en/NlpInPracticeCourse/2021/AutomaticCorrection: eval-gold.txt

File eval-gold.txt, 56.5 KB (added by Ales Horak, 22 months ago)
Line 
1Z téměř tří desítek smluv upravujících vztahy mezi oběma subjekty celního soustátí jsou okamžitě vypověditelné všechny .
2
3Až na jednu jedinou , tu hlavní , která proklamativně zakotvuje SR existenci Česko-Slovenské celní unie , a která má výpovědní lhůtu jeden rok .
4
5V praxi to znamená , že i kdyby hnedka zítra řekla ČR , že smlouva je pasé , přesto by se teprve v březnu příštího roku mohla legislativně zbavit svých závazků vůči partnerovi z bývalé ČSFR .
6
7Na pozadí vývoje v posledních dnech a týdnech se však zdá , že litera výše uvedené mezinárodní smlouvy mezi ČR a SR bude mít co nevidět pouze sílu psaného slova a ničeho jiného .
8
9Celní unie bude sice existovat na papíře ještě dalších dvanáct měsíců ( a třeba i déle ) , ale v praxi dostanou vzájemné vztahy punc tvrdosti mezinárodního obchodu .
10
11Jistotu v tomto směru dávají nejnovější kroky vlády SR , která se rozhodla zavést již před časem avizovanou desetiprocentní dovozní přirážku na zboží zahraniční provenience .
12
13Byť má na tento krok určité právo ( jako člen GATT ) , v daném okamžiku však vyznívá jako tvrdé politické rozhodnutí vlády , která se snaží velice rezolutními administrativními kroky zredukovat mnohamilionové pasívum v obchodní výměně s ČR .
14
15Podle regulí GATT lze toto opatření přijmout maximálně na období šesti měsíců a pouze u vybraných položek .
16
17Tato skutečnost však nic nemění na faktu , že nadcházející týdny a měsíce budou znamenat neúměrně zvýšené nároky na administrativu podnikatelů při rozvíjení jejich obchodních aktivit se slovenskými partnery .
18
19Již několik dnů je všeobecně známo , že ochranářská opatření slovenské vlády proti českým exportérům se dotýkají zejména oblasti obchodu s potravinami a zemědělskými produkty .
20
21Našemu listu se podařilo získat od představitelů slovenského Úřadu pro normalizaci , metrologii a zkušebnictví ( ÚNMS SR ) informaci o technickém zajištění propouštění potravinářských výrobků do SR .
22
231 ) Do 31 . března platí v plném rozsahu postup podle dohody ÚNMZ ČR a ÚNMS SR , na jejímž základě český výrobce ( slovenský dovozce ) získá na základě schválení české zkušebny a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví SR na ÚNMS SR potvrzení o platnosti rozhodnutí i na území SR .
24
252 ) Od 1 . dubna nebude ÚNMS SR rozhodnutí české zkušebny potvrzovat .
26
27Tato funkce přejde na příslušnou slovenskou zkušebnu ( SPPI - Slovenskou potravinářskou a zemědělskou inspekci ) , která bude vydávat na základě dodaných podkladů příslušné certifikáty .
28
293 ) Dosud vydaná rozhodnutí z doby trvání federace platí a toto zboží lze do SR dodávat i nadále , avšak po vydání příslušného certifikátu SPPI .
30
314 ) Usnesením vlády SR je koordinací všech akcí souvisejících se zajištěním certifikace dovážených potravinářských výrobků pověřen ÚNMS SR .
32
33Jedná se o usnesení číslo 64 ze dne 1 . února 1994 .
34
35Na tomto úřadě lze získat i potřebné informace .
36
375 ) Slovenská celní správa bude vyžadovat u každé jednotlivé dodávky originální rozhodnutí či certifikát .
38
39Tento postup si vyžádá v praxi zhotovování ověřených kopií .
40
416 ) Povinnost certifikace těchto výrobků vznikla na základě novelizace paragrafu 47 celního zákona 618/1992 Sb. , novelizovaného v zákoně 325 článek 8 ve znění zákona číslo 165/1993 Sb.
42
437 ) Ve všech případech vzniká od 1 . dubna povinnost , aby při přechodu slovenských hranic byla dodávka vybavena originálem nebo ověřenou kopií certifikátu SPPI .
44
458 ) Stejné požadavky jako na dovážené výrobky bude SPPI uplatňovat i u výrobků tuzemských .
46
47ŽE BY NOVÁ CESTA JAK ŘEŠIT PROBLÉMY CELNÍ UNIE ?
48
49Což o to , zkusit se to může .
50
51Ale šance je přesto minimální .
52
53Ubytování v předních pražských hotelech zajišťovala pražská agentura Alfa Omega Travel pro pobytové zájezdy německé cestovní kanceláře Norma .
54
55Po několika akcích , které proběhly ke spokojenosti všech zúčastněných stran , přišla rána do zad .
56
57Třímilionovou pohledávku za pobyt více jak stovky turistů uhradil partner nekrytými směnkami a zmizel někde za mořem .
58
59Agentura AOT se rázem ocitla před bankrotem .
60
61Třímilionová loupež způsobila , že se příznivá platební bilance rázem změnila v hluboké zadlužení .
62
63Postižených cestovek bylo víc , dvě z nich udělaly bankrot , vyprávěla nám Ludmila Janočková , majitelka agentury .
64
65Musela jsem se zříci výhodné prodejní kanceláře v Kotvě a rychle hledat způsob jak firmu zachránit .
66
67Nejrychlejší cestou by byl překlenovací úvěr , ale banky zpravidla na úhradu dluhů nepůjčují .
68
69Vlastní domek byl zastaven už dříve ke krytí půjčky pro rozjezd kanceláře .
70
71Nenadálou finanční krizi musela podnikatelka řešit jiným způsobem .
72
73Především informovala své věřitele ( jen hotelům dlužila půl druhého milionu ) o nastalé situaci a požádala je o poshovění .
74
75Pokud nechtěli nebo nemohli odklad platby povolit , použila k úhradám zálohy vybrané na připravené zájezdy .
76
77Něco málo zaplatila i z osobních půjček poskytnutých příbuznými a přáteli .
78
79Hlavní pomoc ale nacházela v dalších obchodních aktivitách .
80
81Až dosud se u domácí turistiky zaměřovala Alfa Omega Travel na náročnější klientelu .
82
83Tomu odpovídala cílová místa - Kypr , Kréta , Malta .
84
85S leteckou dopravou , hotely přinejmenším tříhvězdičkovými a kvalitním servisem .
86
87Úroveň ubytování i stravování si před uzavřením smlouvy většinou ověřovala majitelka firmy Ludmila Janočková v zahraničí osobně .
88
89Agentura se věnovala i incommingu - službám poskytovaným cizím turistům u nás .
90
91Organizování oboustranné turistiky - aktivní i pasivní - má některé výhody , řekla nám k tomu majitelka agentury .
92
93Umožňuje nám například stanovit příznivější ceny pro domácí klienty .
94
95Při řešení krize se A.O. Trawel zaměřila na pohotové zajišťování a prodej nových zájezdů a pobytů .
96
97Začala experimentovat s nabídkou zajímavých akcí pro domácí i cizí turisty .
98
99U incommingu šlo zpravidla o obohacení pobytu , plánovaného původně jen do Prahy , či do některého lázeňského města tématickými , i vícedenními zájezdy :
100
101S loveckou tématikou , sportovním programem , romantickým putováním po hradech i zámcích , ale třeba i za poznáním moravských vinných sklepů , nebo zase českých pivovarů .
102
103Ukázalo se , že vhodným způsobem naservírovaný dobrý nápad je lepší než jakákoliv půjčka .
104
105Pro domácí trh začala kancelář vydávat nové katalogové listy jednotlivě a postupně , tak jak se akce dařilo organizovat .
106
107Objevil se v nich Jadran , letoviska italská , španělská , řecká , Rudé Moře , ale třeba i jména ze Severní i Jižní Ameriky .
108
109Agentura se přizpůsobila rychle se měnící poptávce a organizuje i turistiku individuální .
110
111Reagovala na snížení zájmu o skupinové zájezdy .
112
113Kromě nich nyní s několikadenními odstupy vypravuje do zahraničí malé skupinky , třeba po čtyřech lidech .
114
115Počet zákazníků vzrostl díky všem těmto opatřením na dvojnásobek a úměrně tomu se zlepšila i možnost likvidovat následky třímilionové loupeže .
116
117O tom , že situace agentury Alfa Omega Trawel je dobrá , svědčí i její nová reprezentační prodejna v podchodu na pražském Zlatém kříži .
118
119Firma Alfa Omega Travel byla za zásluhy o rozvoj cestovního ruchu oceněna Cenou roku 1993 .
120
121Potřebujete rychle poradit ?
122
123Zvedněte telefon a zavolejte .
124
125Váš obecně platný dotaz je připraven zodpovědět spolupracovník Profitu .
126
127V případě , že se nedovoláte přes den , vytočte číslo ve večerních nebo nočních hodinách a svůj dotaz namluvte na telefonní záznamník .
128
129Nejzajímavější dotazy najdete zodpovězené pravidelně na této stránce .
130
131Zajímalo by mne , jestli jsem z titulu všeobecného zdravotního pojištění pojištěn i pro případ úrazu při pobytu v zahraničí .
132
133Jste - li pojištěn na základě zákona o všeobecném zdravotním pojištění , hradí se vám náklady nutného a neodkladného léčení v cizině , a to až do výše nákladů spojených s takovým léčením na území České republiky .
134
135Náklady za další léčebné úkony hradit nelze .
136
137Může proto dojít k tomu , že náklady vynaložené v cizině budou mnohem vyšší než náklady v České republice .
138
139Rozdíl byste byl nucen uhradit sám .
140
141Proto doporučuji pojistit se pro případ nemoci nebo úrazu na základě samostatné pojistné smlouvy .
142
143Prodávám elektroniku a potřeboval bych vědět , zda povinnému schvalování podléhají i periferní zařízení k počítačům .
144
145Schvalování výrobků před jejich uvedením na trh je upraveno zákonem číslo 30/1968 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( zákony číslo 54/1987 Sb. , 194/1988 Sb. a 479/1992 Sb. ) .
146
147Obor výpočetní techniky je ke schvalování vyhlášen celý s omezením daným velikostí napájecího napětí .
148
149Co se schvaluje : Schválení podléhají výrobky napájené ze zdroje ( sítě ) o napětí 50 V až 380 V . Vztahuje se to na počítače napájené ze sítě , monitory , tiskárny , plottery , scannery , zdroje k laptopům , notebookům a podobně .
150
151Schvalování nepodléhají klávesnice , myši a ostatní příslušenství , které není napájeno napětím alespoň 50 V .
152
153Bezpečnostní zkoušky : Při schvalování je posuzována bezpečnost podle ČSN 369060 , která odpovídá mezinárodní normě IEC950 a dále zda zařízení není zdrojem rušení provozu radiokomunikací ( odrušení přístroje musí odpovídat stupni RO 2 podle ČSN 3452860 ) .
154
155Do zkoušek musí být se zdrojem předložen i příslušný počítač ( laptop a podobně ) .
156
157Bezpečnostní zkoušky se provádějí jen na zdroji , ale odrušení se měří na kombinaci zdroj - počítač .
158
159Přihlašování : K přihlášení výrobků je třeba formulář , který vydává i na telefonické požádání zakázkové oddělení Elektrotechnického zkušebního ústavu .
160
161Ke zkouškám je nutné předložit :
162
163Přihlášku - ve 3 stejnopisech , správně vyplněnou a podepsanou na obou stranách .
164
165Vzorek výrobku v provozuschopném stavu .
166
167Pokud je k provozu nutné i příslušenství , předkládá se i toto příslušenství .
168
169Schéma zapojení zejména u zdrojových jednotek .
170
171U zahraničních výrobků je vhodné předložit celý servisní návod ( servisní Manuál ) .
172
173Návod k obsluze v češtině , případně i jeho originál v angličtině nebo němčině .
174
175Specifikace izolačních materiálů z hlediska hořlavosti , to je název jejich výrobce , typ materiálu a třídu hořlavosti ( jde se o kryty , desky plošných spojů a podobně ) .
176
177Navíjecí předpis transformátoru , u spínaných zdrojů všech transformátorů , s udáním jejich tepelné třídy .
178
179( Není - li tato informace k dispozici , musí zkušebna transformátor rozebrat a při posuzování oteplení předpokládá , že transformátor má nejnižší tepelnou třídu . )
180
181Typové osvědčení o odrušení vydané Testcomem , Praha ( pokud je k dispozici ) .
182
183Zahraniční certifikáty u nás neplatí .
184
185Pokud ale žadatel předloží certifikáty CB nebo CCA s úplným protokolem , lze schvalovací řízení zjednodušit a zkrátit .
186
187Doba úplné zkoušky nepřekračuje v současnosti 3 měsíce ( pokud přihlašovatel předloží všechny podklady ) .
188
189Cena za zkoušku se řídí složitostí zkoušeného výrobku .
190
191U výpočetní techniky se pohybuje v rozmezí od 8000 Kč do 16000 Kč .
192
193Řízení je ukončeno vydáním Rozhodnutí o schválení či neschválení výrobku .
194
195Rozhodnutí uvádí : Druh výrobku , na jaký typ se vztahuje , kdy bylo vydáno , do kdy platí a především kým a pro koho bylo vydáno .
196
197Rozhodnutí není přenosné , každý výrobce nebo dovozce musí mít rozhodnutí vystavené na sebe .
198
199Rada na závěr : Nejjednodušším způsobem jak se obchodník může přesvědčit , zda výrobek byl schválen , je dát si předložit kopii Rozhodnutí o schválení .
200
201Byli jsme tři , kteří jsme získali malou továrničku na výrobu nábytku .
202
203Po roce jsme se rozhodli zakoupit určité zahraniční zařízení v ceně cca 300000 DEM .
204
205Kamenem úrazu se ukázala snaha mých dvou společníků ušetřit každou korunu .
206
207Šlo o řezací a frézovací hlavy .
208
209Měli jsme dvě možnosti .
210
211Buď je zakoupit od zahraniční firmy jako součást dodávky , tj. vyzkoušené a ověřené , nebo zkusit podobné od českého výrobce .
212
213Prosazoval jsem koupi celého zařízení včetně hlav od zahraničního dodavatele .
214
215Moji společníci v rámci " úsporného programu " přes můj nesouhlas prosadili koupi hlav českých .
216
217Jenže tuzemský výrobce dodal hlavy o čtyři dny později .
218
219Tím jsme museli zpozdit příjezd zahraničního technika .
220
221Při použití standardních hlav lze toto zařízení , které je číslicově řízené , seřídit a doladit během tří dnů , garantovaných a placených dodavatelem .
222
223Jelikož hlavy byly od tuzemského výrobce , nebylo možné použít známých a vyzkoušených hodnot , a tak bylo nutné postupovat metodou pokusu a omylu .
224
225Navíc vydržely jednu směnu , neboť poté byly dokonale tupé .
226
227Po každé směně jsme je museli ostřit .
228
229Po 14 dnech nepřetržitého dolaďování byl stroj již k použití .
230
231Úspora , vzniklá koupí našich hlav , se však změnila v pasivum , neboť technik seřizoval stroj místo tří dnů čtrnáct .
232
233Kvůli častějšímu broušení hlav vzrostly i náklady na provoz zařízení .
234
235Po půl roce to vypadá tak , že přece jenom asi koupíme originální hlavy .
236
237Ovšem ne již jako součást dodávky , ale zvlášť za vyšší cenu .
238
239Firma navíc získala pověst , že šetří na nepravém místě .
240
241Vždy je nutné důkladně zvážit , zda dnešní úspora několika desítek tisíc korun se za pár dní nezmění ve statisícové ztráty .
242
243Improvizace je dobrá věc , ale je potřebné se zamyslet nad možnými eventualitami a důsledky .
244
245Příspěvek zařazený do této rubriky - pojednávající o konkrétních chybách podnikatelů - je běžně honorován a navíc zhodnocen prémií 100 Kč .
246
247Bude také zařazen do čtvrtletního slosování o 3000 korun .
248
249Pište nám o tom , jaké chyby jste se při podnikání dopustili a jaké z toho plyne poučení .
250
251Spojené státy americké budou subvencovat letošní vývoz potravin do České republiky ve výši dvacet milionů dolarů .
252
253Vývoz soji bude dotován deseti miliony dolarů , pět milionů dolarů bude určeno pro nákup rýže a stejná částka bude poskytnuta pro vývoz bavlny .
254
255Tyto potraviny a bavlna se v České republice nepěstují , a tak jejich dovoz naše zemědělce neohrozí .
256
257Podle sdělení ministra zemědělství Luxe bylo ještě pro vývoz drůbeže určeno na americké straně dalších pět milionů dolarů , ale " ty jsou pro Českou republiku nepřijatelné " , sdělil náš ministr .
258
259Americká strana potvrdila naši letošní vývozní kvótu sýrů ve výši 800 tun .
260
261Šest procent našeho loňského zemědělského vývozu z celkové částky vzájemného obchodu představoval chmel , další největší zájem byl o slad a pivo .
262
263Umělci nezískávají slávu svými díly , ale dílům se dělá sláva tím , že jejich tvůrci jsou obezřetnými propagačními triky vydáváni za génie .
264
265Obchodní kruhy k tomu cílevědomě přispívají .
266
267Jakmile propagovaní umělci získají v představách určité snobské koupěschopné vrstvy punc těch , kdo mají budoucnost , začíná cenový boom .
268
269K připomínce , zveřejněné v rubrice Kaktus za slabý výkon , která se týkala přestávek při prodeji místenek na nádraží , sdělujeme , že se jedná o provoz s dvanáctihodinovou pracovní dobou .
270
271Proto byly podle Zákoníku práce stanoveny přestávky na občerstvení tak , aby pracovnice pokladen mohly využít závodního stravování v době od 11.00 do 11.30 hodin a od 19 do 19.20 hodin .
272
273Přestávka od 5.15 do 6.00 hodin je určena k předání směny .
274
275Technologická pauza je stanovena neměnně pro celou síť České dráhy , neboť v této době je centrální počítač v Praze pro terminály v jednotlivých stanicích vypnut z důvodu přeměny dat .
276
277Při stanovení přestávek se snažíme dodržet zásadu neomezit prodej místenek ve vztahu ke Grafikonu vlakové dopravy , i když kategorie povinně místenkových vlaků prakticky již neexistuje .
278
279Přesto jsme nutnost takto stanovených přestávek přehodnotili s tím , že vzhledem ke změnám v závodním stravování bude večerní přestávka od 19.00 do 19.20 hodin bude k 1.3.1994 zrušena .
280
281Rovněž jsme již zrušili i přestávku na předání směny , což jsme vyřešili posunutím a prodloužením pracovní doby pokladních .
282
283Zůstávají tedy přestávky na oběd od 11.00 do 11.30 hodin a technologické pauzy od 23.00 do 3.00 hodin .
284
285Nemusí vždy jen jít o dohady kvůli záručním dobám výrobků .
286
287Může to být i z toho důvodu , že žádaný výrobek prostě zmizí z trhu .
288
289Typickým příkladem je klasický lázeňský válec na tuhá paliva , který byl kdysi k nám dovážen z bývalé NDR .
290
291V železářských obchodech uslyšíte v posledních letech stejnou odpověď : Válce jsme neměli a vůbec nevíme , zda je někdo vyrábí .
292
293To je netypická situace pro tržní prostředí .
294
295O daný výrobek je značný zájem , přesto však není nikdo , kdo by na uvedený podnět reagoval .
296
297Přitom by stačilo si udělat průzkum trhu .
298
299V této souvislosti nelze opomenout skutečnost , že mnohým zahraničním firmám , přinesl úspěch mnohdy právě výrobek , který zákazníci postrádali .
300
301Jsem názoru , že přáním každého manažera či vlastníka podniku je objevit takové zboží , které konkurence nevyrábí a kterým může nasytit trh .
302
303Proto se táži všech majitelů , či ředitelů strojírenských firem a kovovýroby : Nestálo by za to , začít lázeňské válce na tuhá paliva vyrábět ?
304
305Docházím k tomu na základě paradoxní velké poptávky po těchto výrobcích .
306
307V lednu tohoto roku jsme od společnosti Home shopping dostali dopis , který byl adresován našemu dědečkovi .
308
309Obsahoval " potěšující " sdělení spolu se " srdečnou " gratulací , že je náš děda zaručeně jedním z výherců jejich nové hry .
310
311Jediné , co děda musí udělat , je zaslat firmě objednávku nejméně dvou různých výrobků z jejich nabídky .
312
313Bez odebrání těchto dvou výrobků ztrácí nárok na cenu z prvního kola , kterou již vyhrál , tak i možnost vyhrát další cenu .
314
315Nás by ani nenapadlo reagovat na tento dopis , nebýt jedné " maličkosti " , že náš děda zemřel v květnu 1978 , což je již bez čtyř měsíců 16 let .
316
317Proto by titulek tohoto příspěvku mohl klidně být " Loterie pro zesnulé " .
318
319je obecně známo , jaký vliv na odbyt má reklama , zvláště u začínajícího malého podnikatele , zabývajícího se výrobou .
320
321Účinná je však , když je velkorysá .
322
323Naši valutoví sousedé však vyšroubovali ceny do takové výše , že celoplošná inzerce v periodickém tisku přijde na 100 až 200 tisíc korun .
324
325V rozhlase a televizi jsou ceny tak astronomické , že si je mohou dovolit jen ti , u nichž je kurz jejich měny vůči naší koruně výhodný .
326
327Rozhlas do omrzení opakuje reklamy mimo jiné na kuponovou privatizaci , televize na zboží , jako je káva , zubní pasty , šampony , mýdla , žvýkačky , čokolády apod.
328
329Stává se , že mnozí televizní diváci při jejich uvedení rychle přepínají na jiný kanál , nebo alespoň ztlumí zvuk .
330
331Malý český podnikatel tak může se smutkem v duši přihlížet , že někdo na to má .
332
333Prostě nemá šanci uplatnit se na trhu a atraktivním výrobkem prostřednictvím účinné reklamy .
334
335V první vlně jsem tyto reklamy v dobré víře bral vážně a dal jsem všech 1000 bodů do rentiérských fondů pravidelných výplat 1 .
336
337IN .
338
339Řekl jsem si , jsem v důchodě a každá koruna bude dobrá .
340
341Byl jsem však překvapen " rodinným šperkem " .
342
343Již jsem dostal výpis na 10 ks cenných papírů , přičemž mám ještě zaplatit 41 Kč za téměř nečitelný výpis o počtu akcií .
344
345Také náš podnik měl krásnou horskou chatu v Krkonoších .
346
347Jenže v posledních letech tam na dovolenou jezdilo jen pár lidí , protože většina těch ostatních dospěla nakonec k názoru , proč vydávat tolik peněz za pobyt v podnikovém zařízení , když si za skoro stejný obnos mohou užívat dovolenou jinde .
348
349Výsledkem bylo zpřístupnění chaty i pro běžné rekreanty a lyžaře .
350
351Vzhledem k tomu , že turisté tam museli být v zimě dopravováni většinou rolbou nebo motorovými saněmi , byla spíše poloprázdná .
352
353Ekonomice provozu příliš nesvědčily i některé chyby , jichž se dopouštěla nájemkyně chaty , například jídlo a další proviant se nahoru vozil rolbou , místo saněmi , což se kvůli spotřebě paliva dost prodražovalo .
354
355Když si vedení podniku vše sečetlo , musela se chata prodat .
356
357Pravdu mají ti , kteří tvrdí , že vedením těchto hotelových společností by měli být profesionálové znalí turistického ruchu .
358
359Trápí vás daně ?
360
361Nevíte , co kam započítat ?
362
363Zdá se vám , že finanční úřad nepostupoval správně ?
364
365Jsou vám nejasná některá ustanovení daňových zákonů ?
366
367Je tu pro vás připravena rubrika Daňový poradce .
368
369Vaše dotazy čekáme na adrese Českomoravského profitu .
370
371Máme zaměstnance , které občas vysíláme na služební cestu .
372
373Protože je ale v naší firmě několikanásobně více zaměstnanců než služebních vozidel , musí v případě nouze jet vlastním autem .
374
375Tím pádem máme problém se silniční daní .
376
377Víme , že jste na podobný dotaz již odpovídal , ale nevíme , zda činnost , kterou se zabýváme , spadá do vámi uváděných příkladů .
378
379Váš problém vyřešila prosincová novela silniční daně , ve které bylo zrušeno osvobození od silniční daně zaměstnaneckých vozidel .
380
381Za vozidla zaměstnanců užívaná pro pracovní účely platí silniční daň zaměstnavatel .
382
383Informace zveřejněné v Profitu o možnostech využití poradců - seniorů pomocí britské organizace BESO , padly v řadě případů na úrodnou půdu .
384
385V loňském prosinci přijel k ostravské firmě Daklar Press marketingový poradce John Roxby .
386
387Firmě pomáhám hlavně s koncipováním struktury managementu , motivací , tvorbou obchodního plánu .
388
389Seznamuji vedení firmy s novými obchodními technikami a rozvojem v dané oblasti .
390
391Daklar Press je dynamická firma a kvalitou jejích informačních produktů jsem příjemně překvapen .
392
393Katalogy jsou na vysoké profesionální úrovni .
394
395Jak hodnotíte úroveň firmy , co vedení neumí ?
396
397Lidé na všech stupních řízení jsou schopní , mají snahu se dále učit .
398
399Chybí jim však zkušenosti z dlouhodobého působení .
400
401Vštěpuji jim , že konceptem prodeje informací není jen jednorázové získání velkého počtu klientů pro zveřejnění v katalozích , ale vzájemná spolupráce na delší dobu .
402
403Pozitivně hodnotím skutečnost , že každý pracovník ve firmě má přesně určenou kompetenci .
404
405Osvědčují se zde metody typu " komu patří problém " nebo metoda S.M.A.R.T.
406
407Myslím , že vstupu firmy s katalogy TOPS a TIPS na západní trhy již nic nebrání .
408
409Vidíte zásadnější rozdíly mezi přístupy českých a západních informačních firem ?
410
411České firmy potřebují především častý a hlubší kontakt se svými západními partnery , u nichž se mohou hodně naučit .
412
413Separátní postupy nedávají možnost srovnávat výsledky práce .
414
415Po nějakém čase to může mít záporný vliv na rozvoj firmy , která stagnuje .
416
417Platí to zvláště pro oblast prodeje , kde je zřejmé , že prodejní techniky nebyly v ČR rozvíjeny po dvě generace .
418
419Zároveň je důležité připomenout , že žádné teoretické poznatky nenahradí přímé srovnání pracovních postupů a konzultace .
420
421A váš názor na celkovou situaci v oblasti informací ?
422
423Na českém trhu je prozatím nedostatek obchodních informací všeho druhu a to je pro společnosti typu Daklar Press velká příležitost .
424
425Ale je nutné brát v úvahu i druhou stránku věci .
426
427Hodně českých firem stále plně nedoceňuje význam a hodnotu obchodních informací a potřebu je chránit .
428
429Podle toho se také chovají a pro firmy s informačním charakterem to znamená vždy určité nebezpečí , ať už legislativní nebo související s dalším rozvojem .
430
431V ČR mi také vadí omezování firem ve finančních operacích , zapříčiněné současným bankovním systémem .
432
433Jde o úvěrování , výši úrokových sazeb nebo metody placení , které jsou zcela nepružné a restriktivní .
434
435Nechápu , proč bankovní systém neumožňuje například používání obchodních šeků .
436
437Míra nezaměstnanosti by se měla vyvíjet protikladně , než ve standardní ekonomice .
438
439Ve specifických podmínkách české ekonomiky , mj. vzhledem k netržnímu chování neprivatizovaných podniků , nízkým mzdám jakož i rychlému rozvoji drobné podnikatelské aktivity ( včetně tzv. černé a šedé ekonomiky ) , růst nezaměstnanosti v letech 1991 - 1993 značně zaostal za poklesem HDP .
440
441Pokračující privatizace a restrukturalizace si však vynutí zvýšení míry nezaměstnanosti z 3.5% koncem roku 1993 na 5-6% ke konci příštího roku .
442
443I když letos a příští rok je nutné počítat se zpomalením růstu vývozu a zrychlením růstu dovozu , prognózujeme , že saldo přesto zůstane kladné ve výši 300-600 mil. USD ročně ( 1-1.6% HDP ) .
444
445To by umožnilo dále zvýšit devizové rezervy ČNB , potřebné k zavedení plné konvertibility koruny .
446
447je to možná paradox , ale statistika říká , že v loňském roce sice mírně vzrostla celková poptávka ( asi o 1.2% , resp. bez akceptování údajů o změně stavu zásob o 1 . 8 % ) , avšak růst poptávky se nepromítl do zvýšení tvorby hrubého domácího produktu .
448
449Zázrak ?
450
451Omyl ?
452
453Ani jedno , ani druhé .
454
455Růstový efekt byl totiž pohlcen růstem celkového dovozu , který i po započtení klesajícího dovozu ze SR vzrostl o 4.1% .
456
457V prognóze na tento a příští rok lze předpokládat pokračování podobných relací se zrychleným růstem poptávky tempy o 1 - 3 procentními body vyššími proti růstu HDP .
458
459Soukromá spotřeba , podporována rychlejším růstem reálných mezd a jiných příjmů domácností , by mohla růst o něco rychleji než HDP , kdežto růst reálné veřejné spotřeby by měl být naopak pomalejší .
460
461Z domácí poptávky budou v období oživení nejrychleji růst investice tempy kolem 5 % ročně .
462
463Na druhé straně stav zásob bude ještě dále klesat .
464
465Nejvíc dynamickou složkou agregátní poptávky bude zřejmě i nadále vývoz mimo SR , ovšem s postupně slábnoucími tempy růstu .
466
467Vývoz do SR se letos pravděpodobně mírně sníží , a jeho růst by se mohl obnovit až v roce 1995 vzhledem k očekávanému oživení slovenské ekonomiky .
468
469Oživení ekonomického růstu české ekonomiky letos vyvolá mj. výrazný růst dovozu .
470
471To se může do jisté míry projevit i v růstu dovozu ze SR ( zejména v případě devalvace Sk ) .
472
473Privatizace a restrukturalizace ekonomiky ČR , podporovaná exportem přílivem zahraničního kapitálu , by měla přinést kromě oživení ekonomického růstu též prohloubení tržních vztahů s postupným snižováním inflace .
474
475Narovnávání cenových deformací a dokončování deregulace cen bude však snižování inflace ještě jistou dobu brzdit .
476
477Základní měsíční inflace se v současnosti pohybuje kolem 0.8% .
478
479V lednu 1994 však byl rozsah cenové regulace dále zmirňován , což se projevilo zvýšením inflace o cca 1 procentní bod .
480
481Omezování centrální cenové regulace bude v průběhu roku zřejmě pokračovat , a proto je reálné předpokládát další růst výsledného cenového indexu v rozsahu cca 1-1.5 bodu .
482
483Tyto vlivy však mohou očekávanou letošní inflaci vytlačit až na 10-12% , kdežto v roce 1995 lze spíše očekávat míru inflace 7-9% .
484
485Ceny průmyslových výrobců ( a v průměru i ceny výrobců v dalších odvětvích ) dosud rostou proti spotřebitelským cenám o něco pomaleji , což lze očekávat i v letech 1994 - 1995 .
486
487Výrazně brzdící roli zde hrají zahraniční konkurencí ovlivňované ceny vývozu mimo SR , které se vloni zvýšily jen o 2% .
488
489V roce 1993 byl růst průměrných nominálních mezd rychlejší než růst cen , takže reálná mzda se podle odhadu zvýšila o cca 4% .
490
491Průměrná mzda v relaci k HDP na obyvatele ( při měření pomocí parity kupní síly měny ) je v ČR mimořádně nízká nejen ve srovnání s vyspělými tržními ekonomikami , ale i s Polskem a Maďarskem .
492
493Tento transformační " polštář " ( podobně jako další polštář v podhodnoceném kurzu měny proti paritě její kupní síly ) má ještě značné rezervy , které při existujícím tempu " vypouštění " obou polštářů vydrží zhruba až do roku 2000 ( přitom v roce 1999 podle všech proroctví , které se zatím naplňují , bude už stejně konec světa ) .
494
495Proto lze v prognóze na tento a příští rok předpokládat další růst reálné mzdy , rychlejší proti růstu produktivity práce o 2-2.5 bodu .
496
497Na podzim letošního roku bude otevřena Evropská novinářská akademie ( EJA ) se sídlem v Zemské akademii věd v Kremsu ( Dolní Rakousko , 70 km západně od Vídně ) .
498
499Čtyřsemestrové postgraduální studium zahrnuje rozmanitá témata z teorie i praxe novin , rádia i televize .
500
501Nabídka je určena i studentům - novinářům .
502
503Přihlášku je třeba podat nejpozději do konce dubna .
504
505V pátek jste absolvovali lékařský zákrok u svého stomatologa .
506
507Potrápil vás a v pondělí máte přijít zase .
508
509Po příchodu se domníváte , že jste se spletl .
510
511Ordinaci nepoznáváte .
512
513je zařízena zcela nově .
514
515Ležíte na špičkovém zubařském křesle , okolo vidíte samé nové přístroje .
516
517Díky přístupu novojičínské firmy Formed neztratil lékař ani den .
518
519Technici totiž zvládli výměnu zařízení ordinace za víkend .
520
521V sobotu demontovali , v neděli ustavili zařízení nové a proškolili lékaře .
522
523Nové zařízení ordinace stojí okolo půl milionu .
524
525Když se dodá i s nábytkem , může to být až 800 tisíc Kč .
526
527Lékař musí ošetřovat a " bodovat " - shánět body - , má - li uspět a vše včas zaplatit .
528
529Získat nové zařízení ordinace rychle umožňuje leasing .
530
531Málokterý lékař má k dispozici naráz celého půl milionu korun .
532
533Ve Formed proto přijali filozofii úzké spolupráce s Moravskou leasingovou společností v Ostravě .
534
535Klientovi , který projeví zájem o dodávku zařízení , doporučí firma leasingový nákup prostřednictvím ostravského partnera .
536
537Tam je třeba složit 20-30% pořizovací hodnoty zařízení jako první splátku a poté měsíčně splácet 12 až 15 tisíc Kč .
538
539Systém funguje i recipročně .
540
541Lékař - zájemce o leasingový nákup v leasingové společnosti dostane doporučení odebrat zařízení právě ve Formed .
542
543Díky těsné spolupráci se stomatologickou společností leasingová firma i Formed vědí , co mohou od svých klientů očekávat .
544
545Zda jde o klienta seriózního , se zavedenou praxí a jistotou splátek , nebo naopak .
546
547V závěru roku 1993 se se zájemci o dodávku zařízení stomatologické ordinace doslova roztrhl pytel .
548
549Formed loni dodal 13 kompletních ordinací , z toho 11 ve dvou posledních měsících roku .
550
551Stomatologové si o výhodách kombinace rychlé dodávky a leasingových plateb řekli mezi sebou .
552
553Hodně pomohla i osvěta partnerů z leasingové společnosti při akcích stomatologické komory .
554
555Úspěch podnikání založili ve Formed také na perfektních servisních službách .
556
557Ty tvoří v ročním obratu 200 milionů až polovinu .
558
559Druhá polovina připadá na dodávky pěti sortimentů zdravotnické techniky , které firma nakupuje v ČR i v zahraničí .
560
561Servisní služby zajišťuje 35 techniků , jejichž pracoviště jsou lokalizována vždy v místě nejvyššího zájmu klientů .
562
563Každý servisní pracovník zadává centrále údaje o typu zařízení , roku výroby a další informace , vztahující se k předmětu jeho servisu .
564
565Centrála vše eviduje , zejména kontrolní elektrické zkoušky , předepsané vyhláškami a kontrolované Inspektorátem bezpečnosti práce .
566
567Technici se musí pravidelně školit , buďto přímo u své firmy nebo u výrobců zdravotnických zařízení .
568
569Jinak by jim výrobci vypověděli smlouvy .
570
571Ale například u slovenských výrobců si musí Formed hradit všechny náklady , spojené se školením , kdežto v ČR si hradí jen poměrnou část .
572
573Formed má v současnosti na severu Moravy na 150 zákazníků , u nichž zajišťuje servisní služby smluvním způsobem .
574
575Smluvní systém znamená , že klient platí firmě měsíční paušál .
576
577Jeho výše je závislá na typu zařízení , jeho stáří , úrovni využívání a nutných servisních nákladech .
578
579Všechny okolnosti servisní technik zná .
580
581Má - li zubní souprava Chiradent pořizovací hodnotu 300 tisíc Kč , cena za servis je 450 Kč .
582
583Smlouva počítá s postupným opotřebením soupravy , nutností některé díly vyměňovat i s cestovními náklady .
584
585Jakmile se začne počet poruch zvyšovat a jde o zařízení starší , technik doporučí jeho výměnu .
586
587Vše lékaři předem propočte , aby bylo zřejmé , kdy se ještě vyplácí servis starého zařízení a kdy jeho výměna .
588
589Pokud Formed nesplní podmínky smlouvy v rychlosti opravy , pošle zákazníkovi dobropis , a ten má opravu zdarma .
590
591Zatím se to ale nestalo .
592
593Slovo padělek je strašák , který při investování do obrázků trápí i ostřílené sběratele .
594
595Vědí si s tím rady odborníci ?
596
597Zašli jsme do Národní galerie za Petrem Hartmanem z Odboru správy sbírek a výstav .
598
599Jste členem Komise pro výkup starožitností , která vykupuje cenná umělecká díla od starožitníků v rámci předkupního práva pro muzea a galerie .
600
601Tato komise tedy vlastně povoluje , které věci se dají do prodeje .
602
603Co když narazí na padělek ?
604
605Upozorníme starožitníka , ale on není povinen náš názor respektovat .
606
607Proto také nezodpovídáme a nemůžeme zodpovídat za kvalitu a pravost věcí , které nabízí .
608
609Některá starožitnictví se s námi radí .
610
611Mají řadu obrazů vybavených posudky , které si dal udělat prodávající , ale kvalita těchto znaleckých posudků je velmi kolísavá .
612
613Takže se může klidně stát , že člověk koupí obraz se znaleckým posudkem a bude to padělek .
614
615Ano .
616
617To nelze vyloučit .
618
619Je možné odnést obrázek na posouzení do Národní galerie ?
620
621Národní galerie to normálně neprovádí .
622
623Dělá to pouze v případě , kdy je jí obraz nabídnut k odkoupení , případně na vyžádání státních institucí .
624
625Pracovníci Národní galerie nemohou vystupovat jako soudní znalci .
626
627Neexistuje tedy cesta jak spolehlivě zjistit , zda je dílo pravé ?
628
629Metody používající rentgen a křemíkové lampy dokáží leccos identifikovat .
630
631Stáří obrazu se rozborem barev určí spolehlivě .
632
633Provádějí to restaurátoři , ale je to dost drahé .
634
635Tak jako v jiných oborech podnikání jistě i v starožitnostech existují solidní a méně solidní firmy .
636
637Jak by mohl člověk poznat , že se ocitl v místě , kde může snadno narazit na falzifikáty ?
638
639Varovat by ho mohlo například to , že má obchod nesmírně široký sortiment .
640
641Že prodává třeba bazarové věci , tedy partiovky .
642
643Takový podnik působí dojmem spíš jakéhosi vetešnictví , než solidního obchodu s uměleckými předměty .
644
645To je všechno otázka zkušeností .
646
647Sběratel , kterým se však člověk stává až po určité době , po úspěších i neúspěších , většinou dokáže tyto podniky rozlišit .
648
649Ale téměř každý sběratel někdy naletěl .
650
651S čím ještě by měl být obeznámen člověk , který si chce koupit obrázek ?
652
653Uvidí - li věc , která bude signovaná známým jménem , bylo by dobré si srovnat v publikaci , jako je třeba " Rukověť sběratele " od Augusty , způsob podpisu .
654
655Existují naprosto naivní padělky , kdy se tam prostě napíše Mánes a často to projde .
656
657Člověk musí být každopádně velice opatrný a pokud se sám nevyzná , poradit se s nějakým sběratelem , výtvarníkem či restaurátorem .
658
659Zhodnoťte šance čtenáře přijít levně k unikátní věci .
660
661Pokud jde o staré umění , je malá naděje , že by objevil u starožitníka zapomenutý předmět .
662
663O tom se sice občas píše v novinách , ale ve skutečnosti tomu tak nebývá .
664
665Dnes je také mnohem menší šance , že by se něco zajímavého dalo objevit třeba na venkově , protože ten systematicky objíždí řada překupníků .
666
667Manažerský svazový fond se zabývá personálním poradenstvím jako součástí profesní ochrany manažerů .
668
669Jeho datová základna pracovních příležitostí za více než rok existence obsahuje přes sto zájemců o změnu zaměstnání .
670
671Jejich důvody jsou různé - od připravované reorganizace , přes nespokojenost v dosavadním zařazení , až po snahu o lepší uplatnění svých schopností .
672
673Z analýzy databáze vyplývá , že je složena z řídících pracovníků v celé šíři produktivního věkového spektra .
674
675Přes 70% jich však je ve věku 35-45 let , tedy ve věku , kdy manažeři dosahují vrcholu své činnosti .
676
677Naše zkušenosti , opírající se při umisťování odborníků o odborné a psychologické testy , ukazují , že věkově mladší pracovníci jsou - co se týče schopností a připravenosti na řídící funkce v podmínkách tržního hospodářství - plně srovnatelní s jejich vrstevníky v zahraničí .
678
679Prostor pro široké uplatnění jim otevírají i jejich znalosti cizích jazyků .
680
681Obtížněji hledají své uplatnění manažeři starší 45 let , kterým neznalost cizích jazyků brání plně využít své organizační a odborné schopnosti .
682
683Dále jen 30% uchazečů je ochotno pracovat do 30 kilometrů od místa trvalého bydliště a po celé České republice jen okolo dvaceti procent .
684
685Přispívá k tomu fakt , že firmy nabízející manažerům pracovní místo , je nedostatečně hmotně stimulují a motivují , aby byli ochotni dojíždět do zaměstnání i několik desítek kilometrů od svého trvalého bydliště .
686
687Podle poslední zastávané funkce je v naší databance 35% ředitelů a jim na roveň postavených řídících pracovníků .
688
689Pětadvacet procent zahrnuje asistenty , poradce a samostatné hospodářské pracovníky .
690
691Patnáct procent tvoří vedoucí personální pracovníci , zbytek jsou vojáci z povolání a manažeři různého zaměření .
692
693Uchazeči vidí ve změně zaměstnání v 55 % cestu k širšímu uplatnění svých schopností a lepšímu ocenění svého pracovního nasazení , v 25 % v zabezpečení dalšího uplatnění , neboť se nacházejí v podniku , který je před reorganizací nebo restrukturalizací .
694
695Ve zbývajících případech vyplývá změna z nespokojenosti na dosavadním pracovišti a nedobrých pracovních a mezilidských vztahů .
696
697Manažerský svazový fond se proto neorientuje jen na soustřeďování uchazečů o zaměstnání a nabídku firem při jejich umístění , ale věnuje významnou pozornost práci s uchazeči a nalezení profesí , ve kterých zájemci mohou najít uplatnění podle svých dosavadních činností a podle poptávky .
698
699Doporučujeme jim také případnou rekvalifikaci potřebnou k uplatnění v nové profesi .
700
701Na druhé straně poskytuje pomoc firmám , podnikům či společnostem , které potřebují vedoucí pracovníky nejen vrcholového managementu .
702
703Zákazníci se sami přesvědčují , že v databance Manažerského svazového fondu jsou kvalitní manažeři specialisté na marketing , personální práci a další otázky , zdravotně , psychologicky i jazykově přezkoušení .
704
705Složení databanky Manažerského svazového fondu k 1 . lednu 1994 ukazuje , že poptávka jednotlivců o nové zaměstnání převyšuje nabídku zejména v personální oblasti , na druhé straně se nám nedostává zájemců o marketing a ekonomické oblasti .
706
707CESTA K ÚSPĚCHU NENÍ V KŘIŠŤÁLOVÉ KOULI : Manažeři zřejmě budou muset stále více za svým uplatněním cestovat i několik desítek kilometrů od svého bydliště .
708
709Na této stránce vám budeme v průběhu 2. vlny kuponové privatizace představovat jednotlivé obory národního hospodářství .
710
711Z předpokládaného seznamu podniků , které mají být nabídnuty k investování , vybíráme jednoho typického představitele .
712
713Akcie 20 hotelů a 19 lázní patřily v první vlně privatizace k nejatraktivnějším .
714
715Bylo to v době , kdy se nebývale zvýšil zájem zahraničních turistů a podnikatelů o návštěvu České republiky , především Prahy .
716
717Ekonomické údaje za léta 1989-1991 vypovídaly velmi optimisticky o hospodářských výsledcích a vyústily ve značný zájem diků o investování do těchto oborů .
718
719Velké fondy byly při umísťování svěřených bodů většinou zdrženlivější .
720
721Bezesporu i proto , že poměrně malé balíky akcií způsobovaly při velkém zájmu diků převahu poptávky a neúměrné zdražování akcií .
722
723Nabídka akcií společností z oboru cestovního ruchu bude pro kuponové investory ve druhé vlně podstatně skromnější .
724
725Podle předběžných informací by zájemci měli mít možnost investovat do 15 podniků ( včetně zbylých akcií z první vlny ) .
726
727Mezi největší balíky patří opět akcie pražských hotelů Forum a Panorama , hotelů a restaurací v Mostě a Karlových Varech , cestovní kanceláře Čedok a lázní Bohdaneč .
728
729V nominální hodnotě představuje úhrnná nabídka akcií jen 1.5 mld. Kč , ani ne procento z celkové nabídky pro druhou vlnu .
730
731Více než rok po ukončení první vlny kuponové privatizace a půl roku po začátku obchodování akciemi na českém kapitálovém trhu je jasné , že původní představy o výnosnosti tohoto odvětví je třeba opravit .
732
733Tvorbu zisku omezuje vysoká daň z přidané hodnoty na výstupech , zatímco značná část vstupů je zatížena minimální sazbou odpočitatelné daně .
734
735Ubytovací kapacity pražských interhotelů se během posledních tří let zhruba zdvojnásobily .
736
737Řada hotelů zaznamenala pokles využití lůžkové kapacity , do jisté míry proto , že již od roku 1992 přistupovaly k rozsáhlé obnově a modernizaci .
738
739Systémové změny ovlivnily také ekonomické výsledky lázeňských společností .
740
741Rok 1993 byl specifický přechodem na nový způsob úhrady lázeňské péče nemocenskými pojišťovnami .
742
743Špatná situace vznikla na počátku roku , kdy lékaři nebyli dostatečným způsobem motivováni na vydávání lázeňských poukazů pacientům a probíhala jednání o výši úhrady léčebných pobytů se zdravotní pojišťovnou .
744
745Zbývající část klientely reprezentovaná tzv. samoplátci nebo zahraničními hosty využívá lázeňská střediska velmi nerovnoměrně .
746
747Navíc komerční využití lázeňských kapacit doprovázejí podobné problémy jako u hotelů .
748
749Hotely , a ještě více lázně , čeká nezbytná obnova stavebních částí a vnitřního vybavení - lůžkových a stravovacích kapacit i samotných balneoprovozů .
750
751Na rozdíl od hotelů nemohly lázně využívat značného zisku vytvořeného v předchozích dvou letech .
752
753Uvedené vlivy se odrazily ve zhoršení hospodářských výsledků celého odvětví cestovního ruchu .
754
755Dividendu vyplatily některé ziskové hotely zcela výjimečně ( za rok 1992 pražský hotel Jalta a IH Golf Mariánské Lázně ) , z lázeňských společností ani jedna .
756
757Vývoj kurzů akcií hotelů i lázeňských zařízení je zatím příznivější v RM systému než na burze .
758
759Počáteční cenová úroveň daná poptávkou z první vlny byla dlouhodobě neudržitelná .
760
761je to dáno především minimální poptávkou , neboť kapitál operující na burze se zatím zaměřuje především na velké balíky akcií , Většina lázeňských společností nabízí pro obchodování nezajímavé množství kapitálu , protože akcie jsou rozptýleny mezi vysoký počet majitelů ( u některých lázeňských společností jsou vlastníky převážně jednotlivci ) .
762
763Drobný investor musí počítat s tím , že bude pravděpodobně převaha poptávky nad nabídkou a že získané akcie budou dosti drahé .
764
765Pracovníci zahraničních firem působících v České republice často tvrdí , že naši zaměstnanci nedosahují takových kvalit , jaké potřebují .
766
767Stejný názor má i řada našich soukromých podnikatelů .
768
769Mají či nemají pravdu ?
770
771Hovořili jsme o tom s Pavlem Kopeckým , psychologem a majitelem firmy Didaktické a psychodiagnostické pomůcky Hradec Králové .
772
773Jsou stesky na nekvalitní výkony našich lidí oprávněné ?
774
775Osmdesát procent úspěchu na trhu má v rukách personál , který by potřeboval větší konkurenci .
776
777Zdravá by byla pětiprocentní nezaměstnanost , ale v Praze je nezaměstnaných ani ne půl procenta .
778
779To často umožňuje , aby lidé pracovali na půl i méně plynu s tím , že když se to nebude šéfovi líbit , tak dotyčný půjde jinam - ke konkurenci .
780
781Zatím to jde , protože chybí pracovní knížky , které by ukázaly , kdo je cestovatelem a kdo stálicí , věrným pracantem .
782
783Ale přesto by si podnikatel měl umět vybrat nejlepší lidi pro své cíle , účinně je řídit a hlavně relativně správně zaplatit .
784
785Co se skrývá pod pojmem relativně správně zaplatit ? je naprosto bezbřehý a nevypočitatelný .
786
787V tom s vámi nesouhlasím .
788
789Mzdy a platy jsou vždy podřízenými hodnoceny srovnáváním se známým okolím .
790
791V posledních letech se srovnávání rozšiřuje , přinejmenším pokud jde o platy , na sousední státy .
792
793Tedy i se státy , z nichž stěžovatelé - představitelé zahraničních firem - pocházejí .
794
795Zde vzniká nová dimenze srovnávání : Poměr mzdy a skutečného výkonu u nás ve vztahu k poměru mzdy a skutečného výkonu zaměstnance v jiné zemi .
796
797V tomto vztahu si myslím , že na tom nejsme nejhůř .
798
799To myslíte vážně ?
800
801Po rozhovorech s majiteli našich soukromých firem a nakonec i představiteli firem zahraničních , mám dojem , že v této republice nejsou schopní lidé .
802
803Opět s vámi nesouhlasím .
804
805Ve velké většině jde nikoliv o neschopné , ale o nemotivované zaměstnance .
806
807U mnohých vzniká diskrepance , to jest výrazný rozdíl ve dvou rozměrech : Mezi tím , co zaměstnanec chce dosáhnout , a tím , co by měl dosáhnout podle podnikatele a na druhé straně mezi těmito dvěma záměry a skutečným výkonem zaměstnanců .
808
809V čem je jádro pudla ?
810
811Můžete to vysvětlit na příkladu ?
812
813Například podnikatel by chtěl dosáhnout u zaměstnance v obchodě tržby 60 tisíc korun .
814
815Dotyčný zaměstnanec si však myslí , že může dosáhnout nanejvýš 50 tisíc korun .
816
817Tak vzniká konflikt řešitelný podle druhu zboží a agresivity nabídky , který však většinou zůstává neřešen .
818
819Není problém v něčem jiném , třeba v tom , že je hodně prodavaček prostě levých ?
820
821Levých ?
822
823Možná .
824
825Jisté ale je , že je dost levorukých .
826
827Co se divíte ?
828
829V minulém režimu byli budoucí učňové pro tuto anomálii dáváni do tak zvaného nezajímavého sektoru - do služeb .
830
831Často nuceně , bez jiného výběru .
832
833Podle toho ke své profesi nejednou přistupují - nic je k ní netáhne .
834
835Můžete to dokázat ?
836
837je to zřejmé z každého výzkumného rozboru patnáctiletých - a později čtrnáctiletých - zařazovaných do učebního oboru .
838
839Na druhou stranu si všimněte , kolik herců , zpěváků , televizních hvězd se " našlo " v obchodních profesích .
840
841A jak je dělají úspěšně .
842
843Ale vraťme se k tomu , že další rozpor vzniká mezi záměry a skutečným výkonem .
844
845Zde se dostáváme k termínu odborná kvalifikace .
846
847Ale vyučení , či přeškolení , by mělo být zárukou kvalifikace .
848
849To je hluboký omyl .
850
851Sociologické výzkumy už několik desetiletí ukazují , že více než 50 procent vyučených v určitém oboru mění profese .
852
853Nejvíce a nejrozmanitějších profesí jsou profesionální řidiči .
854
855je možné se domnívat , že tržně stanovená potřeba může tyto vlivy a ztráty omezit .
856
857Stále však chybí záruka , že podnikatel získá dobrého pracovníka .
858
859Jak ho vlastně pozná ?
860
861Nepozná .
862
863Jste schopen třeba vy jako odborník najít stoprocentně úspěšného prodavače , manažera , mistra , svářeče , zedníka a třeba i redaktora ?
864
865Zahrnul jste mne mnoha profesemi .
866
867Naše metodika a techniky vyšetřování mohou u jednotlivých vyjmenovaných profesí pouze předpovědět úspěšnost v rozdílné míře pravděpodobnosti .
868
869Nejvyšší bude u svářeče a zedníka , nižší u manažera a redaktora .
870
871Ale v každém případě podstatně vyšší , než při hodnocení " od boku " .
872
873Proč u nás pořád dáme více na první pohled , než na psychologické testy ? je to vada zadavatelů nebo testů ?
874
875Chybou zadavatelů jsou malé zkušenosti , dokonce z ní právě vyplývá , že pokud sám ředitel organizace se nenechá psychologicky vyšetřit , pak většinou psychologické vyšetření sám zatratí .
876
877Dále musíme počítat s neformálními vztahy , známostmi , příbuzenstvím , sexuální náklonností - to vše bývá v příkrém rozporu s objektivním psychologickým hodnocením .
878
879Testy se vždy musí opírat o pozorování a hodnocení testovaného v průběhu jeho práce , tedy o systém pracovního hodnocení .
880
881Takové hodnocení je snad běžné u soukromníka , podnikatele i firmy .
882
883To byste se divil .
884
885U malé a střední soukromé firmy funguje pouze hodnocení " od oka " .
886
887V celé naší tříleté činnosti si jen čtyři firmy objednaly u nás objektivní systém hodnocení .
888
889Z velkých akciových společností - bývalých státních podniků - pouze tři firmy .
890
891Proč ?
892
893U malých firem jde o malé zkušenosti , u velkých to je doznívání obav z kádrových posudků .
894
895Tyto obavy cítím i při projednávání psychologických vyšetření , které jsme uplatnili u více než dvaceti firem .
896
897Ten strach nechápu .
898
899je to něco , co si neseme v podvědomí .
900
901U posudků v minulosti mohl být sebemenší náznak negativního hodnocení spouštěcím mechanismem pro šikanování .
902
903U výsledků psychologických vyšetření si musíme uvědomit , že jakési trsy negativních a pozitivních vlastností máme každý téměř v rovnováze a pouze výběrem profese , vůle a dalších okolností , mohou vyjít naše kladné vlastnosti navrch a překrýt záporné .
904
905A tam asi bude umění podnikatele využít výsledky našeho vyšetření na zařazení na odpovídající pracovní místo .
906
907Nářky na lidi známe ze svého nejbližšího okolí .
908
909Jejich frekvence spíš vzrůstá , než aby se tenčila .
910
911Proč ?
912
913Lidé prožívají nebývale nervózní dobu .
914
915Nejvíc kritizují a rozčilují se neschopní .
916
917Pro zajímavost - v naší republice je 18 procent lidí neschopných pro jakoukoliv efektivní práci .
918
919My je stále zaměstnáváme .
920
921stále jim nedáváme odpovídající péči .
922
923Takže jak jsme na tom - jsme kvalifikovaní pro Evropu ?
924
925My jsme z ní nikdy neodešli a přesto se musíme hodně učit .
926
927Můžeme Evropě hodně dát a ona by měla hodně dát nám .
928
929To myslíte peníze ?
930
931Ty si musíme vydělat především tím , že vybereme schopné na odpovídající místa a jejich výkon nás bude držet a stimulovat v evropské úrovni .
932
933Chybí pracovní knížky , které by ukázaly , kdo je cestovatelem a kdo stálicí , věrným pracantem
934
935Lékárně v ulici Antala Staška v Praze 4 , zřejmě ale i dalším lékárnám , které vydávají předepsanou mast Olfen-25 a Olfen-gel - produkty švýcarské farmaceutické firmy Mepha Ltd. - bez návodu v češtině .
936
937Podle příslušných předpisů je prodejce povinen prodávat zahraniční produkty , jejichž součástí je i návod , s jeho překladem do češtiny .
938
939Všeobecně se k pacientům dostávají bez českého návodu i další léky , jako například tablety Olfen-25 .
940
941I když lékař zároveň s lékem předepíše jak ho užívat , je právem pacienta rychle a srozumitelně se dovědět například takové údaje , jako je kontraindikace či možné vedlejší účinky ( třeba ospalost a tudíž nevhodnost řídit při léčbě motorová vozidla ) .
942
943Informace v tomto přehledu jsou bezplatnou službou podnikatelům .
944
945Vycházejí z ročních plánů výstavních organizací .
946
947Redakce neručí za změny , k nimž v průběhu doby došlo .
948
949Československé manažerské centrum připravuje druhý ročník soutěže o cenu Vynikající podnikatel .
950
951Loni prvenství získal Petr Chodura , zakladatel firmy Chodura z Ostravy .
952
953Kdo bude úspěšný letos ?
954
955Soutěž o cenu Vynikající podnikatel byla Československým manažerským centrem vytvořena jako uznání jednotlivcům , kteří byli úspěšní při zakládání nebo řízení soukromých firem .
956
957Cílem je povzbudit podnikatele k další tvořivosti a odhodlanosti , k dalším výsledkům .
958
959Vynikajícím podnikatelům budou předány ceny v několika kategoriích .
960
961Jeden z nich se stane vítězem celé soutěže .
962
963Kandidáty by měli být jednotlivci , kteří zodpovídají za současnou činnost úspěšné firmy , ať jako majitelé , spolumajitelé nebo aktivní členové vrcholného vedení .
964
965Nominovaná společnost by měla mít plně český kapitál a existovat alespoň osmnáct měsíců .
966
967A co je důležité - kandidáta může navrhnout kdokoli - zaměstnanci , obchodní partneři , zástupci bank , rodina a vůbec všichni , kteří jsou přesvědčeni o jeho kvalitách .
968
969Podnikatel se může navrhnout také sám .
970
971Vždyť také nikdo neví o úspěšnosti firmy více než on .
972
973Přihláška by měla být zaslána nejpozději do 1. června 1994 do Československého manažerského centra Čelákovice .
974
975Knihu Prosperujeme v podnikání , kterou vydalo nakladatelství Management Press , napsal Frank Kadlec z velké části na přání čtenářů : Volně navazuje na publikaci Začínáme podnikat .
976
977Ta byla jakýmsi slabikářem pro budoucí podnikatele .
978
979Nynější pokračování má sloužit jako pomůcky pro ty , kteří již podnikají .
980
981Neklade si za cíl detailně a vyčerpávajícím způsobem popsat jednotlivá témata , ale především upozornit na možné situace , v nichž se podnikatel může ocitnout , na možnosti a postupy , které při rozvoji své firmy může využít .
982
983Jednotlivé kapitoly například pojednávají o nových produktech , o organizaci , o schůzkkách a prezentacích , o technice prodeje , analýze trhu , cenové politice , ale i práci s lidmi .
984
985Když Frank Kadlec charakterizuje dobrého zaměstnance , mimo jiné říká : Dobrý zaměstnanec se zeptá : " Co chcete , abych udělal ? " Lepší zaměstnanec řekne : " Tohle je problém a tohle jsou možné alternativy . " Výborný zaměstnanec řekne : " Toto je problém , toto jsou alternativy , já navrhuju z následujících důvodů toto řešení . "
986
987Když najdete takové lidi , budete je střežit jako oko v hlavě .
988
989Zájem české veřejnosti rozšířit si znalosti z oblasti finančnictví , bankovnictví a burzy v poslední době stoupá .
990
991Tomuto zájmu vychází vstříc kniha Vladislava Pavláta Kapitálové trhy a burzy ve světě , kterou vydalo nakladatelství Grada , je rozčleněna do tří částí .
992
993V první se zabývá finančním a kapitálovým trhem a jejich nástroji .
994
995Druhá je věnována burzám - jejich systému , obchodování na nich - a cenným papírům .
996
997Třetí pak pojednává o historii burzovnictví a konkrétně popisuje významné světové burzy .
998
999Kniha není určena pouze pro profesionály .