Časopis KORPUS - GRAMATIKA - AXIOLOGIE
Aktuální číslo / The latest issue:
Starší čísla / Previous issues:

Datum vzniku časopisu / Date of first issue

VIII. 2010

Periodicita / Periodicity

Vychází 2x ročně. / Two issues per year.

Recenzní řízení / Peer review

Časopis Korpus – gramatika – axiologie je recenzované neimpaktované periodikum.

Vydavatel / Publisher

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta,
IČ: 62690094,
adresa: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

a

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
IČ: 68378092,
adresa: Letenská 4, 118 51 Praha 1

Redakční rada / Advisory board

Pokyny pro autory / Instructions for autors

Průběh recenzního řízení / Peer review process

Anonymizovaný text článku (původní vědecké stati nebo přehledové studie) je předán dvěma recenzentům z téže vědní oblasti, avšak z pracoviště odlišného od pracoviště autora. Recenzent může doporučit zveřejnění článku, úpravu článku, nebo navrhnout jeho odmítnutí. Pokud dojde k rozporu v hodnocení dvou recenzentů, je zadáno vypracování třetího posudku za podmínek uvedených výše.

Recenzní posudky jsou předány autorovi, přičemž je dodržen princip dvojí anonymity – recenzenti neznají autora a autor nezná recenzenty. Pokud recenzent doporučí úpravu článku a autor připomínky akceptuje, je recenzentovi předán upravený text k novému posouzení. O konečném obsahu konkrétního čísla časopisu rozhoduje na základě recenzního řízení redakční rada.