TermDB: termeval_eco_cz.sents.terms2.txt

File termeval_eco_cz.sents.terms2.txt, 4.9 KB (added by xsuchom2, 9 years ago)
Line 
1aditivum
2akaricid
3alternativní palivo
4alternativní zdroj energie
5antropické zatížení
6antropogenizovaný povrch
7aridita
8atmosférická depozice
9biocenóza
10biochemický cyklus
11biochemický proces
12biodegradabilní odpad
13biodiverzita
14biofiltrace
15biogeochemický cyklus
16biologická rozmanitost
17biologický cyklus
18biologický proces
19biologicky rozložitelný odpad
20biomasa
21bioodpad
22biopalivo
23bioplynová stanice
24biosféra
25biosložka
26biotop
27botanická zahrada
28botanika
29černý seznam
30červený seznam
31CFC
32chemický průmysl
33CHKO
34chlorovaný uhlovodík
35chráněné ložiskové území
36ČOV
37degradace půdy
38dekontaminace
39depoziční rychlost
40desková tektonika
41domovní odpad
42druhová pestrost
43důlní odpad
44EIA
45ekologická norma
46ekologická rovnováha
47ekologická stabilita
48ekologická stavba
49ekologická výchova
50ekologická zátěž
51ekologické společenství
52ekologické zemědělství
53ekologie
54ekonomika přírodních zdrojů
55ekosystém
56emise
57emise záření
58emisní faktor
59energetická plodina
60energetická účinnost
61energetické využití
62energetický zdroj
63environmentální ekonomie
64environmentální ekonomika
65environmentální management
66environmentální osvěta
67environmentální výchova
68eroze
69evidence odpadů
70exhalace
71fluidní spalování
72fosilní energetický zdroj
73fotosynteticky aktivní záření
74fotosyntéza
75fotovoltaický panel
76freon
77fytoenergetika
78fytomasa
79genofond
80geofyt
81globální oteplování
82hadce
83halofyt
84halon
85HCFH
86hluk
87hnilobný proces
88hnojiště
89hnojivo
90holoseč
91humidní klima
92humus
93humusové jezero
94hydrický poměr
95hydrobiologická analýza
96hygienická závada
97hyporheická zóna
98imise
99indikátor znečištění
100insekticid
101jaderná elektrárna
102jaderná energetika
103jezero
104kal
105katalog odpadů
106klima
107klimatická změna
108koliformní bakterie
109koloběh fosforu
110kompost
111kompostárna
112kompostování
113komunální odpad
114kontaminant
115kontaminované potraviny
116konvenční zemědělství
117kotlíková seč
118krajina
119kritická zátěž
120kumulativní organická vrstva
121kvalita ovzduší
122lada
123látka znečišťující ovzduší
124les
125lesnictví
126lesní právo
127litosféra
128lokalita
129louka
130městská krajina
131mokřad
132mýtně zralý strom
133národní park
134nebezpečná látka
135nebezpečný odpad
136neroztříděný odpad
137neživé prostředí
138nika
139nitrifikace
140NP
141obnovitelná energie
142obsah živin
143ochrana ovzduší
144ochrana přírody
145ochrana životního prostředí
146ochránce přírody
147odkaliště
148odlesnění
149odpad
150odpadní voda
151odpadové hospodářství
152odvodnění
153odvodňovací zařízení
154ohrožený druh
155organická hmota
156organická vrstva
157organicky bohaté hnojivo
158organismus
159oxidační katalyzátor
160oxid dusíku
161oxid uhelnatý
162oxid uhličitý
163ozon
164ozón
165ozonizace
166ozonová vrstva
167ozónová vrstva
168památný strom
169pedologie
170písčina
171pitná voda
172plantáž
173plyn
174pobřežní vítr
175poddolované území
176podnebí
177podzemní voda
178pohlcení záření
179populace
180populační ekologie
181porost
182poškozování životního prostředí
183potravní řetězec
184povodeň
185povrchová těžba
186pramen
187právo životního prostředí
188příroda
189přírodní bariéra
190přírodních rezervace
191přírodní park
192přírodní zdroj
193přízemní ozon
194proces
195průmyslové hnojivo
196půda
197rašeliniště
198rašelinná vegetace
199regulovaná látka
200rekultivace
201rekultivace skládky
202remízek
203retenční schopnost
204řízená skládka
205Ropák
206ropné látky
207rozložitelnost
208rozptyl záření
209rozvoj krajiny
210rozvojový stát
211ruderální druh
212rybářství
213rybník
214rychle rostoucí dřevina
215samočištění
216sanace
217sanační zásah
218sběr odpadů
219sběrná nádoba
220sběrový papír
221seč
222šetrné hospodaření
223šetrné nakládání
224šetrné osvětlení
225síra
226skládka
227skleníkový plyn
228slamák
229Slunce
230sluneční záření
231smog
232solární konstanta
233sorpce
234spalování
235spalovna
236speciace
237společenstvo
238spotřeba elektřiny
239stanoviště
240stavební odpad
241stenoekní stanoviště
242stojatá voda
243stratosférický ozon
244stromová vegetace
245suchozemský biotop
246sukcese
247světlo
248Světový svaz ochrany přírody
249svtělomilný druh
250symbióza
251synantropní organismus
252taxon
253tepelná výměna
254tepelné čerpadlo
255terénní úprava
256teritorium
257terofyt
258těžba
259traviny
260trofický poměr
261tropická půda
262tropické klima
263tropický deštný les
264tropický prales
265tropy
266trvale udržitelný rozvoj
267tůň
268udržitelný rozvoj
269uhelný kal
270ÚKZÚZ
271ultrafialové záření
272umělý odchov
273úprava vody
274úpravna vody
275úspora energie
276územní plán
277vápence
278vegetace
279vegetační kryt
280větrná energetika
281vivisekce
282voda
283vodní eroze
284vodní pára
285vodní rekultivace
286vodní zdroj
287vodoprávní úřad
288výběrné hospodářství
289výfukový plyn
290xerothermní stanoviště
291záchranná stanice
292zákon o životním prostředí
293záření
294zásoba vody
295závlahové zemědělství
296zdravotní riziko
297zdroj energie
298zdroj znečišťování
299zemědělská krajina
300živelní pohroma
301živiny
302životní prostředí
303znečištění
304znečištění moří
305znečištění ovzduší
306znečišťování
307znečišťování životního prostředí
308znečišťovatel ovzduší
309znečišťující látka
310zonobiom
311zoologická zahrada
312zplyňování
313zvlášť nebezpečná látka