TermDB: termeval_eco_cz_small.sents.txt

File termeval_eco_cz_small.sents.txt, 91.9 KB (added by xsuchom2, 9 years ago)
Line 
1<s id="35650" desamb="1">Nálezy norka amerického v Praze a okolí: – Berounka v Radotíně (Ložek) – 1998, – Žofín (Anděra) – 2000, – soutok Berounka-Vltava (Mudra) – 2004.
2<s id="147405">Předně, navzdory tomu, že americký trh s novými auty roste a stejně tak roste i populace, počet ujetých mil od roku 2008 vytrvale klesá.
3<s id="66039" desamb="1">Malá pozornost byla věnovaná problémům, které za prioritní považovaly rozvojové státy, tzn. otázky rozvoje a boje proti chudobě za současného šetrného nakládání s přírodními zdroji.
4<s id="210355" desamb="1">K insekticidům patří také akaricidy s účinkem na roztoče.
5<s id="154960" desamb="1">Kde se očekávají investice | |do zařízení, včasná diskuse umožní žadatelům zhodnotit, zda jsou jejich| |plány slučitelní s požadavky následné péče. | | | |Pozn.: oplocení, přívod vody pro dobytek
6<s id="88831" desamb="1">Česká republika se objemem 80,4 mil. tun ročně a podílem 1,1%, z celkového objemu ve světě, podílí na emisích oxidu uhličitého.
7<s id="59045">K simulaci srážek byly použity 3 typy simulátorů: 1 tryskový (polní – převozný) a 2 kapkovací (přenosné).
8<s id="128129" desamb="1">Kamenivo stmelené hydraulickým | | |pojivem | |ČSN 75 7951 |Jakost vod.
9<s id="28569" desamb="1">Už její výstižný název naznačuje, že hlavním objektem zájmu ve vztahu k paragrafům jsou skutečně ptáci.
10<s id="122722">Diskontování
11<s id="32535" desamb="1">Základy teorie pravděpodobnosti 354 9. ročník 354 1.
12<s id="191230" desamb="1">Věda a rozvoj přístrojové techniky dnes umožňují složité, nekonečně propojené vztahy mezi živou složkou ekosystémů a jejím neživým prostředím rozložit do nejmenších detailů tak, aby všechny vazby mohly být přesně poznány.
13<s id="95967" desamb="1">VOREL, I. Aktuální projekty a péče o estetické a kulturně historické hodnoty městské krajiny.
14<s id="59981" desamb="1">V průzračných vodách zasahuje světlo do hloubky 200 m, v některých humusových jezerech jen do několika dm.
15<s id="68367" desamb="1">Proto jsme inicializovaly služby v této oblasti, které např. provádí fi Agrofuture s.r.o. Stará Huť u Dobříše.
16<s id="71770" desamb="1">Vysvětlete následující pojmy: ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, externality, pigouovská daň, ekologická daňová reforma, dvojí dividenda. 2.
17<s id="66854" desamb="1">Zároveň hodnotila současný stav jmenovaného a výhled do budoucna.
18<s id="52652" desamb="1">Použití a dávkování aditiv je stanoveno ve schválených recepturách.
19<s id="123020">Pohlcení, rozptyl a emise záření
20<s id="22047" desamb="1">Na první návštěvníky si však počká IS Svinná Lada, kde bude z důvodu rekonstrukce otevřeno až od 1.7. 2011.
21<s id="208107" desamb="1">Severské Švédsko je téměř ze 70% pokryto lesy s převážně jehličnatými druhy stromů a břízami.
22<s id="190290" desamb="1">Přednáška Úvod do životního prostředí ÚVOD základní pojmy – životní prostředí, ekologie… z čeho se skládá biosféra?
23<s id="105981" desamb="1">Podrobnosti koncepce uvádí Tabulka 6.
24<s id="191947" desamb="1">O výběrném hospodářství se může ve výběrném lese hovořit jen tehdy, pokud jsou splněny tyto principy: a) Trvalé zachování lesa jako ekosystému na každé části porostu. b) Trvalá, neustále v krátkých intervalech se opakující možnost těžby mýtně zralých stromů v každém porostu.
25<s id="120681" desamb="1">Praha. | Úvod do pedologie - MB120P42 Typ předmětu: povinně volitelný Forma výuky: přednáška |Zajišťuje: |Garant: | |Katedra botaniky |RNDr. Rauch Ota,
26<s id="98138" desamb="1">Kolejové lože a jeho sanace.
27<s id="192620" desamb="1">Je to dáno nejen geografickou polohou, ale také historickým a kulturním vývojem.
28<s id="88749" desamb="1">James Watt se potom snažil o zdokonalení parního stroje pro lodě.
29<s id="13925" desamb="1">Dílčí cíle a opatření: 4.3.1 VYLOUčENÍ A SNÍžENÍ EMISÍ LÁTEK POšKOZUJÍCÍCH OZÓNOVOU VRSTVU • TECHNICKY ZAJISTIT NAřÍZENÍ EP A RADY (ES) č. 2037/2000 • ZKVALITNIT INSPEKčNÍ čINNOST • REALIZOVAT STRATEGII VYLOUčENÍ LÁTEK CFC A HCFC • REALIZOVAT STRATEGII SBěRU A SKLADOVÁNÍ HALONů • REALIZOVAT STRATEGII PřECHODU NA LÉčIVÉ PřÍPRAVKY NEOBSAHUJÍCÍ CFC (BEZFREONOVÉ LÉčIVÉ PřÍPRAVKY – MDI A PDI) • ZAJISTIT ZNEšKODňOVÁNÍ REGULOVANÝCH LÁTEK CFC A HCFC 4.3.2 ZNOVUZÍSKÁVÁNÍ REGULOVANÝCH LÁTEK Z OBLASTI SERVISU A LIKVIDACE STARÝCH CHLADÍCÍCH ZAřÍZENÍ.
30<s id="79883" desamb="1">Systémy a prvky inženýrsko – technických zařízení úkrytu je nutno navrhnout tak, aby je bylo možno využít i za mírového provozu.
31<s id="152158" desamb="1">Došlo k růstu cen fosilních energetických zdrojů (částečně spojeném i s pádem dolaru), ke zvýšení poptávky po potravinářských rostlinných produktech způsobené zvyšující se životní úrovní v lidnatých asijských státech i jejich novými dietetickými návyky (zvýšená spotřeba masa), k boomu energetických plodin (USA) a legislativnímu prosazení biopaliv v rámci EU (10% energetické základny do 2020), což v nějaké míře soutěží s potravinářským využitím plodin.
32<s id="204394" desamb="1">Často jsou skvrnití a v jejich barvách převládají hnědé, šedavé a zelené tóny (blatnice skvrnitá, ropucha zelená, koroptev, drop atd.).
33<s id="72820" desamb="1">Tabulka 11.1: Sazba základního poplatku za ukládání odpadů Kč/t Kategorie odpadu 2007–2008 od r. 2009 Nebezpečný odpad 1400 1700 Odpad komunální a odpad kategorie ostatní 400 500 Pramen: zákon o odpadech Tabulka 11.2: Sazba rizikového poplatku
34<s id="203427" desamb="1">Převládají kumulativní organické vrstvy obsahující více než 50% organické hmoty.
35<s id="9341" desamb="1">Tloušťka desek je od 10 do 18 mm.
36<s id="68787" desamb="1">Tato zvířata produkují kolem 37,4 mt (mil. tun) exkrementů ročně.
37<s id="82498" desamb="1">Není toho mnoho, a dokonce tím není zaplaceno dobrodiní, které jsem od něho obdržel – ale víc jsem nedokázal.
38<s id="96718" desamb="1">ŠVEHLA, M. Temelínští vytáhli proti Evropě.
39<s id="39485" desamb="1">Je potom možné, že při diskontinuální extrakci extrahujeme vlastně neutrální vodou, neboť kyselina v loužící vodě se po čase zneutralizuje.
40<s id="95046" desamb="1">ŘEZÁČ, J. Péče o genofond je základem zachování zdravé podstaty lesů.
41<s id="50149" desamb="1">Z více než 17 mil. tun dosud zpracovaných odpadů bylo pouze 11 % uloženo na skládky a celých 89 % bylo dále využito na terénní úpravy a na rekultivace skládek a vytěžených důlních děl.
42<s id="41379" desamb="1">FAR (PhAR) – fotosynteticky aktivní záření využívané rostlinami k fotosyntéze.
43<s id="133177">: Implementační akční plán České technologické platformy pro využití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu červen 2011 OBSAH: 1 Souhrn 3 1.1 Mapa zdrojové báze 3 1.2 Centrum kompetence OZE 3 1.3 Lesní těžební zbytky (LTZ) a nehroubí 3 1.4 Rychle rostoucí dřeviny (
44<s id="110535" desamb="1">Spotřeba elektřiny v roce 2005 (tj. před instalací nového šetrného osvětlení) dosáhla 15 793 kWh ročně, od poloviny dubna 2006 do poloviny dubna 2007 (šetrné osvětlení bylo namontováno až v květnu) jen 12 108 kWh.
45<s id="187408" desamb="1">Tyto procesy probíhají zcela samovolně:
46<s id="33004" desamb="1">Ve světě přírody – Organismy a jejich proměny - tvar, barva, růst rostlin, stavba a množení buněk, organismy na Zemi a mimo ni, ve vodě, ve vzduchu, v půdě, organismy jako hrdinové příběhů –
47<s id="170217" desamb="1">ú+Á˙Ů·WŮÚ˙Ű×Ů­Óěň?
48<s id="144180" desamb="1">Slovenský zákon o odpadoch.
49<s id="17372" desamb="1">O tom svědčí i zjištění ČOI - z 224 provedených kontrol bylo zjištěno porušení povinností ve třech ze čtyř kontrolovaných obchodů, konkrétně v 76,3 % z nich.
50<s id="145615" desamb="1">EIA.
51<s id="75584" desamb="1">Provoz letišť je výraznou hygienickou závadou v území především z hlediska hluku.
52<s id="138948" desamb="1">Ochrana ovzduší, 13, 2001, č. 4, s. 1-9. 12 obr.,5 tab.,lit.čet. depozice atmosférická; zátěž kritická; síra; dusík; látka znečišťující ovzduší; Česká republika atmospheric deposition * critical load * sulphur * nitrogen * air pollutant * Czech Republic 0428.
53<s id="206211" desamb="1">Těžba uhelných kalů a jejich energetické využití V 70. – 80. letech minulého století, kdy černouhelné úpravny, zejména úprava uhlí pod 0,5 mm, byly značně poddimenzovány, docházelo k naplavování jemnozrnných uhelných kalů s velkým obsahem uhelné substance na odkaliště.
54<s id="65256" desamb="1">Během lesní těžby se neztrácí jen uhlík, ale také především draslík, který po holoseči může být zredukován až o 40% (Duchesne a Houle, 2008).
55<s id="201539">Ekologické zemědělství
56<s id="197400" desamb="1">Jedná se o reakci podobné tomu, co se odehrává uvnitř Slunce a hvězd.
57<s id="141712" desamb="1">MATYÁŠÍK, T. Jezevci známí i neznámí.
58<s id="159596" desamb="1">BIODEGRADABILllA rozložitelnost (schopnost rozkladu), likvidovatelnost látek biologickými, resp. biochemickými procesy nezatěžujícími životní prostředí BIODIVERZITA biologická rozmanitost, různorodost; rozmanitost organismů na všech úrovních organizace --- druhů, POPULACí, ANTROPOCENÓZi společenstev (BIOCENÓZ).
59<s id="86480" desamb="1">Další možností je, že díky neexistenci deskové tektoniky a s ní spojené vydatné tepelné výměny mezi nitrem planety a jejím okolím dochází k zesilování kůry a litosféry, která se postupem času stane nestabilní a zanoří se do pláště.
60<s id="46746">Rekonstrukce stávajícího polního složiště hnoje a slamáku Sedlec na kompostárnu - Rekonstrukce stávajícího vodohospodářsky zabezpečeného hnojiště a slamáku na kompostárnu pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů.
61<s id="214844" desamb="1">ČVUT Praha.
62<s id="72094" desamb="1">Úbytkem stratosférického ozonu jsou nejvíce postiženy polární oblasti jižní polokoule, tedy Antarktida a přilehlé okraje pevnin (Austrálie a Jižní Ameriky).6 Rovněž bylo zjištěno, že zeslabení ozonové vrstvy postihuje rozsáhlou oblast nad Antarktidou rozlohou srovnatelnou např. s územím USA.
63<s id="94727" desamb="1">Co říkají statistiky.
64<s id="2091">Zdroj: MZe
65<s id="70122" desamb="1">Praktická nezbytnost sladit ekonomický přístup s hledisky ochrany životního prostředí se však v poslední době stává nezbytností a tomu odpovídá i nutnost vytvořit nezbytné přechody mezi disciplínami především prostřednictvím vhodných pojmů. 2.2.1 Vývoj environmentální ekonomie Pro lidstvo je velmi charakteristické, že mnohem dříve, než vznikla environmentální ekonomika (ekonomika ochrany životního prostředí), vznikla ekonomika přírodních zdrojů (neboli ekonomika využívání životního prostředí).
66<s id="125815" desamb="1">Zachování biologického cyklu (biogeochemickécho či biochemického cyklu) živin při úplném krytu půdy stromovou vegetací je základní podmínkou udržení, popřípadě i obnovy úrodnosti tropických půd.
67<s id="16675" desamb="1">Tatáž komise v loňském roce rozhodla o názvu kopernicium (Copernicium) pro prvek s protonovým číslem 112.
68<s id="96686" desamb="1">Mladý svět, 42, 2000, č. 43, s. 6-8. fot. energetika jaderná; elektrárna jaderná; JE Temelín; ČR nuclear energetics * nuclear power plant * NPP Temelín * Czech Republic 1935.
69<s id="85449">I když je mostní konstrukce vypočítána do nejmenších detailů a vyrobena z těch nejlepších materiálů, náhlý zásah živelní pohromy jako je povodeň či zemětřesení jí může překroutit jako tkaničku od bot.
70<s id="100285" desamb="1">Monitoring lesů v České republice.
71<s id="141465" desamb="1">HÁJKOVÁ, P. - HANÁKOVÁ, P. Několik fytocenologických zápisů rašelinné vegetace z přírodních rezervací Borkovická blata a Kozohlůdky.
72<s id="7367">Bastion
73<s id="197281" desamb="1">Ty se znovu využívají pro růst rostlin.
74<s id="111581" desamb="1">Omezení rozšiřování závlahového zemědělství a zvýšení produktivity ve využívání vodních zdrojů.
75<s id="55703">ŠRÁM: Praha patří k městům s nejznečištěnějším ovzduším.
76<s id="118562">povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí,
77<s id="185183" desamb="1">®á�prłĘvü@W9¤(V,rVľr1%0Eôo*>ŕoŢjee€q!
78<s id="26419" desamb="1">Mezi hlavní geografické zručnosti patří např. orientace v prostoru, práce s mapou, pozorování krajiny, měření a zaznamenávání dat a informací rozmanitým způsobem (mapování, zhotovení náčrtku území, fotografování, realizace ankety, řízeného rozhovoru či dotazníkové šetření).
79<s id="51372" desamb="1">Vliv zanedbatelný.
80<s id="7918">Fotovoltaický panel
81<s id="188962" desamb="1">V tomto případě je jedno, jestli se mění hladina nebo naopak výška pevniny.
82<s id="69141" desamb="1">Jaime Munoz Úvod.
83<s id="137717" desamb="1">Listopad je období většinou pošmourného, ale často i docela teplého počasí, které se může rychle zvrtnout na zimní počasí.
84<s id="55677" desamb="1">V Německu větrná energetika zaměstnává 35 000 lidí [6].
85<s id="85485" desamb="1">Záhadu nyní vyřešili biologové z Kalifornské univerzity, kteří zkoumali nezmary Hydra magnipapillata.
86<s id="178777" desamb="1">#ry¦:×ÖPülř}iáŤ2űĶ÷şbÍd‹kumsŞ®ÓÎŐÁ*LąVÚGĹ|VĹPÍŞË'$ťî›
87<s id="37705" desamb="1">Jednotlivá pásma zcela logicky vyžadují rozdílný přístup k využití a dalšímu rozvoji území.
88<s id="109085">"m) uděluje a zrušuje pověření k provádění autorizace.".
89<s id="196989" desamb="1">Stimulem pro práci v ČR se staly i závěry globálního projektu Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005), v nichž byly definovány tzv. podpůrné, zásobovací, regulační a kulturní služby ekosystémů.
90<s id="18710" desamb="1">Přes 3,5 metru dlouhá termonukleární bomba vážící 3500 kilogramů obsahuje 180 kilogramů vysoce výbušné látky a stejné množství uranu.
91<s id="61205" desamb="1">Po uvedení záměru do provozu budou zdrojem znečišťování ovzduší emise z dopravy, které budou odpovídat stávajícím hodnotám.
92<s id="165439" desamb="1">Áˇ‘�Yal,ŃX™ôŠ©)H› 7rő€éM'ęĺËŠź+i];Gu(\)ĘŐsßW`
93<s id="74711" desamb="1">Rozvíjení sluchového vnímání Osobnostní a sociální výchova • Noty, stupnice, intervaly. • Práce s notovým materiálem při hudební činnosti během celého školního roku. • Lidové tance, moderní tanec. • Taktování jednoduchých taktů. • Využití Orffova instrumentáře. • Poslech skladeb z různých období (vokální, instrumentální, duchovní, světská hudba, typické hudební formy).
94<s id="206520" desamb="1">Především je nutno vrty pro docílení správné funkce neustále „dolaďovat“ (posouvat trubku a kontrolovat zapuštění), což vyžaduje častější přítomnost sanační osádky na lokalitě.
95<s id="146636">Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
96<s id="171068" desamb="1">ęţ(ţÇŇ5L˙ax—ţ'Űš·ýK𶳯çţFZôť.ĂţŤCÂżeł·ľ‡Pń–Łkă=MŐ>Áý±â#KŃőŤ_TţÉţÝţßÖµ?
97<s id="86963" desamb="1">→ podle zprávy Naše společná budoucnost TUR je takový rozvoj, při němž bude současná generace uspokojovat své potřeby tak, aby neomezila možnosti příštích generací uspokojovat potřeby jejich → podle zákona ČR o životním prostředí TUR je takový rozvoj společnosti, který současným i budoucím generacím
98<s id="194286" desamb="1">Uvedené základní životodárné procesy ekosystém nejsou ve významn jší mí e nahraditelné technickými procesy.
99<s id="57304" desamb="1">Oxidační katalyzátor Oxidační katalyzátor pracuje s přebytkem vzduchu a přeměňuje pomocí oxidace (tj. spalování) oxid uhelnatý a uhlovodíky na vodní páru a oxid uhličitý.
100<s id="79375" desamb="1">Konfigurace terénu neumožní odkanalizovat celou plochu, proto je navržené sociální zařízení areálu nutno situovat v dosahu této kanalizace.
101<s id="46892">Ve zkratce:
102<s id="19356">"Do konce zimy bychom chtěli mít všechna povolení včetně stavebního a finanční zajištění.
103<s id="51345" desamb="1">Pro tuto skupinu je korekce 0 dB.
104<s id="65982" desamb="1">Některé obytné čtvrti byly vyhlášeny za zóny bez kouře.
105<s id="19326" desamb="1">Více informací naleznete na oficiálních stránkách.
106<s id="140411" desamb="1">DERCO, J. - KOVÁCS, A. Odstraňovanie nutrientov v aktivácii s časovou segregáciou.
107<s id="92845" desamb="1">ŠPALEK, P. Technická normalizace v oboru kanalizace.
108<s id="49693" desamb="1">Zvýšené množství živin v půdě a ve vodě totiž zásadně mění vodní i suchozemské biotopy - obecně se dá říct, že vše výrazně rychle zarůstá agresivními druhy bylin a travin.
109<s id="98526" desamb="1">Odpady, 10, 2000, č. 1, s. 20. legislativa; odpady nebezpečné; zpracování biologické; sanace; sorpce; látka ropná legislation * hazardous waste * biological treatment * remediation * sorption * oil product Tepelné zpracování odpadů 2709.
110<s id="190497">Řízená skládka je technické zařízení určené k ukládání určitých druhů odpadů za daných technických a provozních podmínek, a při průběžné kontrole jejich vlivu na životní prostředí.
111<s id="24508" desamb="1">Úvahy o vztahu současné ekologie a ekonomiky a projevech tohoto vztahu v různých částech světa.
112<s id="108261">(3) Opatření při nebezpečí povodně a za povodně jsou
113<s id="111902" desamb="1">Stav kvality ovzduší.
114<s id="213907">Pro účely získávání biomasy pro energii se všeobecně doporučuje zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin, zejména topolů a vrb, jak již bylo uvedeno.
115<s id="66426" desamb="1">Každý, komu došel v nádrži benzín, poznal na vlastní kůži, jak se ze snadno ovladatelné tuny oceli a plastu stane nemohoucí předmět, který se jen velmi obtížně dotlačí k nejbližší benzínové pumpě.
116<s id="183488" desamb="1">ł!
117<s id="95334" desamb="1">Fórum architektury a stavitelství, 8, 2000, č. 9/10, s. 12-14. 4 fot., 3 mp. krajina zemědělská; změna krajiny; rozvoj krajiny; struktura krajiny agricultural landscape * landscape change * landscape development * landscape pattern 1339.
118<s id="214049">Mezi další závažné problémy patří znečištění světových moří (havárie tankerů, ukládání odpadů do moře).
119<s id="130848" desamb="1">Pri rozkladu mrtvé hmoty uvolnují rozkladaci anorganické formy dusíku (NO3- a NH4+), které mohou rostliny opet prijímat; plynný dusík se z rozkladu uvolnuje zpet do ovzduší.
120<s id="165543" desamb="1">Ľtů†d´yˇäçEăř¬qŘ_Ě–ĆWo]ÝÜÜR/™ăĂ#E‘©nIŃ_»vgqeíĽŮŮ}uđ»ßün
121<s id="209918" desamb="1">Příčiny vzniku odpadů a odpadové hospodářství Veškerá lidská činnost je doprovázena vznikem odpadů.
122<s id="207112" desamb="1">Na tvorbu fytomasy však působí i takové vnější faktory, které nemůžeme efektivně ovlivňovat.
123<s id="33186" desamb="1">V těchto činnostech se výtvarná výchova v mnoha ohledech propojuje s dramatickou výchovou, účinek těchto prostředků nemusí končit u vizuálního vyjádření.
124<s id="85371" desamb="1">Který se stal jednou z nejvýraznějších českých reklam vůbec.
125<s id="72625" desamb="1">Statistická ročenka životního prostředí ČR 2006, 2007, 2008 [on-line] [cit. 2010-9- 12], dostupné na: <http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/2005-09>.
126<s id="3166" desamb="1">V praxi ovšem platí heslo co člověk, to názor.
127<s id="100094" desamb="1">VOHLÍDAL, O. Multimediální školící program pro otázky životního prostředí.
128<s id="27706" desamb="1">Grafy vývoje početnosti jednotlivých druhů jsou přístupné na jpsp.birds.cz/vysledky.php. „Rok 2011 nepřinesl pozitivní překvapení,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. „Ptáků u nás stále ubývá, nejhůře jsou na tom ptáci zemědělské krajiny a nezdá se, že by se dařilo negativní trend zastavit.
129<s id="210205" desamb="1">Při esterifikaci dochází působením jednoduchých alkoholů (ethanol, methanol) za přítomnosti vhodného katalyzátoru (hydroxid draselný, sodný) k záměně glycerinu alkoholem a jeho vazbě se zbytkem mastné kyseliny na estery.
130<s id="180092" desamb="1">č)¦ęÓL X/nâO˛( Ď ŹveUŚ“Ľ|¤ŚddgŰf=Uđž±âŮŢçÇ–ĐÄ%Ô
131<s id="96823" desamb="1">MALÍNSKÝ, J. Zemní plyn v životním prostředí.
132<s id="61457">Tropický deštný les představuje zonobiom v oblastech tropického perhumidního a humidního klimatu.
133<s id="116837">I obyčejní lidé mohou napomoci k zmírnění problému globálního oteplování následujícími činnostmi:- zajistit maximálně účinné využití energie ve svém domově – dobrou izolací proti chladu v zimě a horku v létě a používáním spotřebičů s vysokou energetickou účinností- zajistit maximální úsporu energie např. kontrolou, zda
134<s id="159462" desamb="1">Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním.
135<s id="213979" desamb="1">V tomto směru se snažíme využívat spolupráci s Evropskou asociací - AE Biom, / prostřednictvím CZ Biom/ a zkušeností vyspělých evropských států, kde je již rozvoj fytoenergetiky na vysokém stupni.
136<s id="81108">Zásada číslo 5: NEBOJTE SE JÍT DO RIZIKA ... Kdo nic nevsadí, nic nevyhraje.
137<s id="186132" desamb="1">Kő=ěż7 ˝ppt/slides/_rels/slide5.xml.relsPK-!
138<s id="206628" desamb="1">V prvním stupni srážení se po přídavku hydroxidu vápenatého (vápenné suspenze) vysráží arzeničnan vápenatý.
139<s id="122547" desamb="1">, adsorpce z vodní páry; dekontaminace emisí vzduchu a plynů: | |biofiltrace, vysokoenergetické rozklady Literatura R.D. Norris: | |Handbook of Bioremediation.
140<s id="161751" desamb="1">ŮA¨ľŁŞo⽺Đ|Căxµ4qË-śv¬°B©ö�<Ćšk‰€*ř«Ŕ^đ
141<s id="149230">Dekontaminační plocha na odvalu Dolu Jan Šverma - Závěrem lze konstatovat, že všechny podmínky stanovené zákonem a vyhláškou č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí byly splněny. (zveřejněno: 17. června 2005)
142<s id="2480">(1)Oprávněnou osobou podle tohoto zákona je fyzická osoba, které podle § 13 odst. 2 nebo 3 zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech1) vzniklo právo na vypořádání majetkového podílu a tento podíl jí do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyl řádně vypořádán.
143<s id="30215" desamb="1">Jehličnatý les- Druh lesa, v němž rostou pouze stromy nebo keře, například smrky či borovice, jež mají místo listů jehličí.
144<s id="108258">f) organizační a technická příprava,
145<s id="150376" desamb="1">Vzhledem k tomu, že rekreační využívání území i v souladu se závěry územní studie Jeseníky není příliš vysoké, neboť leží stranou hlavních rekreačních zájmů, ale má předpoklady a mnoho možností zejména pro pěší turistiku, běžecké lyžování, cykloturistiku, řeší územní plán nové zastavitelné plochy sportu a rekreace.
146<s id="159755" desamb="1">Pod pojmem entropie se rovněž rozumí množství nevyužitelné energie v systému, resp. míra degradace energie z koncentrované do rozptýlené formy.
147<s id="48406">438,9 t
148<s id="93725" desamb="1">KURFUERST, J. Stanovení emisních faktorů stopových znečišťujících látek s využitím statistických metod.
149<s id="115909" desamb="1">Pokud se umělý odchov podaří, nastává úplně jiný problém a to kam umístit dospělé zvíře, které je zvyklé na lidi.
150<s id="129530" desamb="1">Variogram zkoumá rozptyl regionalizovaných proměnných jako funkci jejich vzdáleností a orientace.
151<s id="196820" desamb="1">Multispektrální družicové snímky, které jsou pořízeny za slunných letních dnů, ukazují zda na konkrétním povrchu se vyskytuje relativně přirozený či antropogenizovaný povrch.
152<s id="48092">Počet kreditů: 0 + 2
153<s id="60037" desamb="1">Dichroman je mnohem účinnější oxidační činidlo než manganistan draselný.
154<s id="437" desamb="1">Zoologie 273.
155<s id="212643" desamb="1">Stratosférický ozon tvoří většinu ozonové vrstvy naší planety a působí jako filtr ultrafialového slunečního záření a chrání tak život na Zemi před jeho škodlivými účinky.
156<s id="117800">zamezení nebo omezení vstupů nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek do těchto vod a zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod,
157<s id="171990" desamb="1">äxŇt“˙p_ú™xďŻ^ţw˙€źOM}<ŘWŚ4mÂO†ţ›íşĄâŹý«^ąűQ±ż
158<s id="191616" desamb="1">Analogicky proto překládá termín „Femelschlagbetrieb“ jako „hospodářství kotlíkovité pasečné“.
159<s id="97800" desamb="1">Odpadové fórum, 2000, č. 1, s. 20-21. 3 tab. evidence odpadů; nakládání s odpady; osoba oprávněná; katalog odpadů; produkce odpadů; množství odpadů; ČR waste registration * waste handling * person entitled * catalogue of wastes * waste production * waste volume * Czech Republic 2412.
160<s id="68989" desamb="1">Všechna zařízení jsou řízena pomocí centrálního počítače automaticky, v případě nestandardních operací je možné i manuální nastavení.
161<s id="32454" desamb="1">Pěstitelské práce 231 8.
162<s id="145087" desamb="1">Odpadové fórum, 2001, č. 2, s. 13. fot. drtič odpadů; odpady stavební; Praha; Česká republika refuse shredder * building waste * capital * Prague * Czech Republic Toxické odpady 3164.
163<s id="133090" desamb="1">Tato přírodní bariéra je však i nadále jedním z nejproduktivnějších ekologických společenství na světě podobně jako tropické pralesy.
164<s id="67180" desamb="1">Využívá se jen asi 12 % odpadků [1].
165<s id="101101" desamb="1">Další slogan vlády je "nejdříve ekonomika, potom ekologie".
166<s id="109217">16.
167<s id="28496" desamb="1">Byly nastíněny experimenty, které svědčí o existenci vnímání magnetického pole.
168<s id="125066" desamb="1">Přínos rekultivací O přínosu rekultivací není pochyb.
169<s id="195267" desamb="1">Aby bylo možno toho dosáhnout, je nutno v eské republice vytvo it nová pracovní místa diverzifikací inností mimo zem d lství a zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech.
170<s id="122092" desamb="1">Each lecture is | |followed by practical demonstration of fossil material samples. | |Sylabus | |1.
171<s id="46652">Čáslav-intenzifikace ČOV - Záměr intenzifikace ČOV má charakter ekologické stavby realizované na území současného areálu ČOV.
172<s id="193236" desamb="1">Takových míst není mezi příslušníky vysoce prošlechtěných plemen mnoho.
173<s id="141358" desamb="1">MATUŠKA, J. Udělení zvláštního uznání Rady Evropy Správě CHKO Pálava.
174<s id="17803" desamb="1">Je to také jediné úplné zatmění Měsíce, které budeme moci z našeho území pozorovat až do roku 2015.
175<s id="113896" desamb="1">Formy dormance: Kviescence – je nejčastější a nejjednodušší forma dormance, kdy do klidové fáze přechází živočich bezprostředně následkem změn vnějších podmínek (zkracování dne, snížení teplot) bez ohledu na roční dobu.
176<s id="143808" desamb="1">Myslivost, 49, 2001, č. 1, s. 16-17. jelen evropský; Cervus elaphus; choroba zvířat; management zvěře red deer * Cervus elaphus * animal disease * game management 381 2642.
177<s id="214805" desamb="1">Pro zajištění komplexní nabídky služeb společnosti určených k odstraňování ekologických zátěží byla vytvořena skupina odborných pracovníků pro řízení a provádění geologického průzkumu znečištění horninového prostředí, zpracování projektů účinných sanačních zásahů a organizaci technických prácí na sanovaných lokalitách až do odstranění ekologických problémů vč. zajištění kontrolního sledování lokality po ukončení sanačního zásahu.
178<s id="97096" desamb="1">FLORA, M. Základní principy lesního práva v sousedních zemích [15.] [Spolkové republice Německo, Rakousku, Polsku, Slovensku]. 15. část - Úprava některých dalších otázek.
179<s id="83855" desamb="1">V případě, že by poslanci takový návrh zákona schválili, ale přitom národní park oficiálně nezrušili, půjde o takzavný etiketní podvod.“
180<s id="126396">Řešení
181<s id="143281" desamb="1">KRAMÁR, T. Jaderné elektrárny neprohrávají.
182<s id="2652" desamb="1">Nepodařilo se to zatím méně než 100 podnikům z nich.
183<s id="59228" desamb="1">Na této lokalitě bylo provedeno porovnání půdních vlastností na základě bonitace ze 70. let 20. století a po aktualizaci v roce 2013.
184<s id="5901" desamb="1">Každý z těchto okruhů obsahuje očekávané výstupy a učivo.
185<s id="94813" desamb="1">CIKRT, T. Co si mohou dovolit malé obce.
186<s id="26675" desamb="1">Projekt je rozdělen do čtyř částí, které v následujícím textu stručně popisuji: 1.
187<s id="114151" desamb="1">Dělí se na emigraci, vystěhování z prostoru obývaného danou populací a na imigraci, přistěhování do prostoru populace.
188<s id="211789">Vedoucí prací: doc. Janoš, Ing. Richter, Ing. Kříženecká, Ing. Buchtová, Ing. Rýznarová, Ing. Balej, Ing. Šulc
189<s id="195478" desamb="1">Týká se právních norem Spole enství, které jsou nov zavád ny do vnitrostátní právní úpravy a stanovují pro zem d lskou praxi nové povinnosti nebo omezení.
190<s id="189151">Ekologická rovnováha
191<s id="215349" desamb="1">V některých případech tak došlo k vymezení erozní ohroženosti i na plochách, které ohroženy nejsou.
192<s id="44416" desamb="1">Způsob výpočtu teoretické spotřeby kompostů a mulčovacích materiálů V prvé řadě je třeba zdůraznit, že se jedná o teoretickou potřebu, neboť existují i alternativní metody, jak celou problematiku rekultivací řešit.
193<s id="122005" desamb="1">Fluida a cementace. | |4.
194<s id="148474">• podle základních fyzikálních vlastností:
195<s id="75208" desamb="1">Krajinova posluchárna, Benátská 2 II. mezipatro.
196<s id="146824">Ekologické si myslím by mělo být šetrnější k přírodě.
197<s id="89971" desamb="1">Do rhizoidů játrovek vrůstají hyfy hub, které mohou zároveň tvořit i ektomykorhizu s okolními rostlinami.
198<s id="200000" desamb="1">Důležitým úkolem , který zde řešíme , je určování objemů zemních prací.
199<s id="40644" desamb="1">Nejsou zastoupena ani stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. oligotrofní rašeliniště, kyselá xerothermní stanoviště původních písčin, případně vysychavá lada na hadcích, vápencích atp., ani stanoviště zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů, vyžadujících velmi specifické podmínky z hlediska hydrických či trofických poměrů stanoviště.
200<s id="24933" desamb="1">Lit. 3.
201<s id="212635" desamb="1">Jev přirozený, ale lidé přinášejí do ovzduší více plynů.
202<s id="172956" desamb="1">°őm'Ţińx«áĎÂýJŻ<9ýĄŕ˙ř>ëĹů˙@ţĐţÔţÇý˛GOçXVz§†îĽá]bÖňë=?
203<s id="97022" desamb="1">PRUGAR, J. Kvalita ekologicky pěstované zeleniny.
204<s id="3860" desamb="1">Úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysoké školy různého zaměření se v posledních letech pohybuje mezi 90 – 100% ze všech maturantů.
205<s id="101803" desamb="1">Duplicitní vlastnictví lze rovněž vyřešit v rámci probíhajících pozemkových úprav.
206<s id="212537">Kurz se zabývá rozborem tzv. hodnotových příčin ekologické krize a hledáním řešení, která jsou založena na změně lidských hodnot a způsobu života.
207<s id="188799">3
208<s id="184142" desamb="1">bë›�ŃŐŚBtO_ťĎd,“(\)Ňč#—»ż»Ą«ČŁzŮçXňA¦…/Íz¬t›
209<s id="165479" desamb="1">˙/˙yyqNUg'Ç‚'{Çżţ»ß|űů7Ďź<U3¤aŻs|v¬o?
210<s id="155379" desamb="1">Rekultivace rašelinových dolů představuje mnoho speciálních problémů.
211<s id="130116" desamb="1">ÚHÚL, Brandýs nad Labem, 2002.
212<s id="145461" desamb="1">Hygiena, 46, 2001, č. 2, s. 94-99. 2 tab.,10 lit. bydlení; sídliště; budova panelová; hlučnost; prostředí staveb housing * housing estate * prefabricated building * loudness * built environment 3320.
213<s id="77562" desamb="1">Geologicky je území tvořeno převážně kyselými horninami s nízkým obsahem živin (ruly, svory, fylity).
214<s id="51299" desamb="1">Provedený výpočet dokládá, že etapa výstavby nebude znamenat překračování vypočteného limitu pro etapu výstavby pro 7 hodinovou dobu trvání hlučných operací, respektive 60 dB pro 14 hodinovou dobu trvání zemních prací Provoz Mezi zdravotní rizika obalovny, mimo dopravy spojené s provozem, je
215<s id="204359" desamb="1">Těžiště výskytu těchto druhově bohatých luk je na jižní hranici Labských pískovců při přechodu do Českého středohoří.
216<s id="97352" desamb="1">Evropské standardy ekologického chování do českých podniků.
217<s id="37484" desamb="1">Loubová, J. a kol.(1995): Mezi Botičem a Rokytkou.
218<s id="186693" desamb="1">Biologické procesy jsou zvláště vhodné pro půdy s nízkým obsahem kontaminantů.
219<s id="98277" desamb="1">Současná situace na trhu sběrového papíru v České republice.
220<s id="211633" desamb="1">Odtok vyčištěné odpadní vody se zavedením ozonizace významně nezmění [3].
221<s id="181459" desamb="1">Gn�Ő±�8fŇC(z<uŠôŃg·‰”u•ů’tz1,c(ĚíY¤
222<s id="62525" desamb="1">Vlákna minerální vlny jsou biologicky odbouratelná, po instalaci se tato vlákna nebo pevné částice do ovzduší neuvolňují.
223<s id="137208" desamb="1">Četba a rozbor díla. notebooky - učitel seznámí ţáky s obsahem vyučovací hodiny; - ţáci si připraví notebooky a otevřou si sloţku Josef Čapek; - ţáci probírají téma na výukovém listu s pomocí učitele; - ţáci si výukový list nalepí do sešitu; - učitel seznámí ţáky s pracovním listem a s jednotlivými úkoly; - ţáci samostatně nebo s pomocí učitele vyplňují pracovní list; - ţáci společně s učitelem vyhodnocují pracovní list; Rozvoj slovní zásoby.
224<s id="191894" desamb="1">Má tedy tato seč v pokročilém stadiu tři fáze: skupinovité uvolnění na úzkém pruhu lesa, další uvolnění těžebního pruhu pod porostem a začátek uvolnění na dalším pruhu, seč domýtná na pruhu prvním, uvolnění porostu na pruhu druhém a seč přípravná na pruhu třetím.
225<s id="39651" desamb="1">Uvolnění se provádí opět buď tepelnou desorpcí nebo pomocí rozpouštědla.
226<s id="43745" desamb="1">Bioodpad z veřejného stravování je vhodné využívat v bioplynových stanicích. • bioodpad z domácností Základem odděleně sbíraného biodpadu z domácností jsou běžné kuchyňské odpady.
227<s id="212817" desamb="1">Voda obsažené v těchto půdách je postupně splavována s průmyslovými hnojivy a pesticidy do vodních toků – tj. saturace vodních toků nežádoucími látkami. ü Množství půdy na zemi je limitováno plochou pevniny.
228<s id="131602" desamb="1">Např. Sahara se posouvá k jihu, ročně se rozroste asi o 20km.
229<s id="146858">ano - neroztříděný odpad jinak skončí na skládkách
230<s id="136840">Výbava:
231<s id="135222">Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.: Se stanoviskem souhlasím.
232<s id="108788" desamb="1">Nutné náklady spojené s uloženými opatřeními může vodoprávní úřad požadovat na tom, kdo mimořádné omezení nebo znemožnění odběrů způsobil.
233<s id="173070" desamb="1">—«ĽĄŃĘ+ďŚ_篩§üĂ]Źř.ŹuŞ^^j–zçöLJü/ńÇžűM×Ř~Ůŕý#űcÁţäç_˙Š“ű'ţűŚ×Ň˙Ű<9ńÇšÄ�űű?
234<s id="81822" desamb="1">Registr FO, který eviduje záznamy o fyzických osobách - spotřebitelích, tak obsahoval ke konci roku 2011 celkem 1,95 milionu záznamů.
235<s id="150689" desamb="1">Koncepce je základním programem MŽP k zabezpečení celé oblasti environmentální osvěty, vzdělávání a výchovy.
236<s id="109935" desamb="1">Plán odpadového hospodářství ČR - základní koncepční dokument - plán odpadového hospodářství mají povinnost zpracovat pouze ti původci, kteří ročně alespoň 10t nebezpečného nebo 1000t ostatního odpadu Pojem odpad, Kategorizace a evidence odpadů - základní pojem odpadového hospodářství - = každá movitá
237<s id="114106" desamb="1">Obrázek 6: Koloběh fosforu 35 1.8 POPULAČNÍ EKOLOGIE Populace je soubor všech jedinců téhož druhu vyskytujících se v určitém prostoru.
238<s id="127115">Mezinárodní veletrh pro ekologii se bude konat 27. - 31. května 1998 - na výstavišti Strahov.
239<s id="92605" desamb="1">UNDP; Centrum pro otázky životního prostředí UK; rozvoj udržitelný; ČR; ruch cestovní; vliv na ŽP UNDP * Charles University Environment Centre * sustainable development * Czech Republic * tourism * environmental impact 25 0158.
240<s id="20586" desamb="1">Náš výzkum odhalil značné riziko, že tyto řasy budou kontaminované.
241<s id="99041" desamb="1">Rodina a škola, 47, 2000, č. 12, s. 24. ekologie domácnosti; odpady domovní; třídění odpadů; nádoba na odpady household ecology * household waste * waste sorting * waste container Ekologické poradenství 2937.
242<s id="93857" desamb="1">Příručka EEB o vodohospodářské politice EU podle Rámcové směrnice o vodě. 1.vyd.
243<s id="134899" desamb="1">IUR: Ohrožené druhy. 89.
244<s id="37438" desamb="1">Praha.
245<s id="99180" desamb="1">Věstník Ministerstva životního prostředí, 10, 2000, č. 12, s. 1. sdělení MŽP; osvědčení kvalifikační; autorizace; látka chemická; přípravek chemický; seznam osob pověřených; ČR Notification of MoE * certification * authorisation * chemical substance * chemical preparation * list of persons authorized * Czech Republic 2999.
246<s id="67037" desamb="1">Dalším velmi znepokojujícím jevem je vysoký rozvoj dopravy, který s sebou nese zvyšující se emise výfukových plynů, oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a tvorbu přízemního ozonu.
247<s id="52261">Licence | Všechna práva vyhrazena.
248<s id="152316" desamb="1">Mimo tradičních surovin jako jsou obilní a řepková sláma, dřevní odpad, sběrový papír apod. bude třeba pro rozvoj oboru zajistit možnost náhrady vedlejších produktů vhodnou cíleně pěstovanou biomasou (např. ozdobnice čínská, chrastice, šťovík Uteuša, rychle rostoucí dřeviny apod.).
249<s id="42066" desamb="1">Nevýhodou je náročnost na investice a konstrukci.
250<s id="26586" desamb="1">Romantická stavba pripomínala bájný příběh Ovídiových Proměn.
251<s id="81020" desamb="1">Jako dodatečná opatření doporučuje MMF důchodovým fondům, aby zřídily rezervy anebo zahájily vydání dluhopisů, jejichž výnosnost bude záležet na délce života v zemi.
252<s id="6172" desamb="1">Integruje také tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a sociálních souvislostech, Environmentální výchova, Multikulturní výchova a Mediální výchova.
253<s id="45065" desamb="1">V petrochemickém průmyslu jsou však názory poněkud odlišné.
254<s id="98568" desamb="1">Svět balení, 2000, č. 4, s. 27. 1 tab. sběr odpadů; značení obalů; odpady z obalů; poplatek; ČR waste collection * packaging labelling * packaging waste * charge * Czech Republic 401 2727.
255<s id="30069" desamb="1">Fykocyanin- Modré barvivo sinic, ruduch a skrytěnek.
256<s id="124200">Internetovské stránky Krajského úřadu kraje Vysočina
257<s id="202166" desamb="1">V širším smyslu princip integrované ochrany znamená, že se k dopadům na životní prostředí musí přihlížet i při navrhování a provádění ostatních politik ES.
258<s id="99919" desamb="1">Celkové hodnocení 5. environmentálního akčního programu a dalších programů.
259<s id="198397" desamb="1">My však máme tendenci dívat se na ně jako na zbytečnou veteš, a to zpravidla jenom proto, že nás nenapadá, jak by se daly momentálně výhodně zpeněžit.
260<s id="199279" desamb="1">Původce odpadů, kategorie N, který prokáže stejnou technologii, při které odpad vzniká a má stále stejné zařízení dle katalogu odpadů, předkládá rozbor odpadů na dobu jednoho roku a u odpadu kategorie 0 na dobu 2 let.
261<s id="95033" desamb="1">Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice. 1.vyd.
262<s id="28950" desamb="1">Arboretum Křtiny je v průběhu roku zpřístupněno veřejnosti vždy jeden den v týdnu – v sobotu, a to po celé vegetační období mezi Dny otevřených dveří, které jsou pořádány na konci měsíce května a na začátku měsíce října.
263<s id="52393" desamb="1">Jako minerální materiál se používá přírodní kamenivo (písek, štěrk), drcené kamenivo a vápencová kamenná moučka - filer.
264<s id="91746" desamb="1">Například 3D model dává ucelenější a přehlednější obrázek o stoku kapek, ploše povodí i o ostatních erozních parametrech.
265<s id="32619" desamb="1">Významným rysem tohoto přístupu k hodnocení je posilování kladného vztahu žáků k vlastnímu vzdělávání, oceňování jejich pozitivních projevů, respektování přirozených rozdílů ve způsobu učení i podněcování a podporování jejich individuálních rozvojových možností.
266<s id="136679">Hesla:
267<s id="48302" desamb="1">Nově přibyla lokalita Rochůs s výměrou 70 ha, mající obrovský biologický potenciál.
268<s id="79296" desamb="1">Rozvodná síť bude zásobovat tuto lokalitu v jednom tlakovém pásmu. d) Závěr Z provedených bilancí potřeb pitné vody pro vodovodní systém Rýmařova nevychází potřeba výstavby nové akumulace.
269<s id="59587" desamb="1">Bude věnována problematice energií, úspory tepla a vody, úklidu a dopravy.
270<s id="206576" desamb="1">Objem ošetřované podzemní vody byl přibližně 600 m3.
271<s id="22592" desamb="1">V neolitu (mladší doba kamenná, ve střední Evropě asi 8. – 7. tisíciletí př. n. l.) se člověk usadil, přestal být kočovným lovcem a sběračem a začal zakládat sídla, obdělávat půdu a pěstovat rostliny.
272<s id="108503">f) manipulují na vodních dílech v mezích schváleného manipulačního řádu tak, aby se snížilo nebezpečí povodňových škod; přitom dbají pokynů vodohospodářského dispečinku příslušného správce povodí,
273<s id="51982" desamb="1">Skutečnost je ale taková, že tropy už v Evropě dávno jsou, jen o nich málokdo ví.
274<s id="107472">3. k využívání jejich energetického potenciálu,
275<s id="113038" desamb="1">Informatorium 3-8, 7, 2000, č. 10, s. 20.
276<s id="113985" desamb="1">Jeho obsah klesá s vyšší teplotou vody, s přítomností soli ve vodě a při hnilobných procesech, kdy je spotřebováván.
277<s id="133827" desamb="1">Hlavními dodavateli technologií jsou firmy ICI a Lurgi.
278<s id="193200" desamb="1">Po dlouhých diskusích tedy bylo osm texaských samic vysazeno na jihu Floridy a ochránci přírody s napětím pozorovali jejich osudy.
279<s id="41286" desamb="1">Její využití je především v balneologii. akratoterma – má podobné charakteristiky jako akratopega.
280<s id="50750" desamb="1">Jedná se o výrobky na bázi řepkového oleje.
281<s id="70343" desamb="1">Zajímavým partnerem pro implementaci zásad strategického udržitelného rozvoje v začínajících podnicích se zdají být podnikatelské inkubátory.
282<s id="113719" desamb="1">Zhruba v 17. století se do popředí dostala populační ekologie zabývající se růstem populace člověka i zvířat.
283<s id="137947" desamb="1">Jubilejní veletrh životního prostředí ENVIBRNO.
284<s id="213177" desamb="1">Na každém čtverečním milimetru listu je padesát až sto průduchů, tedy na jediném stromu několik miliard, a ty řídí výdej vodní páry podle teploty, podle obsahu dostupné vody v listech i v půdě a okolním ovzduší a pochopitelně podle příkonu slunečního záření.
285<s id="127843" desamb="1">Prodej náhradních a servisních dílů.
286<s id="102247" desamb="1">Procházka F., 2001: Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy.
287<s id="186498">• skupina S – nebezpečný odpad určená pro nebezpečné odpady.
288<s id="106472" desamb="1">Komunitné kompostovisko Kokšov - Bakša 15 Komunitné kompostovisko Košice Palárikovo ZŠ v Lúčenci 16 Aktivity: • • • • • • • • • • • • • • Pripravili sme pre občanov anketu – dotazník o kompostovaní, v ktorej sa mohli vyjadriť, či
289<s id="9189">Prvek, který vznikne zvýšením vnější zdi budovy nad strop nejvyššího podlaží.
290<s id="154563" desamb="1">Kde toho nelze dosáhnout, neměl by být pozemek vložen do rezervy.
291<s id="64492" desamb="1">Mohou být odstaveny celé říční meandry, které se stanou mrtvými rameny se stojatou vodou.
292<s id="179015" desamb="1">…ÝIt×·Wˇůü±8(\)'O.xÍ$®­n÷ó=găφ đÄëT“ÂşVĄŻYęÖ
293<s id="47943" desamb="1">Automobilky se teď musí změnit.
294<s id="159743" desamb="1">Tento teoretický pojem není správné .ztotožňovat s obsahově odlišným termínem BIOTOP.
295<s id="148938" desamb="1">Veškerá realizace záměru bude probíhat uvnitř stávajícího areálu. (zveřejněno: 15. ledna 2007)
296<s id="29756" desamb="1">Třetí část – vyhodnocení – proběhne v učebně.
297<s id="206863" desamb="1">Ta část provozovatelů, která s nemalým úsilím do certifikace investovala a byla by schopna její podmínky nyní splnit, si ve výsledku po vypuštění povinnosti snad může namalovat o certifikaci reklamní obrázek.
298<s id="210770" desamb="1">Nyní je jen na nás, jak této možnosti využijeme a nebo zda budeme nadále znečišťovat naše okolí a poškozovat životní prostředí.
299<s id="132849" desamb="1">Příkladem parazita a hostitele jsou tasemnice a obratlovci, motolice a savci, lumčíci a motýli atd. 2.2.2 Biocenózy Biocenózu neboli společenstvo jsme si definovali jako soubor populací různých druhů v jednom prostoru biotopů.
300<s id="189323" desamb="1">Reflexe a transmise představují záření využitelné pro další fotosynteticky aktivní orgány a organizmy.
301<s id="21316" desamb="1">Jiné byly umístěné v tůních s obojživelníky.
302<s id="38651" desamb="1">Mívají stejná znaménka na rozdíl od nahodilých chyb.
303<s id="181483" desamb="1">dž«ŚˇkĂĆé —§ČM‚ŃČxJMÂĺSZ&ˇ?
304<s id="139469" desamb="1">KRIŠ, J. - BRTKO, J. Zameranie vedy a výskumu vo vodnom hospodárstve v novom tisícročí.
305<s id="207919">Kompetence sociální a personální
306<s id="26038" desamb="1">Méně známá je jeho činnost teoretická, literární a překladatelská (je mj. autorem jednoho z překladů knihy Tři muži ve člunu).[17] Kolem roku 1360 se v ORP Trhové Sviny 47 narodil husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.
307<s id="131663" desamb="1">Stačí to však?
308<s id="45704">■
309<s id="113700">17
310<s id="105921" desamb="1">Ve srovnání s tím produkce z recyklovaného hliníku vyžaduje pouze 9 GJ/t, a šetří tak asi 96 % energie.
311<s id="198769" desamb="1">Z ptáků zde žijí například chřástalové, cvrčilky, strnad rákosní, loví zde čápi.
312<s id="72333" desamb="1">Mezi ostatní znečišťující látky patří látky I. a II. třídy, které jsou dále specifikovány.
313<s id="98785" desamb="1">Praktická aplikace při kontaminaci chlorovanými uhlovodíky.
314<s id="136019">Kolektiv autorů
315<s id="83767" desamb="1">Chtějí umístit proxy servery na vznášedla nad mořem v mezinárodních vodách, aby se vyhnuli případným právním tahanicím.
316<s id="167678" desamb="1">.ĽIŽĄ¨xËű/Âö×7_éÖŮ^µ?
317<s id="83245" desamb="1">..... Poslanci dnes řeší, kolik může stát prezidentská kampaň.
318<s id="113561" desamb="1">Pokud se v lesích pouze dříví netěží, ale dává se lesu správná péče, zbohatnout se na nich nedá.
319<s id="115571" desamb="1">V průběhu několika let se onemocnění postupně rozšířilo do celé řady dalších států USA i do Kanady.
320<s id="81371">Jakmile jsem složení dočetl, věděl jsem, že můj zážitek nemůže zůstat bez odezvy.
321<s id="127926">Monza obytné kontejnery, dále vyrábíme plný sortiment kovových kontejnerů na odpady, pro skladové účely, manipulační zařízení a nosiče, kontejnery na komunální odpad a městské koše.
322<s id="193554" desamb="1">Do těchto dimenzí lze zařadit i vodní rekultivace – rybníky, malé toky.
323<s id="211817">1.
324<s id="117299">Konvenční zemědělství je charakterizováno intenzivní zemědělskou velkovýrobou, jejímž cílem je zvýšit zemědělské výnosy a zlevnit zemědělskou produkci.
325<s id="194783" desamb="1">Každý z t chto model má své aplika ní výhody a nevýhody.
326<s id="67496" desamb="1">Čištění vod bylo zahájeno s provozem chemické úpravny.
327<s id="198352">„… udržitelný rozvoj je takový rozvoj společnosti, který současným a budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a při tom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“
328<s id="119571">____________________________________________________________
329<s id="132835" desamb="1">Stejná ekologická nika, ale r – strategie a nepřítomnost predátorů nebo parazitů způsobila ohromnou expanzi králíku na úkor klokanů.
330<s id="196715" desamb="1">Abychom si mohli být jisti, že dostatečně vyzrál, je dobré jej jednou až dvakrát překopat, čímž se kompost provzdušní a načechrá.
331<s id="39734" desamb="1">]. [pic] Obrázek 6.
332<s id="180908" desamb="1">°�R8[ĺAČŠwAĆŻÔ3&tO6®ÚŰ._wČôÂ>,Qń&Ô٣>°áďStŽ+
333<s id="86083" desamb="1">Tím ztratili zdejší lidé možnost obživy, protože rybářstvím se živila většina z nich.
334<s id="93960" desamb="1">SOVAK, 9, 2000, č. 5, s. 7-9. 1 tab.,9 grafů,2 lit. VÚV T.G.M.; úprava vody biologická; síť vodovodní; bakterie; bakterie koliformní; indikátory znečištění; analýza hydrobiologická T.G.Masaryk Water Research Institute * biological water treatment * water distribution system * bacteria * coliform bacterium * pollution indicators * hydrobiological analysis 0724.
335<s id="517" desamb="1">Napište vzorce následujících sloučenin: kyselina bromitá, tetrasilan, dihydrogenarseničnan draselný, dichroman stříbrný, síran sodno- železitý, peroxid barnatý, chlorid triamminkobaltitý. 50.
336<s id="68914" desamb="1">Evaluation of Subsidy Scheme for Biogas Plants.
337<s id="126087" desamb="1">Význačnou složkou vegetace jsou i geofyty a terofyty, jejich podíl vzrůstá se zvyšující se ariditou.
338<s id="3507" desamb="1">Z jejich činností mají největší negativní vliv přikrmování živočichů směsmi obilí, čímž pomáhají šíření ruderálních druhů rostlin, a také pěstování invazní slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus) na západním okraji rezervace.
339<s id="198442">(1) Znečišťování životního prostředí je vnášení takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí. (2) Poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy.
340<s id="148120" desamb="1">V sousedním Německu jsou pro sběr biologického odpadu nejvíce používány upravené sběrné nádoby na tento druh odpadu.
341<s id="107654">d) ochranných pásem vodních zdrojů,
342<s id="100075" desamb="1">ONDROUŠEK, J. Seminář k aktuálním otázkám BOZ a PO - Znojmo 2000.
343<s id="61625" desamb="1">Pro jejich rozšíření je typický výskyt vždy na západní straně (pobřeží) kontinentů.
344<s id="191821" desamb="1">Proto je třeba techniku kotlíkové seče v pěstování lesů oprávněně rozvíjet. - 37 - Trvale udržitelné lesní hospodářství – Evropský koncept lesnictví Obr. 3.8 Schéma přirozené obnovy kotlíkovou sečí (PEŘINA et al. 1964). 3.3 Hospodářský způsob násečný I k tomuto hospodářskému způsobu, resp. formě, a k tomu jak je u nás chápána je nutno uvést vážnou výhradu.
345<s id="98008" desamb="1">EIA.
346<s id="29656" desamb="1">Přijďte se| | | |přesvědčit, jak podrobné | | | |jsou vaše znalosti o | | | |našich mokřadech!
347<s id="26483" desamb="1">Pátou zastávkou je umělý vodopád.
348<s id="156339" desamb="1">V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky.
349<s id="112467">3214 : 131 : 7313 : 2317 335.
350<s id="142962" desamb="1">MENDL, J. Alternativní zdroje energie - průmyslový způsob přeměny energie biomasy metodou zplyňování.
351<s id="118929">(2) Za každý den prodlení s platbou poplatků podle § 89 a 100 vzniká povinným subjektům povinnost uhradit úrok z prodlení.
352<s id="180941" desamb="1">N<$!
353<s id="29389" desamb="1">Mor.
354<s id="87522" desamb="1">Poznávají základní světelné jevy.
355<s id="117098">Přímá energie: primární zdroje energie použité organizací pro vlastní spotřebu.
356<s id="37938" desamb="1">Velký tlak na výstavbu v přírodních parcích a na okolních pozemcích se projevuje snahou o přestavbu zahrádkářských a chatových osad na obytné plochy.
357<s id="159549" desamb="1">SMĚRNICE O STANOVIŠTíCH SMOG SOLÁRNí KONSTANTA * SOZOLOGIE ' SPECIACE SPOLEČENSTVO* STABILITA * SUKCESE SYMBiÓZA SYNANTROPNí ORGANISMY TAXON TEPELNÉ ČERPADLO TERITORIUM TOLERANCE TOXINY (TRVALE) UDRžITELNÝ ROZVOJ TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT TVORBA ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí ÚNOSNÉ ZAnžENí ÚZEMí ÚZEMNí SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY,' KRAJINY (ÚSES) '.
358<s id="123238">Uložení uhlíku
359<s id="91817" desamb="1">Vlastní zábor vzniká jednak v prostoru vlastní povrchové těžby (viz obr. 1) a následně pak v místě ukládání důlních odpadů (viz obr. 2).
360<s id="57382" desamb="1">Jedná se o řešení ekologické, ekonomicky výhodné, v praxi ověřené, technicky vyřešené, bezpečné a ihned použitelné,' říká Ing. Jan Žákovec z Provozu a plynofikace dopravy, s. r. o., předseda technického výboru 'Použití plynu v domácnostech, komerční sféře a v dopravě' Českého plynárenského svazu.
361<s id="15179">7.2 Fytoindikace světelných poměrů Nejvyššího zastoupení dosahují druhy s hodnotami (5–) 6–8 (–9), tedy druhy spíše světlomilné, rostoucí na otevřených plochách.
362<s id="215017" desamb="1">Přičemž zejména za posledních 30 let se degradace půdy vlivem vodní eroze velmi výrazně zrychlila.
363<s id="59092" desamb="1">Začátek porušení je vázán k překročení odolnosti povrchu ochranné hráze.
364<s id="22946" desamb="1">Často ožírá houby i přesto, že hlavní potravou jsou rostliny.
365<s id="7959" desamb="1">Pokud však umí s hadicovou vodováhou dobře měřit, dosahují téměř stejné přesnosti jako geodet s optickým nivelačním přístrojem.
366<s id="151904" desamb="1">d�I+[E�i�ܓ�p�!
367<s id="137028" desamb="1">To by mělo být i cílem České republiky.
368<s id="169756" desamb="1">sżŕŻżbŃ´˙„ż´Ż†§żłř�k˙ żÇ—?
369<s id="153113" desamb="1">V rámci druhů byl nalezen velký polymorfismus sekvencí, jak to ukazují studie vnitrodruhového polymorfismu DNA pomocí analýzy SSR, AFLP nebo DArTs.
370<s id="118416">g)
371<s id="204150" desamb="1">Právo životního prostředí. 3. vyd.
372<s id="93410" desamb="1">Sborník přednášek, s. 165-167. 1 obr. nakládání s odpady; legislativa ES; strategie předvstupní; program Phare; Evropská unie; plán OH; odpady; ČR waste handling * EC legislation * pre-accession strategy * Phare programme * European Union * waste management plan * waste * Czech Republic Program ISPA 0492.
373<s id="133156" desamb="1">Mangrovníkové lesy jsou nepostradatelným článkem potravního řetězce.
374<s id="170925" desamb="1">±ÇĂďxOᦳŕ˙é·ÖÇŽ4˝GAńçŤ~Ë˙/ě˙í]cĆ-W˙�7üHőm'
375<s id="81633">Většina lidí předpokládá, že naše vzpomínky musí existovat někde uvnitř hlavy, ale ať už lékařští badatelé zkoumají jak chtějí, nemohou určit, která oblast mozku ukládá to, co si pamatujeme.
376<s id="96741" desamb="1">Bezpečnost a hygiena práce, 50, 2000, č. 5/6, s. 45-46. gr. energetika jaderná; elektrárna jaderná; JE Dukovany; bezpečnost JE; ČR nuclear energetics * nuclear power plant * NPP Dukovany * NPP safety * Czech Republic 1958.
377<s id="561" desamb="1">Napište rovnice vyjadřující postupnou disociaci kyseliny tetrahydrogendifosforečné. 88.
378<s id="143933" desamb="1">Odpady, 11, 2001, č. 2, s. 12. norma ekologická; prostředí životní; systém řízení jakosti; management environmentální; norma ISO; Tábor ecological standard * environment * quality management system * environmental management * ISO standard * town * Tábor 2700.
379<s id="73705">odvodněním
380<s id="42593" desamb="1">Techniky odběru plynných vzorků (emise, imise, pevné částice, atmosférická depozice, aktivní a pasivní vzorkovače).
381<s id="171808" desamb="1">MŐ,üGyáżEäOöř•Účzm®—}wý‘ĄčúĆ‘Ąęý˙·?
382<s id="73491" desamb="1">V půdách zemědělsky využívaných jsou méně příznivé.
383<s id="90892">Co je důležité pro eliminaci rizika ohrožení v případě dřevin v parcích nebo na ulicích?
384<s id="205276" desamb="1">Z prostranství, kde by měl stát 6. panel, se k 7. panelu dá projít skrz zámecké nádvoří (vrata jsou...
385<s id="156838" desamb="1">Průřezová témata: • OSV (Sociální rozvoj) • EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) • MKV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) • MV
386<s id="196679" desamb="1">Možné způsoby domácího kompostování Domácí kompostování v peruánské Amazonii - ekvádorská metoda kompostování.
387<s id="39729" desamb="1">Tato zařízení jsou nenáročné na obsluhu, avšak náročná na čištění před opakovaným odběrem.
388<s id="120922" desamb="1">Biological bases of crop production. | |Application of physiological knowledge in crop breeding and | |technology.
389<s id="207288" desamb="1">Intenzitě mineralizace půdní organické hmoty významně napomáhají agrotechnická opatření založená na kypření půdy.
390<s id="129519" desamb="1">Rezistenční model pro výpočet depozičních rychlostí NOx, NH3, dusičnanů v aerosolu a amonných iontů v aerosolu na území lesních ekosystémů v České republice byl aplikován následovně.
391<s id="169627" desamb="1">Űsö‘Ö<IâÍcAńGĂj_ń0ş6Ú–—Ą˙ˇń˙s.Fqôü«óžáoíüÎ2kDútŐmĄ´żć}˙
392<s id="58310" desamb="1">Tyto komunikace budou vybudovány jako zpevněné štěrkové vozovky.
393<s id="1076">(2) Pozemky určenými k plnění funkcí lesa nejsou školkya plantáže lesních dřevin založené na pozemcích, které nejsouurčeny k plnění funkcí lesa, pokud orgán státní správy lesů nanávrh vlastníka pozemku nerozhodne jinak.
394<s id="94503" desamb="1">Vodné nezvýšíme o více než inflaci.
395<s id="153346">Statky a služby, které ekosystémy poskytují, je možno utřídit různě.
396<s id="67991" desamb="1">Kromě přístupu k penězům z evropských fondů mají získat také zvýhodněnou výkupní cenu elektřiny vyrobené z odpadků.
397<s id="195225" desamb="1">Tyto nové formy se rozvíjejí pomalu a postrádají p edevším ten prvek spole enské poptávky, který má (krom rekrea n zábavné) výchovný a vzd lávací rozm r. Venkovského prostoru se více týkají víkendové cesty – polovina z respondent je sm uje do chat a chalup, ale jen pro ¼ ze zkoumaného vzorku populace jsou tyto pobyty etn jší (to je 6 a více za rok).Chat a chalup vy len ných z bytového fondu je v R 270.000.
398<s id="43122" desamb="1">Z nepřeberného množství vodního hmyzu a ostatních bezobratlých můžeme pozorovat vážky, potápníka vroubeného, vodní ploštice a mnoho dalších.
399<s id="102064" desamb="1">Závěr 1. 2. 3. 4. 5. 6.
400<s id="9638">Stavba pro individuální rekreaci
401<s id="119602">10c)
402<s id="148126" desamb="1">Např. v Nové Pace byl bioodpad při zavádění sběru téměř zcela čistý díky důkladné osvětě.
403<s id="28148" desamb="1">Třeba ten dunajsej prales, kde kromě těch základních druhů jako je topol černý a dub letní, tak je víno.
404<s id="52100">Licence | Všechna práva vyhrazena.
405<s id="84758" desamb="1">Peněz se nejspíš nedostává ani Úřadu pro civilní letectví.
406<s id="170593" desamb="1">ň4˙ص+¨xo^j^ż˛ţĘÔ´{­CJşÓnĐ/ô}Cźí}/ű'·ăüąŮ¶ˇuö˙�přV]úĎęš}ŐŐÎĄu˙š~‘ŞcęßŮ?
407<s id="170463" desamb="1">µ˙âSý…ý€ü-OjŢ ÷ţŮ×ëń?
408<s id="202778" desamb="1">d�rj۞3�8i�A�Ԥ�z�0 �`�?
409<s id="145274" desamb="1">BRABEC, J. Tisíce tun skloviny na skládkách.
410<s id="36481" desamb="1">Obě směrnice byly vtěleny do právního řádu České republiky novelizací zákona č. 114/92 Sb. platnou od dubna 2004 jako novela 218/2004 Sb. Nařízením vlády ČR č. 132/2005 Sb. byl schválen národní seznam evropsky významných lokalit, z nichž 8 leží na území Prahy.
411<s id="159335" desamb="1">Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla.
412<s id="99605" desamb="1">KABELKOVÁ-JANČÁRKOVÁ, I. Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace: 1.
413<s id="129096" desamb="1">Princip hodnocení spočívá v určování procentického plnění těchto funkcí ve srovnání s ideálním stavem (Findlay a kol., 2002).
414<s id="213147" desamb="1">V některých zemích má jejich revitalizace systémovou podporu.
415<s id="41362" desamb="1">Každá část ekosystému i každý živý organismus musí víc energie přijímat, než dokáže vydávat.
416<s id="126752">Mezi látky, které mají největší vliv na poškozování ozónu patří především tzv. freony (chlorované a fluorované uhlovodíky - CFC).
417<s id="17228">Kloubní bolest totiž není nemoc, jak se nás snaží přesvědčit farmaceutické firmy.
418<s id="101021">Rada EU a Evropský parlament přijaly rozhodnutí č. 529/2013/EU o pravidlech započítávání týkajících se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím a o informacích o opatřeních týkajících se těchto činností.
419<s id="69212" desamb="1">Aby bylo obyvatelstvo dostatečně informováno, je od r. 1993 pravidelně koncem února distribuován do všech domácností bulletin „ODPADY ..“.
420<s id="135128" desamb="1">Akce jako je tato jsou určitě dobrým východiskem pro další diskusi.
421<s id="152813" desamb="1">Monitoring změn vegetace v závislosti na míře antropického zatížení stanoviště V posledním období nastává potřeba pravidelného sledování kvality přírodního prostředí zejména v souvislosti s hledáním možností objektivního posouzení účinnosti dotací na zlepšení životního prostředí.
422<s id="178829" desamb="1">–âHťś$9[®|~ńĎÇ_�v~"Ôľ(ÝŮjđéíi«Úh—V‹¦H»]8ŤĺG.:őLe”ä|�yá÷ń?
423<s id="41404" desamb="1">Energii potřebnou k syntéze organických látek získávají oxidací anorganických látek na bázi síry, železa, dusíku a vodíku.
424<s id="92593" desamb="1">Eko - ekologie a společnost, 11, 2000, č. 2, s. 39. rozvoj udržitelný; legislativa; příprava na vstup; vstup do EU; ČR sustainable development * legislation * preparation for accession * integration into EU * Czech Republic 0153.
425<s id="62684">Podpora zavádění energeticky úsporných technologií a restrukturalizace průmyslu směrem k odvětvím s vysokou přidanou hodnotou, tj. nenáročným na spotřebu energie.
426<s id="51776" desamb="1">Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí - územně plánovací opatření Obec Stařeč má zpracovanou územně plánovací dokumentaci.
427<s id="16859" desamb="1">Na sever od rovníku dávají delfíni přednost kroužení proti směru hodinových ručiček, na jižní polokouli krouží opačným směrem. (Zdroj: Seaplanet)
428<s id="41931">Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedené v příloze č.1 k tomuto zákonu.
429<s id="145772" desamb="1">Planeta.
430<s id="211001" desamb="1">Každý druh papíru se také jinak zpracovává.
431<s id="77967" desamb="1">Objekty označené před názvem slovem Návrh nejsou dosud památkově chráněny ani v řízení o prohlášení věci za kulturní památku vedeného ministerstvem kultury ČR.
432<s id="104614" desamb="1">Dle údajů ÚKZÚZ činí celková rozloha kyselých půd v ČR cca 15 %.
433<s id="25219" desamb="1">Poděkování patří také RNDr. Jiřímu Cekalovi, Ph.D. a dalším výše nejmenovaným, kteří mi pomáhali a podporovali po celou dobu studia.
434<s id="204818" desamb="1">A energetický průmysl, jak známo, již nyní patří mezi největší znečišťovatele ovzduší.
435<s id="134148" desamb="1">Škodlivé látky pù ve vodì: toxické (zhoršují senzorické vlastnosti, odè z vody rozpuštì kyslík), hledisko škodlivosti: toxické, senzorické, ostatní.
436<s id="40539" desamb="1">Jednalo se o místa měřená v otevřeném koridoru na I. etapě skládky kam jsou vysypávány odpady před následným rozhrnutím a hutněním.
437<s id="113838" desamb="1">Také člověk může svou činností ovlivnit podnebí daného místa.
438<s id="145116" desamb="1">EKO VIS MŽP.
439<s id="140092" desamb="1">SOVAK, 10, 2001, č. 10, s. 8. 1 tab. úpravna vody; úprava vody pitné; doúprava; odstraňování látek znečišťujících water treatment plant * drinking water treatment * post-treatment * pollutants removal 0944.
440<s id="142439" desamb="1">Ochrana přírody, 56, 2001, č. 9, s. 274-276. 4 fot IUCN; Světový svaz ochrany přírody; ochrana přírody; kongres světový IUCN * International Union for Conservation of Nature and Natural Resources * nature protection * world congress 2013.
441<s id="72120" desamb="1">Od roku 2000 dochází ke kolísání – projevují se přechodná zlepšení a zhoršení situace, avšak celkově je úroveň minimálních dosahovaných hodnot v jednotlivých sezonách nesrovnatelná (mnohem nižší) než koncem 70. let.
442<s id="122394" desamb="1">Crystal structures | |of non-silicates and silicates.
443<s id="85032" desamb="1">Teplota a tlak ovšem podle IBFAN nestačí na sterilizaci nebezpečných bakterií.
444<s id="87405" desamb="1">“ Smích.
445<s id="138591" desamb="1">TELIČKA, P. Aktuální stav jednání o přistoupení ČR k EU.
446<s id="99987" desamb="1">MKOL - 10 let integrovaného managementu v povodí Labe.
447<s id="79313" desamb="1">Páteř kanalizačního systému tvoří kanalizační sběrač A, který prochází podél Podolského potoka zastavěným územím ze západu na východ do ČOV.
448<s id="215708" desamb="1">Velká část sedimentu je totiž zpravidla zachycována v povodí v místech s nižším sklonem, na travních pásech, v rámci remízků atd. V případě že zdrojové pozemky identifikujeme, je možné na nich vhodnými opatřeními podpořit šetrnější hospodaření.
449<s id="136661">Vydavatel: Český svaz ochránců přírody Znojmo
450<s id="46376">Stavební úpravy odpadového hospodářství u stájí dojnic Ruda - Severně od zástavby obce Ruda provozuje ČZU Praha-ŠZP Lány zemědělský areál v němž je umístěno několik objektů chovu skotu.
451<s id="38430" desamb="1">Této definici řada odpadů neodpovídá (obsah žump, zčásti i některé složky komunálního odpadu a odpady z živočišné a zemědělské produkce). “Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“.
452<s id="79391" desamb="1">Po vybudování kanalizace dle návrhu územního plánu bude na kanalizaci a tím na ČOV Rýmařov napojeno celkem cca 12 239 obyvatel Rýmařova, Edrovic, Janovic, Janušova, a Jamartic (trvale bydlící obyvatelé, rekreanti, zaměstnanci průmyslu a zemědělství) a odpadní vody z navržené výrobní na rozhraní k.ú. Ondřejova a Rýmařova, tj. celkem Qmax = 1 780,04 m3.den1.
453<s id="80577" desamb="1">Slovo vivisekce označuje pokusy na živém organismu, nejčastěji na zvířatech, ale také na lidech.
454<s id="57796" desamb="1">Struska zvyšuje odolnost betonu vůči chemicky agresivnímu prostředí.
455<s id="21538" desamb="1">Pokud není Země ve srovnání s cizími planetami podobného typu něčím hodně výjimečná, například vlastnictvím velkého měsíce, a pokud jednoduchý život na úrovni hemžících se buněk opravdu vzniká relativně snadno, což zatím není zcela vyloučeno, tak by takový prostinký život mohl někde poblíž být.
456<s id="20026" desamb="1">Tato technická vymoženost však byla montována pouze na luxusní vozidla.
457<s id="64790" desamb="1">Napiš čtyři rody rostlin rostoucí kolem vody …... 2.
458<s id="64976" desamb="1">Jednotka kWh/m2.
459<s id="208932">Výrobci dopravních prostředků se musí především ptát občanů (potenciálních kupců), jaké jejich výrobky chtějí a v jaké ceně (a ne vyrábět co si zamanou a pak se snažit vnutit výrobek kupujícímu).
460<s id="92437" desamb="1">Týká se to také Tebe - Udělené ceny.
461<s id="197270">Text článku:
462<s id="149561">Je smutné, že aby se dostalo ochrany například zpěvným ptákům či některým predátorům, museli přírodovědci přijít s ekonomickými argumenty – například že bez ptáků by se přemnožil obtížný hmyz nebo že predátoři zkvalitňují námi lovenou kořist tím, že loví slabé kusy.
463<s id="67216" desamb="1">Sazba činí v přepočtu asi 1500 Kč za tunu v případě skládek a zhruba 1140–1320 Kč ve spalovnách (spalovny s využitím energie jsou zvýhodněny).
464<s id="11523" desamb="1">Vychází | | |z platného klasifikačního řádu školy, využívá klasifikační| | |stupnici, bodový systém, slovní hodnocení nebo jejich | | |kombinace.
465<s id="107897" desamb="1">Při povolování vypouštění odpadních vod do vod podzemních je vázán ukazateli vyjadřujícími stav podzemní vody v příslušném útvaru podzemní vody, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění podzemních vod, ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které stanoví vláda nařízením.
466<s id="35386" desamb="1">U některých je však tato možnost omezená a potenciál parku je malý, např. Prokopské a Dalejské údolí, Botič-Milíčov, Šárka-Lysolaje.
467<s id="171858" desamb="1">ü¬Kđţ«ŻŘ˙Âa˙Ź…őOÜč?
468<s id="194393" desamb="1">Zm na se nejd íve dotkla zem d lských podnik .
469<s id="83676">"Je šokující, že celá polovina těch nejdůležitějších míst pro ochranu přírody dosud není chráněna," komentoval zjištění studie Stuart Butchart z BirdLife International.
470<s id="21692">Ultratěžký vodík by mohl mít celou řadu specifických vlastností.
471<s id="77671" desamb="1">Na celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdrojů znečišťování se vedle postupných hospodářských změn výrazně projevila řada opatření ke snížení emisí realizovaných provozovateli zdrojů a postupná změna palivové základny u všech kategorií stacionárních zdrojů.
472<s id="60039" desamb="1">PEDOSFÉRA = svrchní část litosféry, povrchová zvětralá vrstva zemské kůry ležící na matečných horninách, její vlastnosti jsou ovlivněny fyzikálními, chemickými a biologickými faktory: • matečnou horninou (= horninovým substrátem), • podnebím (= klimatem
473<s id="37707" desamb="1">Územní plán doplňuje uvedené stávající prvky v radiálních i tangenciálních směrech do spojitého systému zeleně.
474<s id="144465" desamb="1">LINHART, P. U nás to jde také.
475<s id="112541" desamb="1">Regena, 10, 2000, č. 2, s. 2-3.
476<s id="10511">zdroj tepla, jiný než solární, užívaný k doplnění výkonu solární tepelné soustavy
477<s id="612" desamb="1">Vyčíslete oxidačně redukční rovnici: HI + H2SO4 = I2 + H2S + H2O. 139.
478<s id="66131">Zvláště v 70. letech byla rozšířená teze, že mezinárodní ekologická závislost povede k ústupu systému států a k jeho konečnému nahrazení nějakou formou nadnárodní organizace.
479<s id="98638" desamb="1">SLOVÁČKOVÁ, P. Nová povinnost: Recyklace a likvidace.
480<s id="158478" desamb="1">Kompetence pracovní • Žáci se koncentrují na pracovní výkon, dodržování vymezených pravidel, • si vytváří pozitivní vztah k různým hudebním činnostem.
481<s id="127168" desamb="1">V současné době máme pozvání do Wurtzburgu (NSR), kde se schůze AE Biom uskuteční při příležitosti evropské konference o biomase ve dnech 8 - 11.června 1998.
482<s id="118123" desamb="1">Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky.
483<s id="43912" desamb="1">Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží odpady na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 2 Povinnosti a oprávnění obce při nakládání s komunálním odpadem § 17 zákona Obec je oprávněna stanovit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to formou vyhlášky vydané v samostatné působnosti.
484<s id="213557" desamb="1">Pod dalšími odkazy na stránce životního prostředí najdete ekologické strategie např. veřejné dopravy či turismu nebo ekonomické studie týkající se podpory partnerství v místních rozvojových aktivitách.
485<s id="177025" desamb="1">śÔÉč jtžaç^Hć˝7E�,jĂścĺľcÚ°_Lפ诅]Łž1é(\)ćçYc3“€
486<s id="29236" desamb="1">V kostelech a jiných starých budovách přebývají letní kolonie vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), netopýra velkého (Myotis myotis), n. ušatého (Plecotus auritus), n. dlouhouchého (Plecotus austriacus) a n. večerního (Eptesicus serotinus).
487<s id="123302">Pojem zdroj se vztahuje k jakémukoli procesu, činnosti nebo mechanismu, který uvolňuje skleníkový plyn, aero­sol nebo prekurzor skleníkového plynu nebo aerosolu do atmosféry.
488<s id="53311" desamb="1">Seizmicita Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb), spadá území do oblasti makroseizmické intenzity 5 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 stupňů).
489<s id="27944" desamb="1">To žádná myslivecká společnost nebo sdružení nedá dohromady, protože za těch pár zajiců, co prodají na to nevydělají.
490<s id="169757" desamb="1">ńăýŹă˙lÂ#˙…‡˙˙·ü!
491<s id="172308" desamb="1">íořK3Ďü‡űsFŘ?
492<s id="74300" desamb="1">Elektrické napětí.
493<s id="65632" desamb="1">Dostupné z WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/statistika-apruzkumy/ Van der Vossen, H. A. M. 2005.
494<s id="93355" desamb="1">EKO - ekologie a společnost, 11, 2000, č. 4,příl., s. 9. fot. příprava na vstup; vstup do EU; prostředí životní; investice; ISPA; ČR preparation for accession * integration into EU * investment * ISPA * Czech Republic 0470.
495<s id="19540" desamb="1">Formaldehyd je navíc těkavá látka, a tak zdravotní riziko nepředstavuje jen konzumace kontaminovaných potravin, ale i vdechování formaldehydu.
496<s id="101385">Ekonomie a politika životního prostředí.
497<s id="111865" desamb="1">Města a obce začínají plánovat podle světového vzoru.
498<s id="208672" desamb="1">Klimatická řešení - Nákladová analýza Izolace Více výhod/méně problémů při realizaci 1970 Biopalivo Pobřežní vítr Účinnost topení CHP IGCC Vodík Topení biomasou Jaderné CCS PCC CCS Průmysl Nákladová účinnost Náklady na snížení 3.
499<s id="23207" desamb="1">Popis chemické procedury a vlastního experimentu. klíčová slova: motory biodieselové; palivo alternativní; výroba; zemědělství ekologické; metody laboratorní; experiment; metody experimentální; procesy chemické; G:Německokódy využití: 7.1.2.4.2.1 : 7.1.2.4.2.2 : 7.1.2.6.1.1.11221 : 4200 : 425 059.
500<s id="31303" desamb="1">Elektrická energie Požadovaný výkon podle jednotlivých objektů: |Objekt |Instal. |Současný | | |výkon |výkon [kW] | | |[kW] | | |Hala 16 |
501<s id="91946">Při pohledu na obrovský povrchový důl třeba od zámku Jezeří v severozápadních Čechách se člověku vkrádá na mysl, že tady krajina opravdu dostává na frak.
502<s id="102715" desamb="1">OCHRANA POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PŘEDMĚT, CÍL A PROSTŘEDKY OCHRANY) - základní pramen úpravy: Z 289/1995 o lesích (§ 11-18) - účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro
503<s id="152259" desamb="1">S ohledem na klimatické změny, které se projevují v rozkolísání a zvýšení kontrastnosti projevů počasí, se zvyšují i nároky na odolnost energetických a víceúčelových plodin vůči stresovým faktorům životního prostředí. 19 Aby popsané cíle byly dosaženy, bude třeba stále více studovat genetický základ rostlin a jeho varianty a sledovat regulaci genové exprese.
504<s id="86561" desamb="1">Rozpouštějí se některé kameny ve vodě?
505<s id="210239" desamb="1">Z hlediska výhřevnosti je dělíme na chudé s výhřevností menší než 12000 KJ.m-3 a bohaté s vyšší výhřevností.
506<s id="27187" desamb="1">Práce s atlasem: l • V atlase České republiky (nejlépe sešitový atlas pro základní školy a víceletého gymnázia) vyhledej mapy, které se týkají půd.
507<s id="191686" desamb="1">Naznačují však, že i na - 29 - Trvale udržitelné lesní hospodářství – Evropský koncept lesnictví holinách, kde nejsou takovéto letální teploty dosahovány, může docházet k transpiračnímu stresu mladých rostlin v období sucha.
508<s id="18534" desamb="1">Podle všeho se jim to daří, nedávno převážně úspěšně zvládli zásadní krok na cestě k oběžné dráze.
509<s id="15502" desamb="1">Především děkujeme vedoucím diplomové (V.M.) a disertační (T.K.) práce Doc. B. Křísovi a Prof. J. Jeníkovi za veškeré připomínky a pomoc se zpracováním.
510<s id="181266" desamb="1">={öňň9ŢÝSŢ*”[鶚Ý&¸–O�˛NoBÝŤőr>šc@şr?
511<s id="114805" desamb="1">Rostou zde i rostliny adaptované na vysoké koncentrace solí v půdě tzv. halofyty.
512<s id="119123">§ 114a
513<s id="187523">Tištěné pozvánky na takto pojmenovanou akci došly před časem redakci Vesmíru.
514<s id="14204" desamb="1">PRÁVO OBECNě JE DO ZNAčNÉ MÍRY NÁSTROJEM REAKTIVNÍM, řEšÍCÍM VZNIKLÉ PROBLÉMY.
515<s id="22674" desamb="1">Svým rychlým letem připomíná kolibříka, s kterým si ji lidé často pletou.
516<s id="10636" desamb="1">Profil absolventa 1.1.
517<s id="209953" desamb="1">Spalovací teploty jsou nad 800°C.); d.fluidní pece (pro fluidní spalování se odpady drtí na stejnoměrnou zrnitost.
518<s id="61089" desamb="1">Na kvalitě ovzduší v této lokalitě se především podílí dálkový přenos z okolních průmyslových aglomerací a emise z dopravy přilehlé komunikace č. 473 – ulice Bruzovská a třída TGM.
519<s id="122176" desamb="1">The second part is aimed at questions of evolution, | |development of some phenomena of the global ecosystem, and significant events | |of geological periods. | |Reference: | |Briggs D. E. G., Crowther P. R., 1992: Palaeobiology: A Synthesis.
520<s id="18995" desamb="1">..... Setkání se zmijí není v těchto dnech ničím neobvyklým ani v takových nadmořských výškách jaké mají Krkonoše.
521<s id="81855">Triclosan ... Tato antibiotická a antimikrobiální složka je používána v mnoha výrobcích včetně mycích prostředků na nádobí, na ruce, v deodorantech, zubních pastách a v ústních vodách.
522<s id="56162" desamb="1">Omyly společnosti vědění aneb Na okraj industrializace vědy a vzdělání ................................................ LXXXIX Robovský J.: Alena Hadravová: Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka ............. LX Robovský J.: Recenze: Adrian Lister a Paul Bahn: Mamuti ................................. XCVIII Soldán T.: A.
523<s id="83513" desamb="1">Dokazuje to srovnání izotopového profilu kostí z přelomu 18. a 19. století s kostrami ze 16. století.
524<s id="21255" desamb="1">Podle Přibyla je přidaných hodnot avizované spolupráce hned několik.
525<s id="105596" desamb="1">Jeho pomocí byla zredukována spotřeba tohoto kupé o více než osm procent, takže na ujetí 100 kilometrů vystačí s 4,5 litru.
526<s id="75738" desamb="1">Stavba R3 Třebonín – státní hranice je v současné době zahrnuta MD ČR dle DSS mezi akce, které nemají stanovený počátek zahájení stavby.
527<s id="145523" desamb="1">LOŠÁK, M. Possibilities and strenght of qualitative approaches in evaluating indicators used in SAPARD plan. [Možnosti a síla kvalitativních přístupů v hodnocení indikátorů použitých v programu SAPARD] Agricultural Economics, 47, 2001, č. 11, s.
528<s id="4038" desamb="1">Tato koncepce umožní vyučovat jednotlivé bloky proti sobě, prakticky to přinese kompaktní rozvrh pro žáky a minimalizaci „oken“ v rozvrhu.
529<s id="109031">(3) Podrobné odvodňovací zařízení ve vlastnictví státu umístěné na cizím pozemku se stává včetně příslušné technické dokumentace, je-li tato k dispozici, vlastnictvím vlastníka pozemku dotčeného touto stavbou a podrobné odvodňovací zařízení vybudované státem na pozemku, který je ve vlastnictví státu, přechází v případě převodu tohoto pozemku do vlastnictví nového nabyvatele bezúplatně spolu s pozemkem, pokud neoznámí do 24 měsíců od účinnosti tohoto zákona příslušnému vodoprávnímu úřadu, že s přechodem nesouhlasí.
530<s id="58404" desamb="1">Do tohoto území vede veřejná komunikace Chabařovice – Roudníky.
531<s id="112338" desamb="1">HRABÁNKOVÁ, M.: Příprava ČR na využití strukturálních fondů pro trvale udržitelný rozvoj venkova.
532<s id="92103" desamb="1">Zda se nakonec zákony změní ve prospěch samovolné obnovy, je v současnosti těžké odhadovat.
533<s id="76078" desamb="1">Vliv aktualizace je možno považovat za pozitivní.
534<s id="91005" desamb="1">Člověk svou činností urychluje odtok vody z pevnin a tím omezuje zásoby vody v půdě a narušuje celkový oběh.
535<s id="146365" desamb="1">MENTLÍK, P. Jeskyně na Velkém Ostrém.
536<s id="191451" desamb="1">Konference dále přijala program zabývající se biodiverzitou lesů a znovu vyzvala účastnické státy a mezinárodní instituce, aby dávaly prioritu zejména programu na zastavení a umírňování účinku odlesňování a na program ve prospěch ohrožených ekosystémů.
537<s id="193812" desamb="1">Nedokáže ale stávající genetickou rozmanitost populací ohrožených živočichů rozšířit.
538<s id="103180" desamb="1">Ve spalovně odpadu slouží k redukci oxidů dusíku ve spalinách.
539<s id="132172" desamb="1">BERGMANOVO PRAVIDLO – velikost a hmotnost těla je vyšší u příbuzných živočichů v chladnějších oblastech, než v teplejších. (tučňáci – čím blíže rovníku tím menší).
540<s id="89809" desamb="1">Zde tkví zásadní problémy při plošném odlesnění (nebo obecně odstranění vegetačního krytu) => vymizí společenstva mykorhizních hub, které pak zase chybějí rostlinám při snaze o opětné vysazení - realizace jednoduchého receptu "vysadit rostliny spolu s mykorhizními partnery" je v praxi náročná a nákladná.
541<s id="7775">Ekologická zátěž
542<s id="196042">Výsledek kůrovcové kamity
543<s id="142488" desamb="1">Krajinotvorné programy.
544<s id="130332" desamb="1">V podmínkách teplejšího klimatu, popř. subtropů vykazuje tato ryba výrazně intenzívnější růst.
545<s id="34547" desamb="1">Tento údaj proto není k dispozici. 4 Stav lesních ekosystémů 4.1 PLOCHA LESA Plocha lesa na území hlavního města Prahy, zjištěná různými způsoby, a lesnatost, vypočítaná jako poměr plochy lesa k celkové rozloze kraje, je uvedena v tabulce I. Tab
546<s id="127797" desamb="1">Stará čistírna byla součástí stokového systému budovaného v letech 1895-1906 podle projektu anglického inženýra W. H. Lindleye.
547<s id="182207" desamb="1">Ů6ÍteŇřWIEND®B`‚PK !
548<s id="69512" desamb="1">Tento informační list popisuje jedno z nich: legislativní povinnost obcí umožnit občanům, aby třídili základní druhy odpadu.
549<s id="79465" desamb="1">Nádržky budou začleněny do okolní přírody a budou plnit funkci remízků, nebudou mít retenční schopnost.
550<s id="155210" desamb="1">Kromě toho může English Nature poskytovat rady o vytváření lučních / vřesových stanovišť a dalších rekultivaci v zájmu divoké zvěře, stejně jako organizace Wildlige Trusts a RSPB.
551<s id="26771" desamb="1">I., 110 s. Hokr, V., a kol., (2003 b): Pamětí Slepicích hor. Nové Hrady, Novohradská občanská společnost, vyd.
552<s id="110490" desamb="1">Většina pracovníků Centra jsou místní – sedm administrativních pracovníků z deseti bydlí v mikroregionu.
553<s id="130692" desamb="1">Bohatost a rozmanitost potravní sítě je určena druhovou pestrostí (DIVERZITA) biocenózy.
554<s id="138371" desamb="1">Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí, 1, 2001, č. 3, s. 123-142.
555<s id="150470" desamb="1">Je navrhováno vymístění komunikace I/60 mimo centrum obce za účelem omezení zatížení centra hlukem i exhalacemi Je řešeno zásobování vodou i odkanalizování Javorníka i jednotlivých sídel.
556<s id="156875" desamb="1">Formy realizace: Vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály
557<s id="168133" desamb="1">ă˙W<đpOř�ď_Ł ţŢK­Ůxżâ¦±}ă�:€˙EąÖ®µ3Ąç ‡ ć˝Ţ)ૉx¬F?
558<s id="59331" desamb="1">Tato strategie a návrh, který je její součástí, zahrnují zejména určování rizikových oblastí a znečištěných lokalit a obnovu degradované půdy.
559<s id="46457" desamb="1">Výsledný produkt je výborně použitelný jako organicky bohatý rekultivační materiál a především jako organicky bohaté hnojivo pro zemědělství. (zveřejněno: 22. prosince 2003)
560<s id="106994">*
561<s id="192964" desamb="1">Za hlavní biologové považovali to, aby měla bílkovina všechny aminokyseliny na svém místě.
562<s id="91350">Materiál
563<s id="22161" desamb="1">Sagittaria, Olomouc, ISBN 80-239-4253-0.
564<s id="57286" desamb="1">Další opatření pro snížení emisí výfukových plynů.
565<s id="129683" desamb="1">Schematická mapka kritických zátěží lesních i nelesních typů ekosystémů je vidět na obrázku 3.15.
566<s id="53181" desamb="1">Geologicky je tvořena krystalinikem karlovarského plutonu.
567<s id="212044" desamb="1">K praktické realizaci environmentální výchovy mohou školy využívat dnes již velmi širokou nabídku půldenních, celodenních i vícedenních výukových programů, které zajišťují především střediska ekologické výchovy (blíže viz Matějček, 2007a), ale také některé další organizace (např. zoologické či botanické zahrady, záchranné stanice pro živočichy, informační centra CHKO a NP aj.).
568<s id="3521">Ing. Svobodová Iveta, Fakulta lesnická MZLU v Brně
569<s id="131916" desamb="1">Petrikolní oblibují skály-lišejník mapovník zeměpisný a jiné druhy lišejníků.
570<s id="20471" desamb="1">..... Podobně jako si můžeme položit otázku, zda říše Inků mohla fungovat bez písma, nabízí se i problém map.
571<s id="83924">Opravdu ošklivá kocovina.
572<s id="203338" desamb="1">Na tvorbě humusu se mohou významně podílet i odumřelé jemné kořínky dřevin.
573<s id="152412" desamb="1">V rámci výzkumu biopolymerů na bázi kaučuku a budou vytipovány druhy rostlin s obsahem přírodních látek podobných kaučuku, které budou svým potenciálem vhodné a pro možnosti průmyslového využití (ruská smetánka, celík zlatobýl).
574<s id="112713" desamb="1">Informace o programu a podmínkách účasti.
575<s id="67455" desamb="1">Chráněné ložiskové území zaujímá plochu více než 11 km².
576<s id="27836" desamb="1">Tak dostali výjimku a údajně zničili v těch dvou akcích až 1300 hnízd, tedy 1300 hnízdících párů.
577<s id="103276" desamb="1">Dělí se na ?
578<s id="53527" desamb="1">V případě sumy PAU rozptylová studie zahrnuje ( emise z filtru obalovny ( emise ze skipového vozíku (ve stávající obalovně) ( emise z plnění aut živičnou směsí ze zásobníků ( emise při dopravě živičné směsi Podle rozboru provedeného v příloze 7 zahrnuje takto rozptylová studie více než 99 % emisí PAU z bodových zdrojů obalovny.
579<s id="143204" desamb="1">Technický týdeník, 49, 2001, č. 10, s. 7. energie elektrická; teplo; biomasa; elektrárna jaderná; elektrárna; průmysl dřevařský; odpady; palivo; Evropská unie; Finsko electric power * heat * biomass * nuclear power plant * power plant * timber industry * waste * fuel * European Union * Finland 2360.
580<s id="73272" desamb="1">Celkově to tedy představuje úbytek 27,1995 ha rezervních ploch.
581<s id="8538" desamb="1">Ministerstvo pro místní rozvoj spravuje prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu.
582<s id="138519" desamb="1">Integrace, 2001, č. 1, s. 12-13. tab.fot. příprava na vstup; vstup do EU; prostředí životní; proces integrační; implementace předpisů právních; Česká republika preparation for accession * integration into EU * environment * integrative process * implementation of the laws * Czech Republic 0257.
583<s id="68319" desamb="1">Separace biodegradabilních složek ze směsného domovního odpadu V osmdesátých letech byla v České republice na několika místech provozována technologie kompostování biodegradabilních podílů směsného domovního odpadu s využitím technologického systému Gondard.
584<s id="106192" desamb="1">Spalovny slouží k likvidaci odpadu.
585<s id="142285" desamb="1">JAGOŠ, B. Památné stromy 4.
586<s id="127177" desamb="1">V současné době probíhají postupně jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem regionálního rozvoje o ustavení plně fungující meziresortní komise v zájmu prosazení podpory rozvoje obnovitelné energie u nás.
587<s id="84364">K omezení imunity je ve stopadesátičlenné Národní radě (slovenském parlamentu) potřebná ústavní třípětinová většina, tedy 90 hlasů.
588<s id="2689" desamb="1">Je třeba říct, že materiál je velmi objektivní.
589<s id="52855" desamb="1">Oznamovatel dává přednost zahraničním filtrům firmy DISA GmbH.
590<s id="84997" desamb="1">Loni bylo na ropáka nominováno 23 osob.
591<s id="76010" desamb="1">Nicméně v zásadách vymezené plochy i koridory jsou navrženy v maximálně možné míře mimo poddolovaná území, popř. v takové šíři nebo rozsahu, který umožňuje rizika střetu s poddolovaným územím při zpřesnění záměru eliminovat.
592<s id="170773" desamb="1">µ[V?
593<s id="183111" desamb="1">häĐ;Ҳą’0A ‘§Uąď‹őU!
594<s id="49786" desamb="1">Toto je ale vždy nutné provést minimálně rok před vlastním záchranným transferem a je s tím nutno počítat!
595<s id="64054" desamb="1">Zde se opět uplatňuje proces břehové eroze.
596<s id="105903" desamb="1">Budování spaloven komunálního odpadu nepomůže splnit žádný ze tří strategických cílů POH ČR: • nevede ke „snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu“, neboť pouze nahrazuje jeden způsob odstraňování směsných odpadů za jiný; • nevede k „
597<s id="126711" desamb="1">Zemědělské práce v tropech však svědčí o pravém opaku.
598<s id="85851" desamb="1">Podle nově zveřejněných výsledků celonárodního sčítání klesl počet domácností topících uhlím za posledních deset leto čtyřicet procent.
599<s id="83937" desamb="1">Jinými slovy, dvě dávky ibuprofenu snížily výskyt nemoci o 26 %.
600<s id="169121" desamb="1">�č,F¶ż]’˙�Ó·]ý÷DŐ53Dóoácţ]żĺďߧž˙JůöŚŇç–ĎMÔ´iĽ‹Íc^Ó†§ý›w×OţĘń=Gs¤‚?