínce zveřejněné v rubrice Kaktus za slabý výkon která se týkala přestávek při prodeji místenek na nádraží sdělujeme že se jedná o provoz s dvanáctihodinovou pracovní dobou .
270
271Proto byly podle Zákoníku práce stanoveny přestávky na občerstvení tak aby pracovnice pokladen mohly využít závodního stravování v době od 11.00 do 11.30 hodin a od 19 do 19.20 hodin .
272
273Přestávka od 5.15 do 6.00 hodin je určena k předání směny .
274
275Technologická pauza je stanovena neměnně pro celou síť České dráhy neboť v této době je centrální počítač v Praze pro terminály v jednotlivých stanicích vypnut z důvodu přeměny dat .
276
277Při stanovení přestávek se snažíme dodržet zásadu neomezit prodej místenek ve vztahu ke Grafikonu vlakové dopravy i když kategorie povinně místenkových vlaků prakticky již neexistuje .
278
279Přesto jsme nutnost takto stanovených přestávek přehodnotili s tím že vzhledem ke změnám v závodním stravování bude večerní přestávka od 19.00 do 19.20 hodin bude k 1.3.1994 zrušena .
280
281Rovněž jsme již zrušili i přestávku na předání směny což jsme vyřešili posunutím a prodloužením pracovní doby pokladních .
282
283Zůstávají tedy přestávky na oběd od 11.00 do 11.30 hodin a technologické pauzy od 23.00 do 3.00 hodin .
284
285Nemusí vždy jen jít o dohady kvůli záručním dobám výrobků .
286
287Může to být i z toho důvodu že žádaný výrobek prostě zmizí z trhu .
288
289Typickým příkladem je klasický lázeňský válec na tuhá paliva který byl kdysi k nám dovážen z bývalé NDR .
290
291V železářských obchodech uslyšíte v posledních letech stejnou odpověď : Válce jsme neměli a vůbec nevíme zda je někdo vyrábí .
292
293To je netypická situace pro tržní prostředí .
294
295O daný výrobek je značný zájem přesto však není nikdo kdo by na uvedený podnět reagoval .
296
297Přitom by stačilo si udělat průzkum trhu .
298
299V této souvislosti nelze opomenout skutečnost že mnohým zahraničním firmám přinesl úspěch mnohdy právě výrobek který zákazníci postrádali .
300
301Jsem názoru že přáním každého manažera či vlastníka podniku je objevit takové zboží které konkurence nevyrábí a kterým může nasytit trh .
302
303Proto se táži všech majitelů či ředitelů strojírenských firem a kovovýroby : Nestálo by za to začít lázeňské válce na tuhá paliva vyrábět ?
304
305Docházím k tomu na základě paradoxní velké poptávky po těchto výrobcích .
306
307V lednu tohoto roku jsme od společnosti Home shopping dostali dopis který byl adresován našemu dědečkovi .
308
309Obsahoval " potěšující " sdělení spolu se " srdečnou " gratulací že je náš děda zaručeně jedním z výherců jejich nové hry .
310
311Jediné co děda musí udělat je zaslat firmě objednávku nejméně dvou různých výrobků z jejich nabídky .
312
313Bez odebrání těchto dvou výrobků ztrácí nárok na cenu z prvního kola kterou již vyhrál tak i možnost vyhrát další cenu .
314
315Nás by ani nenapadlo reagovat na tento dopis nebýt jedné " maličkosti " že náš děda zemřel v květnu 1978 což je již bez čtyř měsíců 16 let .
316
317Proto by titulek tohoto příspěvku mohl klidně být " Loterie pro zesnulé " .
318
319je obecně známo jaký vliv na odbyt má reklama zvláště u začínajícího malého podnikatele zabývajícího se výrobou .
320
321Účinná je však když je velkorysá .
322
323Naši valutoví sousedé však vyšroubovali ceny do takové výše že celoplošná inzerce v periodickém tisku přijde na 100 až 200 tisíc korun .
324
325V rozhlase a televizi jsou ceny tak astronomické že si je mohou dovolit jen ti u nichž je kurz jejich měny vůči naší koruně výhodný .
326
327Rozhlas do omrzení opakuje reklamy mimo jiné na kuponovou privatizaci televize na zboží jako je káva zubní pasty šampony mýdla žvýkačky čokolády apod.
328
329Stává se že mnozí televizní diváci při jejich uvedení rychle přepínají na jiný kanál nebo alespoň ztlumí zvuk .
330
331Malý český podnikatel tak může se smutkem v duši přihlížet že někdo na to má .
332
333Prostě nemá šanci uplatnit se na trhu a atraktivním výrobkem prostřednictvím účinné reklamy .
334
335V první vlně jsem tyto reklamy v dobré víře bral vážně a dal jsem všech 1000 bodů do rentiérských fondů pravidelných výplat 1 . IN .
336
337Řekl jsem si jsem v důchodě a každá koruna bude dobrá .
338
339Byl jsem však překvapen " rodinným šperkem " .
340
341Již jsem dostal výpis na 10 ks cenných papírů přičemž mám ještě zaplatit 41 Kč za téměř nečitelný výpis o počtu akcií .
342
343Také náš podnik měl krásnou horskou chatu v Krkonoších .
344
345Jenže v posledních letech tam na dovolenou jezdilo jen pár lidí protože většina těch ostatních dospěla nakonec k názoru proč vydávat tolik peněz za pobyt v podnikovém zařízení když si za skoro stejný obnos mohou užívat dovolenou jinde .
346
347Výsledkem bylo zpřístupnění chaty i pro běžné rekreanty a lyžaře .
348
349Vzhledem k tomu že turisté tam museli být v zimě dopravováni většinou rolbou nebo motorovými saněmi byla spíše poloprázdná .
350
351Ekonomice provozu příliš nesvědčily i některé chyby jichž se dopouštěla nájemkyně chaty například jídlo a další proviant se nahoru vozil rolbou místo saněmi což se kvůli spotřebě paliva dost prodražovalo .
352
353Když si vedení podniku vše sečetlo musela se chata prodat .
354
355Pravdu mají ti kteří tvrdí že vedením těchto hotelových společností by měli být profesionálové znalí turistického ruchu .
356
357Trápí vás daně ?
358
359Nevíte co kam započítat ?
360
361Zdá se vám že finanční úřad nepostupoval správně ?
362
363Jsou vám nejasná některá ustanovení daňových zákonů ?
364
365Je tu pro vás připravena rubrika Daňový poradce .
366
367Vaše dotazy čekáme na adrese Českomoravského profitu .
368
369Máme zaměstnance které občas vysíláme na služební cestu .
370
371Protože je ale v naší firmě několikanásobně více zaměstnanců než služebních vozidel musí v případě nouze jet vlastním autem .
372
373Tím pádem máme problém se silniční daní .
374
375Víme že jste na podobný dotaz již odpovídal ale nevíme zda činnost kterou se zabýváme spadá do vámi uváděných příkladů .
376
377Váš problém vyřešila prosincová novela silniční daně ve které bylo zrušeno osvobození od silniční daně zaměstnaneckých vozidel .
378
379Za vozidla zaměstnanců užívaná pro pracovní účely platí silniční daň zaměstnavatel .
380
381Informace zveřejněné v Profitu o možnostech využití poradců - seniorů pomocí britské organizace BESO padly v řadě případů na úrodnou půdu .
382
383V loňském prosinci přijel k ostravské firmě Daklar Press marketingový poradce John Roxby .
384
385Firmě pomáhám hlavně s koncipováním struktury managementu motivací tvorbou obchodního plánu .
386
387Seznamuji vedení firmy s novými obchodními technikami a rozvojem v dané oblasti .
388
389Daklar Press je dynamická firma a kvalitou jejích informačních produktů jsem příjemně překvapen .
390
391Katalogy jsou na vysoké profesionální úrovni .
392
393Jak hodnotíte úroveň firmy co vedení neumí ?
394
395Lidé na všech stupních řízení jsou schopní mají snahu se dále učit .
396
397Chybí jim však zkušenosti z dlouhodobého působení .
398
399Vštěpuji jim že konceptem prodeje informací není jen jednorázové získání velkého počtu klientů pro zveřejnění v katalozích ale vzájemná spolupráce na delší dobu .
400
401Pozitivně hodnotím skutečnost že každý pracovník ve firmě má přesně určenou kompetenci .
402
403Osvědčují se zde metody typu " komu patří problém " nebo metoda S.M.A.R.T.
404
405Myslím že vstupu firmy s katalogy TOPS a TIPS na západní trhy již nic nebrání .
406
407Vidíte zásadnější rozdíly mezi přístupy českých a západních informačních firem ?
408
409České firmy potřebují především častý a hlubší kontakt se svými západními partnery u nichž se mohou hodně naučit .
410
411Separátní postupy nedávají možnost srovnávat výsledky práce .
412
413Po nějakém čase to může mít záporný vliv na rozvoj firmy která stagnuje .
414
415Platí to zvláště pro oblast prodeje kde je zřejmé že prodejní techniky nebyly v ČR rozvíjeny po dvě generace .
416
417Zároveň je důležité připomenout že žádné teoretické poznatky nenahradí přímé srovnání pracovních postupů a konzultace .
418
419A váš názor na celkovou situaci v oblasti informací ?
420
421Na českém trhu je prozatím nedostatek obchodních informací všeho druhu a to je pro společnosti typu Daklar Press velká příležitost .
422
423Ale je nutné brát v úvahu i druhou stránku věci .
424
425Hodně českých firem stále plně nedoceňuje význam a hodnotu obchodních informací a potřebu je chránit .
426
427Podle toho se také chovají a pro firmy s informačním charakterem to znamená vždy určité nebezpečí ať už legislativní nebo související s dalším rozvojem .
428
429V ČR mi také vadí omezování firem ve finančních operacích zapříčiněné současným bankovním systémem .
430
431Jde o úvěrování výši úrokových sazeb nebo metody placení které jsou zcela nepružné a restriktivní .
432
433Nechápu proč bankovní systém neumožňuje například používání obchodních šeků .
434
435Míra nezaměstnanosti by se měla vyvíjet protikladně než ve standardní ekonomice .
436
437Ve specifických podmínkách české ekonomiky mj. vzhledem k netržnímu chování neprivatizovaných podniků nízkým mzdám jakož i rychlému rozvoji drobné podnikatelské aktivity ( včetně tzv. černé a šedé ekonomiky ) růst nezaměstnanosti v letech 1991 - 1993 značně zaostal za poklesem HDP .
438
439Pokračující privatizace a restrukturalizace si však vynutí zvýšení míry nezaměstnanosti z 3.5% koncem roku 1993 na 5-6% ke konci příštího roku .
440
441I když letos a příští rok je nutné počítat se zpomalením růstu vývozu a zrychlením růstu dovozu prognózujeme že saldo přesto zůstane kladné ve výši 300-600 mil. USD ročně ( 1-1.6% HDP ) .
442
443To by umožnilo dále zvýšit devizové rezervy ČNB potřebné k zavedení plné konvertibility koruny .
444
445je to možná paradox ale statistika říká že v loňském roce sice mírně vzrostla celková poptávka ( asi o 1.2% resp. bez akceptování údajů o změně stavu zásob o 1 . 8 % ) avšak růst poptávky se nepromítl do zvýšení tvorby hrubého domácího produktu .
446
447Zázrak ?
448
449Omyl ?
450
451Ani jedno ani druhé .
452
453Růstový efekt byl totiž pohlcen růstem celkového dovozu který i po započtení klesajícího dovozu ze SR vzrostl o 4.1% .
454
455V prognóze na tento a příští rok lze předpokládat pokračování podobných relací se zrychleným růstem poptávky tempy o 1 - 3 procentními body vyššími proti růstu HDP .
456
457Soukromá spotřeba podporována rychlejším růstem reálných mezd a jiných příjmů domácností by mohla růst o něco rychleji než HDP kdežto růst reálné veřejné spotřeby by měl být naopak pomalejší .
458
459Z domácí poptávky budou v období oživení nejrychleji růst investice tempy kolem 5 % ročně .
460
461Na druhé straně stav zásob bude ještě dále klesat .
462
463Nejvíc dynamickou složkou agregátní poptávky bude zřejmě i nadále vývoz mimo SR ovšem s postupně slábnoucími tempy růstu .
464
465Vývoz do SR se letos pravděpodobně mírně sníží a jeho růst by se mohl obnovit až v roce 1995 vzhledem k očekávanému oživení slovenské ekonomiky .
466
467Oživení ekonomického růstu české ekonomiky letos vyvolá mj. výrazný růst dovozu .
468
469To se může do jisté míry projevit i v růstu dovozu ze SR ( zejména v případě devalvace Sk ) .
470
471Privatizace a restrukturalizace ekonomiky ČR podporovaná exportem přílivem zahraničního kapitálu by měla přinést kromě oživení ekonomického růstu též prohloubení tržních vztahů s postupným snižováním inflace .
472
473Narovnávání cenových deformací a dokončování deregulace cen bude však snižování inflace ještě jistou dobu brzdit .
474
475Základní měsíční inflace se v současnosti pohybuje kolem 0.8% .
476
477V lednu 1994 však byl rozsah cenové regulace dále zmirňován což se projevilo zvýšením inflace o cca 1 procentní bod .
478
479Omezování centrální cenové regulace bude v průběhu roku zřejmě pokračovat a proto je reálné předpokládát další růst výsledného cenového indexu v rozsahu cca 1-1.5 bodu .
480
481Tyto vlivy však mohou očekávanou letošní inflaci vytlačit až na 10-12% kdežto v roce 1995 lze spíše očekávat míru inflace 7-9% .
482
483Ceny průmyslových výrobců ( a v průměru i ceny výrobců v dalších odvětvích ) dosud rostou proti spotřebitelským cenám o něco pomaleji což lze očekávat i v letech 1994 - 1995 .
484
485Výrazně brzdící roli zde hrají zahraniční konkurencí ovlivňované ceny vývozu mimo SR které se vloni zvýšily jen o 2% .
486
487V roce 1993 byl růst průměrných nominálních mezd rychlejší než růst cen takže reálná mzda se podle odhadu zvýšila o cca 4% .
488
489Průměrná mzda v relaci k HDP na obyvatele ( při měření pomocí parity kupní síly měny ) je v ČR mimořádně nízká nejen ve srovnání s vyspělými tržními ekonomikami ale i s Polskem a Maďarskem .
490
491Tento transformační " polštář " ( podobně jako další polštář v podhodnoceném kurzu měny proti paritě její kupní síly ) má ještě značné rezervy které při existujícím tempu " vypouštění " obou polštářů vydrží zhruba až do roku 2000 ( přitom v roce 1999 podle všech proroctví které se zatím naplňují bude už stejně konec světa ) .
492
493Proto lze v prognóze na tento a příští rok předpokládat další růst reálné mzdy rychlejší proti růstu produktivity práce o 2-2.5 bodu .
494
495Na podzim letošního roku bude otevřena Evropská novinářská akademie ( EJA ) se sídlem v Zemské akademii věd v Kremsu ( Dolní Rakousko 70 km západně od Vídně ) .
496
497Čtyřsemestrové postgraduální studium zahrnuje rozmanitá témata z teorie i praxe novin rádia i televize .
498
499Nabídka je určena i studentům - novinářům .
500
501Přihlášku je třeba podat nejpozději do konce dubna .
502
503V pátek jste absolvovali lékařský zákrok u svého stomatologa .
504
505Potrápil vás a v pondělí máte přijít zase .
506
507Po příchodu se domníváte že jste se spletl .
508
509Ordinaci nepoznáváte .
510
511je zařízena zcela nově .
512
513Ležíte na špičkovém zubařském křesle okolo vidíte samé nové přístroje .
514
515Díky přístupu novojičínské firmy Formed neztratil lékař ani den .
516
517Technici totiž zvládli výměnu zařízení ordinace za víkend .
518
519V sobotu demontovali v neděli ustavili zařízení nové a proškolili lékaře .
520
521Nové zařízení ordinace stojí okolo půl milionu .
522
523Když se dodá i s nábytkem může to být až 800 tisíc Kč .
524
525Lékař musí ošetřovat a " bodovat " - shánět body - má - li uspět a vše včas zaplatit .
526
527Získat nové zařízení ordinace rychle umožňuje leasing .
528
529Málokterý lékař má k dispozici naráz celého půl milionu korun .
530
531Ve Formed proto přijali filozofii úzké spolupráce s Moravskou leasingovou společností v Ostravě .
532
533Klientovi který projeví zájem o dodávku zařízení doporučí firma leasingový nákup prostřednictvím ostravského partnera .
534
535Tam je třeba složit 20-30% pořizovací hodnoty zařízení jako první splátku a poté měsíčně splácet 12 až 15 tisíc Kč .
536
537Systém funguje i recipročně .
538
539Lékař - zájemce o leasingový nákup v leasingové společnosti dostane doporučení odebrat zařízení právě ve Formed .
540
541Díky těsné spolupráci se stomatologickou společností leasingová firma i Formed vědí co mohou od svých klientů očekávat .
542
543Zda jde o klienta seriózního se zavedenou praxí a jistotou splátek nebo naopak .
544
545V závěru roku 1993 se se zájemci o dodávku zařízení stomatologické ordinace doslova roztrhl pytel .
546
547Formed loni dodal 13 kompletních ordinací z toho 11 ve dvou posledních měsících roku .
548
549Stomatologové si o výhodách kombinace rychlé dodávky a leasingových plateb řekli mezi sebou .
550
551Hodně pomohla i osvěta partnerů z leasingové společnosti při akcích stomatologické komory .
552
553Úspěch podnikání založili ve Formed také na perfektních servisních službách .
554
555Ty tvoří v ročním obratu 200 milionů až polovinu .
556
557Druhá polovina připadá na dodávky pěti sortimentů zdravotnické techniky které firma nakupuje v ČR i v zahraničí .
558
559Servisní služby zajišťuje 35 techniků jejichž pracoviště jsou lokalizována vždy v místě nejvyššího zájmu klientů .
560
561Každý servisní pracovník zadává centrále údaje o typu zařízení roku výroby a další informace vztahující se k předmětu jeho servisu .
562
563Centrála vše eviduje zejména kontrolní elektrické zkoušky předepsané vyhláškami a kontrolované Inspektorátem bezpečnosti práce .
564
565Technici se musí pravidelně školit buďto přímo u své firmy nebo u výrobců zdravotnických zařízení .
566
567Jinak by jim výrobci vypověděli smlouvy .
568
569Ale například u slovenských výrobců si musí Formed hradit všechny náklady spojené se školením kdežto v ČR si hradí jen poměrnou část .
570
571Formed má v současnosti na severu Moravy na 150 zákazníků u nichž zajišťuje servisní služby smluvním způsobem .
572
573Smluvní systém znamená že klient platí firmě měsíční paušál .
574
575Jeho výše je závislá na typu zařízení jeho stáří úrovni využívání a nutných servisních nákladech .
576
577Všechny okolnosti servisní technik zná .
578
579Má - li zubní souprava Chiradent pořizovací hodnotu 300 tisíc Kč cena za servis je 450 Kč .
580
581Smlouva počítá s postupným opotřebením soupravy nutností některé díly vyměňovat i s cestovními náklady .
582
583Jakmile se začne počet poruch zvyšovat a jde o zařízení starší technik doporučí jeho výměnu .
584
585Vše lékaři předem propočte aby bylo zřejmé kdy se ještě vyplácí servis starého zařízení a kdy jeho výměna .
586
587Pokud Formed nesplní podmínky smlouvy v rychlosti opravy pošle zákazníkovi dobropis a ten má opravu zdarma .
588
589Zatím se to ale nestalo .
590
591Slovo padělek je strašák který při investování do obrázků trápí i ostřílené sběratele .
592
593Vědí si s tím rady odborníci ?
594
595Zašli jsme do Národní galerie za Petrem Hartmanem z Odboru správy sbírek a výstav .
596
597Jste členem Komise pro výkup starožitností která vykupuje cenná umělecká díla od starožitníků v rámci předkupního práva pro muzea a galerie .
598
599Tato komise tedy vlastně povoluje které věci se dají do prodeje .
600
601Co když narazí na padělek ?
602
603Upozorníme starožitníka ale on není povinen náš názor respektovat .
604
605Proto také nezodpovídáme a nemůžeme zodpovídat za kvalitu a pravost věcí které nabízí .
606
607Některá starožitnictví se s námi radí .
608
609Mají řadu obrazů vybavených posudky které si dal udělat prodávající ale kvalita těchto znaleckých posudků je velmi kolísavá .
610
611Takže se může klidně stát že člověk koupí obraz se znaleckým posudkem a bude to padělek .
612
613Ano .
614
615To nelze vyloučit .
616
617Je možné odnést obrázek na posouzení do Národní galerie ?
618
619Národní galerie to normálně neprovádí .
620
621Dělá to pouze v případě kdy je jí obraz nabídnut k odkoupení případně na vyžádání státních institucí .
622
623Pracovníci Národní galerie nemohou vystupovat jako soudní znalci .
624
625Neexistuje tedy cesta jak spolehlivě zjistit zda je dílo pravé ?
626
627Metody používající rentgen a křemíkové lampy dokáží leccos identifikovat .
628
629Stáří obrazu se rozborem barev určí spolehlivě .
630
631Provádějí to restaurátoři ale je to dost drahé .
632
633Tak jako v jiných oborech podnikání jistě i v starožitnostech existují solidní a méně solidní firmy .
634
635Jak by mohl člověk poznat že se ocitl v místě kde může snadno narazit na falzifikáty ?
636
637Varovat by ho mohlo například to že má obchod nesmírně široký sortiment .
638
639Že prodává třeba bazarové věci tedy partiovky .
640
641Takový podnik působí dojmem spíš jakéhosi vetešnictví než solidního obchodu s uměleckými předměty .
642
643To je všechno otázka zkušeností .
644
645Sběratel kterým se však člověk stává až po určité době po úspěších i neúspěších většinou dokáže tyto podniky rozlišit .
646
647Ale téměř každý sběratel někdy naletěl .
648
649S čím ještě by měl být obeznámen člověk který si chce koupit obrázek ?
650
651Uvidí - li věc která bude signovaná známým jménem bylo by dobré si srovnat v publikaci jako je třeba " Rukověť sběratele " od Augusty způsob podpisu .
652
653Existují naprosto naivní padělky kdy se tam prostě napíše Mánes a často to projde .
654
655Člověk musí být každopádně velice opatrný a pokud se sám nevyzná poradit se s nějakým sběratelem výtvarníkem či restaurátorem .
656
657Zhodnoťte šance čtenáře přijít levně k unikátní věci .
658
659Pokud jde o staré umění je malá naděje že by objevil u starožitníka zapomenutý předmět .
660
661O tom se sice občas píše v novinách ale ve skutečnosti tomu tak nebývá .
662
663Dnes je také mnohem menší šance že by se něco zajímavého dalo objevit třeba na venkově protože ten systematicky objíždí řada překupníků .
664
665Manažerský svazový fond se zabývá personálním poradenstvím jako součástí profesní ochrany manažerů .
666
667Jeho datová základna pracovních příležitostí za více než rok existence obsahuje přes sto zájemců o změnu zaměstnání .
668
669Jejich důvody jsou různé - od připravované reorganizace přes nespokojenost v dosavadním zařazení až po snahu o lepší uplatnění svých schopností .
670
671Z analýzy databáze vyplývá že je složena z řídících pracovníků v celé šíři produktivního věkového spektra .
672
673Přes 70% jich však je ve věku 35-45 let tedy ve věku kdy manažeři dosahují vrcholu své činnosti .
674
675Naše zkušenosti opírající se při umisťování odborníků o odborné a psychologické testy ukazují že věkově mladší pracovníci jsou - co se týče schopností a připravenosti na řídící funkce v podmínkách tržního hospodářství - plně srovnatelní s jejich vrstevníky v zahraničí .
676
677Prostor pro široké uplatnění jim otevírají i jejich znalosti cizích jazyků .
678
679Obtížněji hledají své uplatnění manažeři starší 45 let kterým neznalost cizích jazyků brání plně využít své organizační a odborné schopnosti .
680
681Dále jen 30% uchazečů je ochotno pracovat do 30 kilometrů od místa trvalého bydliště a po celé České republice jen okolo dvaceti procent .
682
683Přispívá k tomu fakt že firmy nabízející manažerům pracovní místo je nedostatečně hmotně stimulují a motivují aby byli ochotni dojíždět do zaměstnání i několik desítek kilometrů od svého trvalého bydliště .
684
685Podle poslední zastávané funkce je v naší databance 35% ředitelů a jim na roveň postavených řídících pracovníků .
686
687Pětadvacet procent zahrnuje asistenty poradce a samostatné hospodářské pracovníky .
688
689Patnáct procent tvoří vedoucí personální pracovníci zbytek jsou vojáci z povolání a manažeři různého zaměření .
690
691Uchazeči vidí ve změně zaměstnání v 55 % cestu k širšímu uplatnění svých schopností a lepšímu ocenění svého pracovního nasazení v 25 % v zabezpečení dalšího uplatnění neboť se nacházejí v podniku který je před reorganizací nebo restrukturalizací .
692
693Ve zbývajících případech vyplývá změna z nespokojenosti na dosavadním pracovišti a nedobrých pracovních a mezilidských vztahů .
694
695Manažerský svazový fond se proto neorientuje jen na soustřeďování uchazečů o zaměstnání a nabídku firem při jejich umístění ale věnuje významnou pozornost práci s uchazeči a nalezení profesí ve kterých zájemci mohou najít uplatnění podle svých dosavadních činností a podle poptávky .
696
697Doporučujeme jim také případnou rekvalifikaci potřebnou k uplatnění v nové profesi .
698
699Na druhé straně poskytuje pomoc firmám podnikům či společnostem které potřebují vedoucí pracovníky nejen vrcholového managementu .
700
701Zákazníci se sami přesvědčují že v databance Manažerského svazového fondu jsou kvalitní manažeři specialisté na marketing personální práci a další otázky zdravotně psychologicky i jazykově přezkoušení .
702
703Složení databanky Manažerského svazového fondu k 1 . lednu 1994 ukazuje že poptávka jednotlivců o nové zaměstnání převyšuje nabídku zejména v personální oblasti na druhé straně se nám nedostává zájemců o marketing a ekonomické oblasti .
704
705CESTA K ÚSPĚCHU NENÍ V KŘIŠŤÁLOVÉ KOULI : Manažeři zřejmě budou muset stále více za svým uplatněním cestovat i několik desítek kilometrů od svého bydliště .
706
707Na této stránce vám budeme v průběhu 2. vlny kuponové privatizace představovat jednotlivé obory národního hospodářství .
708
709Z předpokládaného seznamu podniků které mají být nabídnuty k investování vybíráme jednoho typického představitele .
710
711Akcie 20 hotelů a 19 lázní patřily v první vlně privatizace k nejatraktivnějším .
712
713Bylo to v době kdy se nebývale zvýšil zájem zahraničních turistů a podnikatelů o návštěvu České republiky především Prahy .
714
715Ekonomické údaje za léta 1989-1991 vypovídaly velmi optimisticky o hospodářských výsledcích a vyústily ve značný zájem diků o investování do těchto oborů .
716
717Velké fondy byly při umísťování svěřených bodů většinou zdrženlivější .
718
719Bezesporu i proto že poměrně malé balíky akcií způsobovaly při velkém zájmu diků převahu poptávky a neúměrné zdražování akcií .
720
721Nabídka akcií společností z oboru cestovního ruchu bude pro kuponové investory ve druhé vlně podstatně skromnější .
722
723Podle předběžných informací by zájemci měli mít možnost investovat do 15 podniků ( včetně zbylých akcií z první vlny ) .
724
725Mezi největší balíky patří opět akcie pražských hotelů Forum a Panorama hotelů a restaurací v Mostě a Karlových Varech cestovní kanceláře Čedok a lázní Bohdaneč .
726
727V nominální hodnotě představuje úhrnná nabídka akcií jen 1.5 mld. Kč ani ne procento z celkové nabídky pro druhou vlnu .
728
729Více než rok po ukončení první vlny kuponové privatizace a půl roku po začátku obchodování akciemi na českém kapitálovém trhu je jasné že původní představy o výnosnosti tohoto odvětví je třeba opravit .
730
731Tvorbu zisku omezuje vysoká daň z přidané hodnoty na výstupech zatímco značná část vstupů je zatížena minimální sazbou odpočitatelné daně .
732
733Ubytovací kapacity pražských interhotelů se během posledních tří let zhruba zdvojnásobily .
734
735Řada hotelů zaznamenala pokles využití lůžkové kapacity do jisté míry proto že již od roku 1992 přistupovaly k rozsáhlé obnově a modernizaci .
736
737Systémové změny ovlivnily také ekonomické výsledky lázeňských společností .
738
739Rok 1993 byl specifický přechodem na nový způsob úhrady lázeňské péče nemocenskými pojišťovnami .
740
741Špatná situace vznikla na počátku roku kdy lékaři nebyli dostatečným způsobem motivováni na vydávání lázeňských poukazů pacientům a probíhala jednání o výši úhrady léčebných pobytů se zdravotní pojišťovnou .
742
743Zbývající část klientely reprezentovaná tzv. samoplátci nebo zahraničními hosty využívá lázeňská střediska velmi nerovnoměrně .
744
745Navíc komerční využití lázeňských kapacit doprovázejí podobné problémy jako u hotelů .
746
747Hotely a ještě více lázně čeká nezbytná obnova stavebních částí a vnitřního vybavení - lůžkových a stravovacích kapacit i samotných balneoprovozů .
748
749Na rozdíl od hotelů nemohly lázně využívat značného zisku vytvořeného v předchozích dvou letech .
750
751Uvedené vlivy se odrazily ve zhoršení hospodářských výsledků celého odvětví cestovního ruchu .
752
753Dividendu vyplatily některé ziskové hotely zcela výjimečně ( za rok 1992 pražský hotel Jalta a IH Golf Mariánské Lázně ) z lázeňských společností ani jedna .
754
755Vývoj kurzů akcií hotelů i lázeňských zařízení je zatím příznivější v RM systému než na burze .
756
757Počáteční cenová úroveň daná poptávkou z první vlny byla dlouhodobě neudržitelná .
758
759je to dáno především minimální poptávkou neboť kapitál operující na burze se zatím zaměřuje především na velké balíky akcií Většina lázeňských společností nabízí pro obchodování nezajímavé množství kapitálu protože akcie jsou rozptýleny mezi vysoký počet majitelů ( u některých lázeňských společností jsou vlastníky převážně jednotlivci ) .
760
761Drobný investor musí počítat s tím že bude pravděpodobně převaha poptávky nad nabídkou a že získané akcie budou dosti drahé .
762
763Pracovníci zahraničních firem působících v České republice často tvrdí že naši zaměstnanci nedosahují takových kvalit jaké potřebují .
764
765Stejný názor má i řada našich soukromých podnikatelů .
766
767Mají či nemají pravdu ?
768
769Hovořili jsme o tom s Pavlem Kopeckým psychologem a majitelem firmy Didaktické a psychodiagnostické pomůcky Hradec Králové .
770
771Jsou stesky na nekvalitní výkony našich lidí oprávněné ?
772
773Osmdesát procent úspěchu na trhu má v rukách personál který by potřeboval větší konkurenci .
774
775Zdravá by byla pětiprocentní nezaměstnanost ale v Praze je nezaměstnaných ani ne půl procenta .
776
777To často umožňuje aby lidé pracovali na půl i méně plynu s tím že když se to nebude šéfovi líbit tak dotyčný půjde jinam - ke konkurenci .
778
779Zatím to jde protože chybí pracovní knížky které by ukázaly kdo je cestovatelem a kdo stálicí věrným pracantem .
780
781Ale přesto by si podnikatel měl umět vybrat nejlepší lidi pro své cíle účinně je řídit a hlavně relativně správně zaplatit .
782
783Co se skrývá pod pojmem relativně správně zaplatit ? je naprosto bezbřehý a nevypočitatelný .
784
785V tom s vámi nesouhlasím .
786
787Mzdy a platy jsou vždy podřízenými hodnoceny srovnáváním se známým okolím .
788
789V posledních letech se srovnávání rozšiřuje přinejmenším pokud jde o platy na sousední státy .
790
791Tedy i se státy z nichž stěžovatelé - představitelé zahraničních firem - pocházejí .
792
793Zde vzniká nová dimenze srovnávání : Poměr mzdy a skutečného výkonu u nás ve vztahu k poměru mzdy a skutečného výkonu zaměstnance v jiné zemi .
794
795V tomto vztahu si myslím že na tom nejsme nejhůř .
796
797To myslíte vážně ?
798
799Po rozhovorech s majiteli našich soukromých firem a nakonec i představiteli firem zahraničních mám dojem že v této republice nejsou schopní lidé .
800
801Opět s vámi nesouhlasím .
802
803Ve velké většině jde nikoliv o neschopné ale o nemotivované zaměstnance .
804
805U mnohých vzniká diskrepance to jest výrazný rozdíl ve dvou rozměrech : Mezi tím co zaměstnanec chce dosáhnout a tím co by měl dosáhnout podle podnikatele a na druhé straně mezi těmito dvěma záměry a skutečným výkonem zaměstnanců .
806
807V čem je jádro pudla ?
808
809Můžete to vysvětlit na příkladu ?
810
811Například podnikatel by chtěl dosáhnout u zaměstnance v obchodě tržby 60 tisíc korun .
812
813Dotyčný zaměstnanec si však myslí že může dosáhnout nanejvýš 50 tisíc korun .
814
815Tak vzniká konflikt řešitelný podle druhu zboží a agresivity nabídky který však většinou zůstává neřešen .
816
817Není problém v něčem jiném třeba v tom že je hodně prodavaček prostě levých ?
818
819Levých ?
820
821Možná .
822
823Jisté ale je že je dost levorukých .
824
825Co se divíte ?
826
827V minulém režimu byli budoucí učňové pro tuto anomálii dáváni do tak zvaného nezajímavého sektoru - do služeb .
828
829Často nuceně bez jiného výběru .
830
831Podle toho ke své profesi nejednou přistupují - nic je k ní netáhne .
832
833Můžete to dokázat ?
834
835je to zřejmé z každého výzkumného rozboru patnáctiletých - a později čtrnáctiletých - zařazovaných do učebního oboru .
836
837Na druhou stranu si všimněte kolik herců zpěváků televizních hvězd se " našlo " v obchodních profesích .
838
839A jak je dělají úspěšně .
840
841Ale vraťme se k tomu že další rozpor vzniká mezi záměry a skutečným výkonem .
842
843Zde se dostáváme k termínu odborná kvalifikace .
844
845Ale vyučení či přeškolení by mělo být zárukou kvalifikace .
846
847To je hluboký omyl .
848
849Sociologické výzkumy už několik desetiletí ukazují že více než 50 procent vyučených v určitém oboru mění profese .
850
851Nejvíce a nejrozmanitějších profesí jsou profesionální řidiči .
852
853je možné se domnívat že tržně stanovená potřeba může tyto vlivy a ztráty omezit .
854
855Stále však chybí záruka že podnikatel získá dobrého pracovníka .
856
857Jak ho vlastně pozná ?
858
859Nepozná .
860
861Jste schopen třeba vy jako odborník najít stoprocentně úspěšného prodavače manažera mistra svářeče zedníka a třeba i redaktora ?
862
863Zahrnul jste mne mnoha profesemi .
864
865Naše metodika a techniky vyšetřování mohou u jednotlivých vyjmenovaných profesí pouze předpovědět úspěšnost v rozdílné míře pravděpodobnosti .
866
867Nejvyšší bude u svářeče a zedníka nižší u manažera a redaktora .
868
869Ale v každém případě podstatně vyšší než při hodnocení " od boku " .
870
871Proč u nás pořád dáme více na první pohled než na psychologické testy ? je to vada zadavatelů nebo testů ?
872
873Chybou zadavatelů jsou malé zkušenosti dokonce z ní právě vyplývá že pokud sám ředitel organizace se nenechá psychologicky vyšetřit pak většinou psychologické vyšetření sám zatratí .
874
875Dále musíme počítat s neformálními vztahy známostmi příbuzenstvím sexuální náklonností - to vše bývá v příkrém rozporu s objektivním psychologickým hodnocením .
876
877Testy se vždy musí opírat o pozorování a hodnocení testovaného v průběhu jeho práce tedy o systém pracovního hodnocení .
878
879Takové hodnocení je snad běžné u soukromníka podnikatele i firmy .
880
881To byste se divil .
882
883U malé a střední soukromé firmy funguje pouze hodnocení " od oka " .
884
885V celé naší tříleté činnosti si jen čtyři firmy objednaly u nás objektivní systém hodnocení .
886
887Z velkých akciových společností - bývalých státních podniků - pouze tři firmy .
888
889Proč ?
890
891U malých firem jde o malé zkušenosti u velkých to je doznívání obav z kádrových posudků .
892
893Tyto obavy cítím i při projednávání psychologických vyšetření které jsme uplatnili u více než dvaceti firem .
894
895Ten strach nechápu .
896
897je to něco co si neseme v podvědomí .
898
899U posudků v minulosti mohl být sebemenší náznak negativního hodnocení spouštěcím mechanismem pro šikanování .
900
901U výsledků psychologických vyšetření si musíme uvědomit že jakési trsy negativních a pozitivních vlastností máme každý téměř v rovnováze a pouze výběrem profese vůle a dalších okolností mohou vyjít naše kladné vlastnosti navrch a překrýt záporné .
902
903A tam asi bude umění podnikatele využít výsledky našeho vyšetření na zařazení na odpovídající pracovní místo .
904
905Nářky na lidi známe ze svého nejbližšího okolí .
906
907Jejich frekvence spíš vzrůstá než aby se tenčila .
908
909Proč ?
910
911Lidé prožívají nebývale nervózní dobu .
912
913Nejvíc kritizují a rozčilují se neschopní .
914
915Pro zajímavost - v naší republice je 18 procent lidí neschopných pro jakoukoliv efektivní práci .
916
917My je stále zaměstnáváme .
918
919stále jim nedáváme odpovídající péči .
920
921Takže jak jsme na tom - jsme kvalifikovaní pro Evropu ?
922
923My jsme z ní nikdy neodešli a přesto se musíme hodně učit .
924
925Můžeme Evropě hodně dát a ona by měla hodně dát nám .
926
927To myslíte peníze ?
928
929Ty si musíme vydělat především tím že vybereme schopné na odpovídající místa a jejich výkon nás bude držet a stimulovat v evropské úrovni .
930
931Chybí pracovní knížky které by ukázaly kdo je cestovatelem a kdo stálicí věrným pracantem
932
933Lékárně v ulici Antala Staška v Praze 4 zřejmě ale i dalším lékárnám které vydávají předepsanou mast Olfen-25 a Olfen-gel - produkty švýcarské farmaceutické firmy Mepha Ltd. - bez návodu v češtině .
934
935Podle příslušných předpisů je prodejce povinen prodávat zahraniční produkty jejichž součástí je i návod s jeho překladem do češtiny .
936
937Všeobecně se k pacientům dostávají bez českého návodu i další léky jako například tablety Olfen-25 .
938
939I když lékař zároveň s lékem předepíše jak ho užívat je právem pacienta rychle a srozumitelně se dovědět například takové údaje jako je kontraindikace či možné vedlejší účinky ( třeba ospalost a tudíž nevhodnost řídit při léčbě motorová vozidla ) .
940
941Informace v tomto přehledu jsou bezplatnou službou podnikatelům .
942
943Vycházejí z ročních plánů výstavních organizací .
944
945Redakce neručí za změny k nimž v průběhu doby došlo .
946
947Československé manažerské centrum připravuje druhý ročník soutěže o cenu Vynikající podnikatel .
948
949Loni prvenství získal Petr Chodura zakladatel firmy Chodura z Ostravy .
950
951Kdo bude úspěšný letos ?
952
953Soutěž o cenu Vynikající podnikatel byla Československým manažerským centrem vytvořena jako uznání jednotlivcům kteří byli úspěšní při zakládání nebo řízení soukromých firem .
954
955Cílem je povzbudit podnikatele k další tvořivosti a odhodlanosti k dalším výsledkům .
956
957Vynikajícím podnikatelům budou předány ceny v několika kategoriích .
958
959Jeden z nich se stane vítězem celé soutěže .
960
961Kandidáty by měli být jednotlivci kteří zodpovídají za současnou činnost úspěšné firmy ať jako majitelé spolumajitelé nebo aktivní členové vrcholného vedení .
962
963Nominovaná společnost by měla mít plně český kapitál a existovat alespoň osmnáct měsíců .
964
965A co je důležité - kandidáta může navrhnout kdokoli - zaměstnanci obchodní partneři zástupci bank rodina a vůbec všichni kteří jsou přesvědčeni o jeho kvalitách .
966
967Podnikatel se může navrhnout také sám .
968
969Vždyť také nikdo neví o úspěšnosti firmy více než on .
970
971Přihláška by měla být zaslána nejpozději do 1. června 1994 do Československého manažerského centra Čelákovice .
972
973Knihu Prosperujeme v podnikání kterou vydalo nakladatelství Management Press napsal Frank Kadlec z velké části na přání čtenářů : Volně navazuje na publikaci Začínáme podnikat .
974
975Ta byla jakýmsi slabikářem pro budoucí podnikatele .
976
977Nynější pokračování má sloužit jako pomůcky pro ty kteří již podnikají .
978
979Neklade si za cíl detailně a vyčerpávajícím způsobem popsat jednotlivá témata ale především upozornit na možné situace v nichž se podnikatel může ocitnout na možnosti a postupy které při rozvoji své firmy může využít .
980
981Jednotlivé kapitoly například pojednávají o nových produktech o organizaci o schůzkkách a prezentacích o technice prodeje analýze trhu cenové politice ale i práci s lidmi .
982
983Když Frank Kadlec charakterizuje dobrého zaměstnance mimo jiné říká : Dobrý zaměstnanec se zeptá : " Co chcete abych udělal ? " Lepší zaměstnanec řekne : " Tohle je problém a tohle jsou možné alternativy . " Výborný zaměstnanec řekne : " Toto je problém toto jsou alternativy já navrhuju z následujících důvodů toto řešení . "
984
985Když najdete takové lidi budete je střežit jako oko v hlavě .
986
987Zájem české veřejnosti rozšířit si znalosti z oblasti finančnictví bankovnictví a burzy v poslední době stoupá .
988
989Tomuto zájmu vychází vstříc kniha Vladislava Pavláta Kapitálové trhy a burzy ve světě kterou vydalo nakladatelství Grada je rozčleněna do tří částí .
990
991V první se zabývá finančním a kapitálovým trhem a jejich nástroji .
992
993Druhá je věnována burzám - jejich systému obchodování na nich - a cenným papírům .
994
995Třetí pak pojednává o historii burzovnictví a konkrétně popisuje významné světové burzy .
996
997Kniha není určena pouze pro profesionály .